1588/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 december 1979 om lönegaranti för sjömän (927/79) 2 § 1 mom. och 4 § 2 mom., samt

fogas till lagen en ny 3 a § som följer:

2 §

Betalning enligt lönegarantin utgår för de på arbetsförhållande grundade förfallna löne- och andra fordringar, som skulle ha sjöpanträtt i fartyg enligt 212 § 1 mom. sjölagen.


3 a §

Den som förordnats att sköta konkursboets förvaltning skall utan dröjsmål, om inte saken redan handhafts, uppgöra en förteckning över obetalda fordringar som grundar sig på ett arbetsförhållande. Boförvaltaren skall i samarbete med vederbörande lönegarantimyndighet utreda vilka fordringar som kan betalas enligt lönegarantin. Arbetstagarna skall beredas tillfälle att uttala sig om de fordringar som finns upptagna i förteckningen.

Under de förutsättningar som fastställs i förordning kan också konkursboet ansöka om lönegaranti för arbetstagarnas räkning. Arbetstagaren kan utan hinder av detta också själv ansöka om lönegaranti.

4 §

Har en arbetstagare underlåtit att bevaka sin fordran i arbetsgivarens konkurs eller på inställelsedagen efter offentlig stämning på arbetsgivarens borgenärer eller fordran och med denna förenad sjöpanträtt i samband med auktion på fartyg, har ministeriet rätt att pröva huruvida arbetstagaren bör anses helt eller delvis ha förverkat sin rätt enligt lönegarantin.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Om arbetsgivarens konkurs har inletts före den 1 januari 1995 tillämpas alltjämt stadgandena i den tidigare lagen om förmånsrätt för en fordran som skall betalas som lönegaranti och om bevakning av förmånsrätt för fordran. Med förmånsrätt avses i dessa fall också den förmånsrätt som en fordran har enligt 9 § 1 mom. lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1578/92).

RP 181/92
LaUB 13/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.