1555/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64) 2 § 2 och 3 mom., 3 § 3 mom. och 6 § 1 mom.,

av dessa lagrum 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 3 februari 1989 (110/89), 3 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 3 juni 1977 (429/77) och 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 6 november 1992 (982/92), samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 18 juni 1971 och den 21 juli 1977 (508/71 och 579/77) samt genom nämnda lag av den 3 juni 1977, ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. och de nuvarande 4 och 5 mom. blir 4-6 mom., och till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 6 november 1992, ett nytt 3 mom. som följer:

2 §

Grundpensionsskyddet och deltidspensionen gäller varje medlemssamfunds tjänsteinnehavare och arbetstagare. Grundpensionsskyddet kan vara ordnat enligt olika grunder i de anställningsförhållanden som har börjat före den 1 januari 1993 och i de anställningsförhållanden som har börjat den 1 januari 1993 eller därefter.

Tilläggspensionsskyddet omfattar tjänsteinnehavare och arbetstagare inom sådana medlemssamfund som gjort sina tjänsteinnehavare och arbetstagare delaktiga av tilläggspensionsskydd, dock endast om deras till pension berättigande tjänste- eller arbetsförhållande har börjat före den 1 januari 1993.


3 §

Utan hinder av 2 § 3 mom. kan medlemssamfund göra sina tjänsteinnehavare eller arbetstagare delaktiga av tilläggspensionsskydd.

Om tilläggspensionsskyddets grunder och villkor får bestämmas enligt två eller flera alternativa system. Tilläggspensionsskyddet kan även bestå av ekonomiskt stöd som betalas efter tjänsteinnehavares eller arbetstagares död. Det ekonomiska stödet omfattar så som bestäms i pensionsstadgan även tjänsteinnehavare och arbetstagare som efter den 31 december 1992 anställs hos ett medlemssamfund.


6 §

Den kommunala pensionsanstaltens utgifter för vilka avgifter inte uppbärs hos personer som omfattas av denna lag fördelas för varje finansår på medlemssamfunden i förhållande till de sammanlagda beloppen av de löner och arvoden som medlemssamfunden under finansåret i fråga betalt till sina tjänsteinnehavare och arbetstagare, som åtnjuter pensionsanstaltens pensionsskydd, samt av arvoden och ersättningar för bortfall av förvärvsinkomst enligt denna lag och som medelmssamfunden betalt till andra personer, genom att lönerna, arvodena och ersättningarna för bortfall av förvärvsinkomst före det multipliceras med en koefficient som pensionsanstaltens delegation fastställt för ett bestämt antal år, högst fem år. Koefficientens storlek beror på innehållet i pensionsskyddet för personer som omfattas av denna lag samt, enligt delegationens prövning, även på andra faktorer som påverkar pensionsanstaltens pensionsansvar.


Av lönesummorna för sådana tjänsteinnehavare och arbetstagare om vilkas tilläggspensionsskydd stadgas i 3 § 3 mom. i denna lag är medlemssamfundet skyldigt att erlägga betalningsandelar enligt de grunder som den kommunala pensionsanstaltens delegation fastställer.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare omedelbart övergår från anställning hos ett medlemssamfund till anställning hos ett annat medlemssamfund, anses hans anställningsförhållande vid tillämpningen av denna lag inte ha avbrutits.

RP 242/92
ShUB 54/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.