1600/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) 5 § 6 mom., 8 § 4 mom. 1 punkten och i 10 § 3 mom. det inledande stycket,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 6 mom. i lag av den 23 februari 1979 (215/79) samt 8 § 4 mom. 1 punkten och det inledande stycket i 10 § 3 mom. i lag av den 3 februari 1989 (103/89), som följer:

5 §

En innehavare av en officers- eller institutofficerstjänst vid luftstridskrafterna som under minst 5 år har innehaft en tjänst för vilken såsom behörighetsvillkor krävs flygarexamen, är berättigad att, då han pensioneras från en sådan tjänst, såsom pensionstid räkna sig till godo denna tjänstgöringstid en och en halv gång.


8 §

Uppnådd pensionsålder är dock inte en förutsättning för ålderspension,

1) om en tjänsteman som tjänstgör i en officers- eller institutofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts tjänsteexamen för officer eller för institutofficer, har fyllt 48 år när anställningen upphör och 55 år innan pensionen börjar eller om en tjänsteman som tjänstgör i en tjänst som förutsätter flygarexamen har fyllt 45 år när anställningen upphör och innan pensionen börjar och ovan avsedda tjänsteman innehar militär grad och han i en sådan tjänst eller, om det är fråga om institutofficerstjänst, sammanlagt i en sådan tjänst och som värvad, gränsbevakare eller sjöbevakare har intjänat en pensionstid av minst 30 år minskad, om det är fråga om en annan tjänsteman än en sådan som tjänstgör i en tjänst som förutsätter flygarexamen, med de fulla månader som då han avgick från sin tjänst återstod till 55 års ålder och av denna pensionstid minst 6 månader inföll omedelbart innan anställningen upphörde och minst 3 år under de 5 senaste åren innan anställningen upphörde, eller


10 §

Pensionsbeloppet för innehavaren av en officers- eller institutofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts examen för officerstjänst eller institutofficerstjänst utgör, om innehavaren har militär grad, för varje till pensionstiden hänförlig hel månad 1/6 procent av den pensionsgrundande lönen,Denna lag tillämpas på förmånstagare som har en anställning som omfattas av lagen om statens pensioner och som börjat efter den 31 december 1992. Lagen tillämpas inte på förmånstagare, vars anställning har varit i kraft innan lagen trädde i kraft och som fortsätter utan avbrott.

En anställning anses fortsätta utan avbrott om det förflutit högst en månad sedan den föregående anställningen upphörde.

Ikraftträdelsestadgandets 3 mom. tillämpas inte på anställning som börjar efter den 31 december 1998.

RP 343/92
ShUB 57/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.