1557/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 23 december 1977 om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/77) 1 § 3 mom. samt 2 § 7, 9, 10 och 11 punkten,

av dessa lagrum 2 § 7, 9 och 11 punkten sådana de lyder i lag av den 21 november 1991 (1375/91) och 2 § 10 punkten sådan den lyder i lag av den 1 december 1989 (1040/89), samt

ändras 1 § 2 mom., 2 § 6 punkten och 5 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 2 mom. och 5 § 2 mom. i lag av den 21 december 1990 (1209/90) samt 2 § 6 punkten i nämnda lag av den 1 december 1989, som följer:

1 §

Lån beviljas av andelsbanker, sparbanker, affärsbanker, Postbanken Ab, hypoteksbanker, Nordiska Investeringsbanken, kreditaktiebolagen Teollistamisrahasto Oy och Finlands Exportkredit Ab, Fonden för industriellt samarbete Ab, försäkringsbolag eller arbetspensionsanstalter, vilka i denna lag kallas kreditanstalter.

2 §

Räntestödslån kan beviljas


6) för anskaffning och grundlig reparation av lastfartyg som används för sjötransporter inom den finska utrikeshandeln och av annan sjötransportmateriel som är avsedd i huvudsak för transport av last samt för anskaffning av lastfartyg vilkas bruttodräktighet understiger 1 600 registerton och som köps begagnade i utlandet,


5 §

Av de lån som avses i 2 § 2 punkten godkänner miljöministeriet lånen för vattenvårdsinvesteringar såsom räntestödslån samt jord- och skogsbruksministeriet övriga lån. Räntegottgörelsen för lånen betalas av vatten- och miljöstyrelsen. Lån som nämns i 2 § 5 och 13 punkten godkänns som räntestödslån av miljöministeriet och lån som nämns i 6 punkten av trafikministeriet samt lån som nämns i 8 punkten av Försörjningsberedskapscentralen. Räntegottgörelsen för dem betalas av statskontoret. Andra lån godkänns som räntestödslån av respektive centrala ämbetsverk, som även betalar räntegottgörelsen för dem. Ministerierna kan även bemyndiga ett centralt ämbetsverk eller en distriktsförvaltningsmyndighet som lyder under ministeriet att såsom räntestödslån till högst 1 000 000 mark godkänna lån som avses i 2 § 2, 5 och 6 punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 310/92
EkUB 55/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.