1573/1992

Given i Helsingfors den 23 december 1992

Lag om ändring av 11 och 12 kap. lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/78) 11 kap. 5 § 2 mom., 6 § 1 mom. och 7 § 1 mom.,

av dessa lagrum 7 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 5 augusti 1983 (687/83),

ändras 11 kap 1 §, 2 § 2 mom., 3 § 1 punkten, 4 § 1 mom., 6 § 2 mom., 10-12 §§ och 14 § 1 och 2 mom. samt 12 kap. 2 § 2 mom.,

av dessa lagrum 11 kap. 4 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 5 augusti 1983 samt 14 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 10 juni 1988 (501/88) samt

fogas till 11 kap. 8 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 5 augusti 1983, en ny 6 punkt och till 9 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 12 juni 1992 (504/92), ett nytt 5 mom., varvid de nuvarande 5 och 6 mom. blir 6 och 7 mom., som följer:

11 Kap.

Bokslut och koncernbokslut

1 §

För varje räkenskapsperiod skall uppgöras ett bokslut som omfattar bokslut och verksamhetsberättelse enligt bokföringslagen (655/73).

Bokslutet skall uppgöras enligt stadgandena i bokföringslagen och i detta kapitel.

2 §

I bokslutet skall resultaträkningen och balansräkningen för närmast föregående räkenskapsperiod upptas. Har under räkenskapsperioden specificeringen av poster i resultaträkningen eller balansräkningen ändrats, skall i det tidigare bokslutet ingående uppgifter i mån av möjlighet rättas så att de kan jämföras med det senare bokslutet.


3 §

Då utgifter med lång verkningstid upptas i bokslutet skall, utöver vad i bokföringslagen är stadgat, iakttas följande:

1) anskaffningsutgiften för affärsvärde (goodwill) skall avskrivas inom fem år eller, om dess verkningstid är längre, under sin verkningstid, dock inom 20 år;


4 §

Har värdet på anläggningstillgångar uppskrivits under räkenskapsperioden, skall ett belopp som motsvarar uppskrivningen avsättas till en uppskrivningsfond bland passiva. Fonden får användas endast för fondemission eller sådan överföring till aktiekapitalet som avses i 4 kap. 12 § 2 mom. Vid återföring av uppskrivning skall det kapital som avsatts till en fond i motsvarande mån minskas med det belopp som återförs. Om aktiekapitalet i ett bolag har höjts genom utnyttjande av en uppskrivningsfond och det kapital som avsatts till fonden inte kan minskas med det belopp som återförs, skall ett motsvarande belopp upptas som en minskning av det egna fria kapitalet.


6 §

I balansräkningen skall som en särskild post upptas obetalda fordringar för tecknade aktier.


8 §

I resultaträkningen eller balansräkningen eller i bilaga till dessa skall lämnas följande uppgifter:


6) Pensionsförpliktelser som uppstår eller ingås beträffande medlemmar i bolagets förvaltningsråd eller styrelse eller verkställande direktören samt lån som beviljats dem till fullt belopp och väsentliga uppgifter om lånevillkor och återbetalning.

9 §

Verksamhetsberättelsen skall innehålla en redogörelse för de väsentliga förändringar som skett i bolagets affärsverksamheter under föregående verksamhetsperiod samt en bedömning av hur affärsverksamheterna utvecklas under den räkenskapsperiod som börjat. Verksamhetsberättelsen skall dessutom innehålla en utredning över omfattningen av bolagets forskning och produktutveckling.


10 §

Beträffande uppgörande av koncernbokslutet skall utöver bokföringslagen i tillämpliga delar iakttas stadgandena i 2 och 5-8 §§.

11 §

Koncernens eget kapital skall i koncernbalansräkningen uppdelas i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller i ackumulerad förlust med beaktande av koncernens resultat för den förflutna räkenskapsperioden.

12 §

I verksamhetsberättelsen för moderbolag skall beträffande koncern lämnas upplysningar som avses i 9 § 1-3 mom. Dessutom skall det belopp av koncernens fria egna kapital anges som de till koncernen hörande bolagen enligt bolagsordningen skall överföra till det bundna egna kapitalet.

I fall som avses i 10 kap. 4 § 4 mom. skall till koncernbokslutet även fogas en finansieringsanalys för koncernen.

I verksamhetsberättelsen för dotterbolag skall anges namnet på moderbolaget.

14 §

Ett aktiebolag skall inom två månader efter att resultaträkningen och balansräkningen fastställts tillställa registermyndigheten en kopia av bokslutet jämte bilagor samt en kopia av revisionsberättelsen. På kopian av bokslutet skall finnas ett intyg av en styrelsemedlem eller av verkställande direktören angående fastställelsedagen. Intyget skall även innehålla uppgift om bolagsstämmans beslut beträffande bolagets vinst eller förlust. Om aktiebolaget är koncernens moderbolag, skall registermyndigheten dessutom tillställas koncernbokslutet och koncernrevisionsberättelsen.

Vad som stadgas i 1 mom. om skyldigheten att tillställa bokslutsuppgifter tillämpas inte, om ett aktiebolag inte är koncernens moderbolag, som på det sätt som avses i 22 a § bokföringslagen är skyldigt att uppgöra koncernbokslut och om minst två av följande tre villkor uppfylls för aktiebolagets del:

- omsättningen under föregående räkenskapsperiod har understigit 4 miljoner mark,

- balansomslutningen för föregående räkenskapsperiod har understigit 2 miljoner mark,

- det genomsnittliga antalet anställda under föregående räkenskapsperiod har varit högst 10.


12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar

2 §

Såsom vinst i moderbolag får inte, även om vinstutdelning med stöd av 1 mom. är tillåten, utdelas belopp som överstiger det sammanlagda beloppet av vinst enligt fastställd koncernbalansräkning för den senaste räkenskapsperioden och koncernens övriga fria egna kapital, med avdrag för den förlust som koncernbalansräkningen utvisar, det belopp genom vilket reserveringar som avses i 17 § bokföringslagen och som har gjorts i boksluten för de bolag som ingår i koncernen samt skillnaden mellan de bokförda och planenliga avskrivningarna har upptagits som fritt eget kapital i koncernbokslutet samt det belopp som de till koncernen hörande bolagen enligt bolagsordningen skall avsätta till reservfond eller annars innehålla.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Lagen tillämpas första gången på bokföringen för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 1993 eller därefter.

På bokföringen för en räkenskapsperiod som utgår den 30 juni 1994 eller dessförinnan får tillämpas de stadganden som gällde då denna lag trädde i kraft.

Denna lag tillämpas i fråga om försäkringsbolag första gången på bokföringen för den räkenskapsperiod som utgår den 31 december 1995.

RP 111/92
EkUB 47/92

Helsingfors den 23 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.