1597/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om erkännande av examensbevis som tilldelats medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag stadgas om den behörighet för en tjänst eller uppgift och den rätt att utöva ett yrke som följer av en högre utbildning av minst tre års omfattning, efter utbildning på ungdomsstadiet som en medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har slutfört.

2 §
Behörighet för en tjänst eller uppgift

Då som behörighetsvillkor för en tjänst eller uppgift i Finland föreskrivs minst en treårig högskoleexamen eller yrkesutbildningsexamen på högre nivå eller en institutexamen, för vilken utbildningen efter gymnasiet är av minst tre års omfattning, samt eventuell praktik utöver examen, ger en examen och praktik sompåvisats med ett examensbevis som avses i denna lag samma behörighet som en i Finland avlagd examen och i Finland fullföljd praktik.

Med stöd av denna lag kan behörighet inte erhållas för en sådan offentlig tjänst till vilken endast finska medborgare kan utnämnas eller väljas.

Denna lag tillämpas inte på tjänster och uppgifter inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och ortodoxa kyrkosamfundet i Finland.

3 §
Rätt att utöva ett yrke

Då det för utövning av ett yrke i Finland krävs minst en treårig högskoleexamen eller yrkesutbildningsexamen på högre nivå eller en institutexamen, för vilken utbildningen efter gymnasiet är av minst tre års omfattning, samt eventuell praktik utöver examen, skall en sådan medborgare i en EES-stat som innehar ett examensbevis enligt denna lag beviljas rätt att utöva yrket på samma villkor som den som har avlagt en examen eller fullföljt praktik i Finland.

Denna lag tillämpas inte, om det i någon annan lag eller förordning stadgas om den rätt att utöva yrke i Finland som en minst treårig högre utbildning efter utbildning på ungdomsstadiet medför.

4 §
Examensbevis

Examensbevis som avses i denna lag är

1) ett av en behörig myndighet i en annan EES-stat än Finland utfärdat behörighetsbevis, som utvisar att den som har mottagit beviset i en EES-stat har slutfört en minst treårig utbildning vid en högskola eller någon annan läroinrättning på motsvarande nivå samt vid behov utöver studierna har fullföljt erforderlig praktik, och som utvisar att bevisets mottagare i denna stat är behörig för en tjänst, en uppgift eller ett yrke som avses i 2 och 3 §§,

2) ett behörighetsbevis som utfärdats för utbildning som avses i 1 punkten och som slutförts någon annanstans än i en EES-stat, om någon annan EES-stat än Finland har erkänt detta behörighetsbevis så att dess mottagare i denna stat har behörighet för en tjänst, en uppgift eller ett yrke som avses i 2 och 3 §§ och dess mottagare dessutom har tre års arbetserfarenhet enligt intyg från den stat som har erkänt behörighetsbeviset,

3) ett av en behörig myndighet i en annan EES-stat än Finland utfärdat behörighetsbevis, om det har utfärdats för utbildning som slutförts i en EES-stat och en behörig myndighet i den stat som har utfärdat behörighetsbeviset har erkänt att detta bevis är på samma nivå som ett sådant examensbevis som avses i 1 punkten samt att dess mottagare i denna stat är behörig för en tjänst, en uppgift eller ett yrke som avses i 2 och 3 §§,

4) ett av en behörig myndighet i en annan EES-stat än Finland utfärdat behörighetsbevis, som visar att dess mottagare i denna stat vid en högskola eller någon annan läroinrättning på samma nivå har slutfört en minst treårig examen samt vid behov har fullföljt erforderlig praktik, och fått färdigheter i en tjänst, en uppgift eller ett yrke som avses i 2 och 3 §§ och för vilka i denna stat inte krävs avläggande av en examen,

5) i ett sådant fall som avses i 4 punkten även ett behörighetsbevis, om det har utfärdats över utbildning som har slutförts i en EES-stat och om en annan EES-stat än Finland erkänner att utbildningen är på samma nivå som ett examensbevis enligt 4 punkten, förutsatt att övriga EES-stater har underrättats om erkännandet.

5 §
Tilläggskrav på grundval av utbildningens längd

Om den utbildning som ingår i ett examensbevis enligt 4 § och den praktik som krävs därutöver är minst ett år kortare än den utbildning och praktik som krävs i Finland, kan utöver ett examensbevis krävas att mottagaren i en EES-stat har skött en tjänst eller uppgift som avses i 2 § eller har utövat ett yrke som avses i 3 §. Sådan yrkeserfarenhet får dock krävas högst fyra år. Den tid som krävs får dock inte vara längre än två gånger den utbildningstid som saknas, då den utbildningstid som saknas avser högre utbildning efter utbildning på ungdomsstadiet, och inte längre än den utbildningstid som saknas, då den utbildningstid som saknas gäller yrkespraktik.

6 §
Tilläggskrav med hänsyn till utbildningens och uppgifternas innehåll

Då den utbildning som i Finland krävs för en tjänst, en uppgift eller ett yrke väsentligt avviker från den utbildning som framgår av ett examensbevis enligt 4 §, eller då arbetsuppgifterna i tjänsten, uppgiften eller yrket i Finland avviker från uppgifterna i det yrke som mottagaren av examensbeviset har kompetens för eller som han har utbildats för, och denna skillnad är väsentlig, kan utöver examensbevis krävas att dess mottagare genomgår en anpassningstid om högst tre år eller ett lämplighetsprov.

