1605/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om läroavtalsutbildning

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Läroavtalsutbildning

Med läroavtalsutbildning avses sådana läroavtalsbaserade yrkesstudier som bedrivs på arbetsplatsen i samband med praktiska arbetsuppgifter kompletterade med teoretiska studier.

Läroavtalsutbildning ordnas både som grundutbildning och som tilläggsutbildning inom yrkesutbildning på ungdomsstadiet och för vuxna.

2 §
Läroavtal

Ett läroavtal är ett med stöd av denna lag ingånget arbetsavtal, enligt vilket den ena avtalsparten, den studerande, förbinder sig att åt den andra avtalsparten, arbetsgivaren, utföra arbete under dennes ledning, uppsikt och handledning mot ersättning för att nå yrkeskunnighet i ett visst yrke eller inom ett delområde av ett yrke.

Läroavtalet träder i kraft sedan den lokala förvaltningsmyndigheten har godkänt avtalet. Om villkoren för godkännande av läroavtal stadgas genom förordning.

3 §
Studerande

Studerande inom läroavtalsutbildningen kan vara personer som när avtalet ingås har fyllt 15 år och som inte är läropliktiga. Av utbildningsskäl kan även en läropliktig person ingå läroavtal.

4 §
Innehållet i läroavtal

I ett läroavtal, som skall ingås skriftligen, skall nämnas avtalets giltighetstid, prövotidens längd, den grund för läroplanen som skall iakttas samt grunderna för den studerandes avlöning.

Till avtalet skall fogas ett personligt studieprogram för den studerande, om vilket närmare stadgas genom förordning.

5 §
Grunderna för undervisningen

I läroavtalsutbildning iakttas vad som angående den yrkesinriktade vuxenutbildningens struktur stadgas i eller bestäms med stöd av lagen om yrkesläroanstalter (487/87).

6 §
Grunderna för läroplanerna

I läroavtalsutbildning iakttas vad som angående grunderna för läroplanen inom yrkesinriktad vuxenutbildning stadgas i eller bestäms med stöd av lagen om yrkesläroanstalter.

7 §
Teoretisk undervisning

Den lokala förvaltningsmyndigheten för läroavtalsutbildningen köper den teoretiska undervisningen av yrkesläroanstalter, yrkesutbildningscentrer för vuxna eller vid behov av någon annan som ordnar utbildning.

8 §
Betyg

Sedan utbildningen har avslutats eller avbrutits utfärdar den lokala förvaltningsmyndigheten, på basis av en bedömning av arbetsgivaren eller av den som ordnar den teoretiska undervisningen, ett betyg åt den studerande över att läroavtalsutbildningen har slutförts enligt vad som närmare stadgas genom förordning.

2 kap.

Skyldigheter med anledning av läroavtal

9 §
Den studerandes skyldigheter

Den studerande skall på behörigt sätt utföra de uppgifter som tilldelats honom, omsorgsfullt göra sig förtrogen med de krav som yrkesskicklighet ställer för att uppgifterna skall kunna skötas med framgång och regelbundet delta i teoretisk undervisning.

10 §
Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren skall se till att den studerande har möjlighet att utföra yrkesuppgifter under den handledning och övervakning som förutsätts för att han skall nå yrkesskicklighet och att den studerande kan delta i teoretisk undervisning enligt sitt personliga studieprogram.

3 kap.

Läroavtals upphörande

11 §
Hävning av läroavtal

Avtalsparterna kan häva läroavtalet, om de är eniga därom. Vardera parten har rätt att under en prövotid på högst fyra månader häva läroavtalet utan hinder av vad som nedan stadgas om hävning av läroavtal.

Vårdnadshavaren har rätt att häva läroavtalet, om hävningen är nödvändig på grund av en minderårigs uppfostran, utveckling eller hälsa.

Läroavtalet kan ensidigt hävas, om arbetsgivaren upphör med sin rörelse eller försätts i konkurs.

Vid arbetsgivarens död har hans rättsinnehavare och den studerande rätt att häva läroavtalet.

Avtalsparterna har på de grunder som stadgas i 43 och 44 §§ lagen om arbetsavtal (320/70) rätt att häva läroavtalet.

Den lokala förvaltningsmyndigheten kan, sedan den hört den andra avtalsparten, godkänna hävning av läroavtalet efter prövotiden också på någon annan grund än en som stadgas i 2-4 mom.

12 §
Avslutande av läroavtal

Läroavtalet upphör att gälla när utbildningen har avslutats eller avtalet har hävts. Läroavtalet upphör även att gälla, om den lokala förvaltningsmyndigheten med stöd av 21 § har avbrutit läroavtalsutbildningen.

4 kap.

Förvaltning

13 §
Lokalförvaltning

Den lokala ledningen och övervakningen av läroavtalsutbildningen är en uppgift för kommunen. För detta har kommunen eller flera kommuner gemensamt ett sådant kollegialt organ som avses i 2 § lagen om kommunernas undervisningsförvaltning (706/92) och som har till uppgift att svara för den lokala förvaltningen av läroavtalsutbildningen, övervaka att läroplanerna och läroavtalen iakttas och sörja för att läroavtalsutbildningen utvecklas som en del av utbildningen på ungdomsstadiet och yrkesutbildningen för vuxna.

