1615/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 6 och 7 §§ lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 5 april 1930 om stiftelser (109/30) 6 § 6 mom.,

sådant det lyder i lag av den 27 mars 1987 (349/87), samt

ändras 7 § 1 mom.,

sådant det lyder i nämnda lag av den 27 mars 1989, som följer:

7 §

I stiftelseregistret skall antecknas

1) stiftelsens namn, ändamål, hemort och postadress samt

2) fullständigt namn samt medborgarskap och hemort i fråga om ordföranden samt alla medlemmar och suppleanter i styrelsen liksom även för namntecknarna samt, om medlemmarna i någon annan stiftelses, sammanslutnings eller anstalts styrelse eller en myndighet utgör styrelse för stiftelsen, ett omnämnande av detta.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 120/92
LaUB 16/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.