1590/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Förordning om ändring av utsökningsförordningen

På föredragning av justitieministern

fogas till utsökningsförordningen av den 31 oktober 1896 nya 38-40 §§ som följer:

38 §

Om vid realisering av egendom som varit föremål för en företagsinteckning efter avdrag för realiseringskostnaderna har influtit ett större belopp än 100 000 mark skall om realiseringen kungöras i Officiella tidningen i enlighet med 6 kap. 15 a § utsökningslagen.

39 §

Då flera än en borgenär yrkar på betalning ur gäldenärens egendom och det är uppenbart att för borgenären inte kommer att inflyta en större utdelning än 200 mark av de tillgångar som utmäts, kan en sådan borgenärs fordran lämnas obeaktad vid utdelningen.

40 §

Vid det förfarande som avses i 6 kap. 23 § 2 mom. utsökningslagen skall de tillgångar som inflyter av varje enskild periodisk prestation redovisas endast till en borgenär i sänder eller till en del av borgenärerna så att varje borgenär i sin tur får en prestation ur gäldenärens tillgångar som inflyter under förfarandet. För en fordran kan av dessa tillgångar anvisas en större relativ andel än för de övriga fordringarna, om detta är ändamålsenligt med hänsyn till indrivningsförfarandet och de övriga borgenärernas möjligheter att få betalning inte uppenbarligen äventyras till följd av detta.

Alterneringen kan fortgå högst sex månader åt gången eller, om de utdelningskvoter som tillfaller borgenärerna blir små på grund av antalet fordringar, högst ett år. Vid alterneringen iakttas den ordning i vilken utmätning sökts, om det inte föreligger särskilda skäl för någon annan ordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.