Om den lokala förvaltningen av läroavtalsutbildning gäller för övrigt vad som stadgas i kommunallagen (953/76) eller bestäms med stöd av den. Vidare gäller om förvaltningen vad lagen om kommunernas undervisningsförvaltning stadgar om förvaltningsorganen i tvåspråkiga kommuner.

14 §
Tjänster och befattningar

Kommunen eller flera kommuner gemensamt kan ha en utbildningsinspektör och annan behövlig personal. Om behörighetsvillkoren för utbildningsinspektör stadgas genom förordning.

5 kap.

Finansiering, studiesociala förmåner och ersättningar

15 §
Kostnader för teoretiska studier

De kalkylerade kostnader för ordnande av teoretisk undervisning och för studiesociala förmåner per studerande enligt 17 § som undervisningsministeriet årligen på förhand fastställer betalas till den lokala förvaltningsmyndigheten av statens medel enligt vad som närmare stadgas genom förordning.

16 §
Statsbidrag för tjänster och befattningar

Undervisningsministeriet beviljar statsbidrag för sådana i 14 § nämnda tjänster och befattningar som ministeriet på villkor som det bestämmer har godkänt som berättigande till statsbidrag. Statsbidraget är 65 procent av de driftskostnader för tjänsterna och befattningarna som anges genom förordning.

17 §
Studiesociala förmåner

Den studerande har rätt att under den tid han deltar i teoretisk undervisning få studiesociala förmåner så som stadgas genom förordning och som genom undervisningsministeriets beslut vid behov bestäms med stöd av den.

Studiesociala förmåner enligt denna lag betalas inte till den studerande till den del han får andra än i 1 mom. avsedda lagstadgade förmåner eller han får lön under tiden för den teoretiska undervisningen.

De studiesociala förmåner som den studerande får enligt denna paragraf är skattefria.

18 §
Utbildningsersättning till arbetsgivaren

Till arbetsgivaren betalas utbildningsersättning av statens medel. Utbildningsersättningen per studerande indelas i ersättningsklasser enligt utbildningsområde så som stadgas genom förordning. Undervisningsministeriet fastställer årligen utbildningsersättningarnas belopp enligt statsbudgeten.

Den lokala förvaltningsmyndigheten betalar utbildningsersättningen till arbetsgivaren. Om ansökan och utbetalning av utbildningsersättning stadgas genom förordning.

6 kap.

Särskilda stadganden

19 §
Tillämpning av lagen om arbetsavtal

På läroavtal tillämpas vad 7, 8, 15-19, 22-34, 34 a, 34 c, 34 g, 34 h, 35, 51, 52, 54 och 55 §§ lagen om arbetsavtal stadgar om arbetsavtal.

20 §
Andra stadganden som tillämpas på läroavtal

På läroavtal tillämpas vad som i fråga om arbetstagare stadgas om arbetstid, semester, arbetarskydd och annat skydd för arbetstagaren.

21 §
Följderna av arbetsgivarens och den studerandes försummelse

Den lokala förvaltningsmyndigheten kan, sedan den hört båda avtalsparterna, avbryta läroavtalsutbildningen, om arbetsgivaren eller den studerande trots varning försummar skyldigheterna enligt denna lag eller de stadganden som har utfärdats med stöd av den. Innan varningen ges skall parten höras.

22 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som den lokala förvaltningsmyndigheten har fattat enligt denna lag eller den förordning som givits med stöd av lagen får sökas så som stadgas i kommunallagen.

Om sökande av ändring i av beslut som avses i 15 och 16 §§ gäller i tillämpliga delar 25 § och 26 § 1 mom. lagen om statsandelar till kommunerna (688/92).

Genom förordning kan stadgas om ärenden som inte får överklagas.

23 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

7 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

24 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna lag upphävs läroavtalslagen av den 22 september 1967 (422/67) jämte senare ändringar. Det som stadgas i 28 a § läroavtalslagen, sådan den lyder i lag av den 20 december 1985 (1067/85), tillämpas dock till utgången av 1993.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

25 §
Övergångsstadganden

Läroavtalsutbildning som påbörjats innan denna lag träder i kraft ordnas tills den är slutförd enligt de stadganden om läroavtal och studieprogram som gäller när lagen träder i kraft.

Ett sådant kollegialt organ som avses i 13 § i denna lag och i 2 § lagen om kommunernas undervisningsförvaltning skall tillsättas före utgången av 1994. Innan det tillsätts fungerar lärlingsnämnden, som tillsatts med stöd av de stadganden som gällde när denna lag trädde i kraft, som kollegialt organ.

Kostnader som har uppkommit innan denna lag träder i kraft finansieras och betalas, när denna lag träder i kraft, enligt de tidigare gällande stadgandena.

Vid sökande av ändring i beslut som har fattats innan denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden om ändringssökande som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 311/92
KuUB 20/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.