Sökanden kan välja mellan anpassningstid och lämplighetsprov. Obligatorisk anpassningstid eller obligatoriskt lämplighetsprov kan föreskrivas för tjänster, uppgifter och yrken om vilka stadgas genom förordning, då i dessa krävs noggrann kännedom om lagstiftningen i Finland och i vilka ständigt och i stor omfattning ingår rådgivning och bistånd som gäller lagstiftning eller för vilkas del någon annan grundad anledning därtill föreligger.

Anpassningstid eller lämplighetsprov kan inte krävas, om det av mottagaren av ett examensbevis krävs sådan yrkeserfarenhet som nämns i 5 §.

Genom förordning stadgas närmare om anpassningstid och lämplighetsprov.

7 §
Komplettering av utbildning

Om det för erhållande av behörighet för en tjänst, en uppgift eller ett yrke som avses i 2 och 3 §§ i den EES-stat som har utfärdat examensbeviset utöver en examen krävs praktik kan det godkännas att sådan praktik fullföljs i Finland.

8 §
Avgörande av behörighet

Undervisningsministeriet fattar på ansökan beslut om den behörighet för en tjänst eller uppgift som ett examensbevis enligt denna lag medför, utom till den del behörighetsvillkor för en tjänst eller uppgift är rätt att enligt 11 § eller med stöd av en lag eller förordning som avses i 3 § 2 mom. utöva yrke.

Ansökan kan göras av en sådan medborgare i en EES-stat som har ett examensbevis som avses i 4 §. Sökanden skall tillställa undervisningsministeriet de utredningar som behövs för behandlingen av ansökan.

Genom förordning kan stadgas om en högskolas rätt att vid besättande av en tjänst vid högskolan besluta om den behörighet som ett examensbevis medför när ett sådant beslut beträffande sökanden som avses i 1 mom. inte finns.

9 §
Beslut om behörighet

Den behörighet som ett examensbevis medför fastställs i första hand så att examensbeviset ger behörighet för en tjänst eller uppgift för vilken behörighetsvillkor är institutexamen, högskoleexamen, högre högskoleexamen eller licentiat- eller doktorsexamen som avläggs såsom påbyggnadsexamen. Av särskilda skäl kan behörigheten fastställas så att ett examensbevis ger behörighet för en tjänst eller uppgift för vilken behörighetsvillkor är en viss, namngiven examen. I ett beslut om behörighet fastställs vid behov de tilläggskrav som avses i 5 och 6 §§.

Beslut skall ges inom fyra månader efter att ansökan och kompletterande utredning har tillställts undervisningsministeriet.

10 §
Arkitektexamina

Undervisningsministeriet fastställer de i EES-stater utfärdade examensbevis som ger behörighet för en tjänst eller uppgift för vilken behörighetsvillkor är arkitekt- eller byggnadsarkitektexamen.

11 §
Avgörande av rätten att utöva ett yrke

Beslut om rätten att utöva ett yrke i Finland med stöd av examensbevis som avses i denna lag fattas av den myndighet som beviljar rätt att utöva yrket i fråga.

Beslut om ansökan som gäller utövande av ett yrke skall fattas inom fyra månader efter att ansökan och kompletterande utredning har tillställts myndigheten.

12 §
Ändringssökande

Om ändringssökande i beslut som avses i denna lag gäller vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/ 50). Till beslut som ministeriet har fattat med stöd av 9 eller 11 §, skall fogas besvärsundervisning.

Om ett beslut i strid med 9 § 2 mom. eller 11 § 2 mom. inte har givits inom den utsatta tiden, kan sökanden anföra besvär. Besvären anses då gälla ett avslagsbeslut med anledning av ansökan. Besvär kan anföras tills ett beslut med anledning av ansökan har givits. Besvärsinstansen skall underrättas av den i 9 eller 11 § avsedda myndigheten om att beslutet har givits. I fråga om anförande och behandlingen av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt vad som stadgas i 1 mom.

13 §
Delegationen

Vid undervisningsministeriet finns en delegation, som vid behov ger utlåtanden till undervisningsministeriet om den behörighet för en tjänst eller uppgift som de examensbevis som avses i denna lag medför. Delegationen ger också vid behov utlåtanden till undervisningsministeriet om det jämställande av högskolestudier som avses i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/86) samt utför, enligt vad som stadgas genom förordning eller bestäms av undervisningsministeriet, andra uppgifter som är förknippade med erkännandet av examina.

14 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Lagen tillämpas även på examensbevis som har utfärdats innan den träder i kraft.

Denna lag inverkar inte på en sådan behörighet eller rätt att utöva yrke som har uppnåtts innan lagen träder i kraft.

RP 254/92
KuUB 11/92
Bilaga VII till EES-avtalet: rådets direktiv (89/48/EEG) och (85/384/EEG)

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.