1554/1992

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1992

Finansministeriets beslut om grunderna för beskattningsvärdet av affärsaktier

Finansministeriet har med stöd av 27 § förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/92) bestämt att vid bestämmandet av beskattningsvärdet av aktier i ett inhemskt aktiebolag, med undantag av aktiebolag som avses i 26 § 1 mom. och 28 § förmögenhetsskattelagen, skall iakttas följande grunder:

1 §
Tillämpningsområde

Beskattningsvärdet av aktier i inhemska aktiebolag, med undantag av börsbolag, avtalsmarknadsbolag, bostadsaktiebolag och sådant fastighetsaktiebolag, där aktierna berättigar till besittningen av ett visst utrymme, uträknas på basis av de justerade nettotillgångarna och det justerade årsresultatet enligt bokslutet för det år som föregår skatteåret.

2 §
Värdering av egendom

Vid uträkning av beloppet av ett bolags nettotillgångar anses som värdet av fordringarna deras nominella värde och som värdet av övriga finansieringstillgångar anskaffningsutgiften, båda med avdrag för värdenedgång som avses i 17 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Som värdet av omsättningstillgångarna anses anskaffningsutgiften med avdrag för värdenedgång som avses i 28 § 1 mom. lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Som värdet av investeringstillgångarna anses det sammanlagda beloppet av anskaffningsutgiften och uppskrivning med avdrag för värdenedgång som nämns i 29 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Som värdet av anläggningstillgångarna och andra utgifter med lång verkningstid anses i inkomstbeskattningen beloppet av den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften. Ett bolags fastighet, en byggnad eller konstruktion som inte hör till omsättnings- eller investeringstillgångarna värderas dock till beskattningsvärdet för det år som föregår skatteåret, om det är större än beloppet av den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften och värdepapper som hör till andra tillgångar än omsättnings- eller investeringstillgångarna till deras sammanlagda beskattningsvärde för det år som föregår skatteåret, om det är större än summan av den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften för värdepappren.

Egendom som hör till annan än näringsverksamhet värderas på motsvarande sätt i tillämpliga delar på det sätt som avses i denna paragraf.

3 §
Uträkning av nettotillgångarna

Ett bolags nettotillgångar uträknas så, att till det sammanlagda beloppet av det egna kapitalet bland passiva i balansräkningen läggs sådana poster bland passiva som inte är skulder, såsom fonder, reserveringar, värderingsposter, dock inte skillnaden mellan bokföringsmässiga och planmässiga avskrivningar, samt sådana anslutningsavgifter och andra poster som vidbestämmandet av skatt på förmögenhet inte får avdras från de skattepliktiga tillgångarna. Från det sålunda erhållna beloppet avdras bland aktiva i balansräkningen upptagna värderingsposter, uppskrivningen som avses i 18 § bokföringslagen samt sådana aktiverade utgifter med lång verkningstid och andra utgifter som inte har förmögenhetsvärde.

Det sålunda erhållna beloppet rättas på så som anges i 2 §.

Från ett bolags tillgångar avdras den dividend som enligt beslut skall delas ut för räkenskapsperioden. Till nettotillgångarna räknas även bolagets skattefria tillgångar.

4 §
En akties matematiska värde

På basis av nettotillgångarna, som justerats på det sätt som anges ovan, uträknas aktiens matematiska värde sålunda, att beloppet av nettotillgångarna divideras med antalet av de aktier i bolaget som finns i marknaden, varvid av bolaget inlösta aktier lämnas obeaktade. Om aktiens på detta sätt beräknade matematiska värde är negativt, beaktas det till värdet noll.

5 §
Justerat årsresultat

Ett bolags justerade årsresultat uträknas så att om bolagets räkenskapsperiod är kortare eller längre än 12 månader ändras den vinst eller förlust som bokslutet utvisar så att den motsvarar en 12 månaders räkenskapsperiod. Från det årsresultat som erhållits på detta sätt avdras sådana intäktsposter som är exceptionella i förhållande till bolagets verksamhet, till exempel fusionsvinster, samt sådana skatter som förts mot bolagets eget kapital. Till årsresultatet läggs skattereserveringen samt exceptionella kostnadsposter, till exempel fusionsförluster. Som exceptionella poster kan i allmänhet inte anses vinster eller förluster som uppkommit genom överlåtelse av bolagets anläggningstillgångar eller sådant koncernbidrag som lämnats eller erhållits. Avskrivningar som gjorts med stöd av skattelättnadslagarna och som är större än de regelmässiga avskrivningarna beaktas såsom avdrag jämnt uppdelade på det år avskrivningarna gjordes och de två därpå följande åren.

6 §
En akties avkastningsvärde

En akties avkastningsvärde uträknas så att medeltalet av de justerade årsresultaten under de tre år som närmast föregått skatteåret divideras med aktiernas antal och den sålunda erhållna avkastningen av aktien kapitaliseras enligt en räntesats av 15 procent. Härvid inräknas till bolaget inlösta aktier inte i antalet aktier. Om det sålunda uträknade avkastningsvärdet är negativt, beaktas det till värdet noll.

7 §
En akties målvärde

För en aktie uträknas ett målvärde såsom ett vägt eller ovägt medeltal av det matematiska värdet och avkastningsvärdet. Härvid vägs i allmänhet avkastningsvärdet med två och det matematiska värdet med ett (bredbasiga bolag). Målvärdet för en aktie i ett bolag, som drivs utan att vinst eftersträvas eller vars årsresultat på grund av bolagets ägoförhållanden (familje- eller enmansbolag) eller av andra orsaker inte så vägt kan läggas till grund för bestämningen av aktiens beskattningsvärde, uträknas antingen så att det matematiska värdet avvägs med två och avkastningsvärdet med ett eller som oavvägt medeltal av det matematiska värdet och avkastningsvärdet.

8 §
En akties målvärde i vissa särskilda fall

I fråga om fastighetsaktiebolag vilkas lägenheter är i aktieägarnas bruk fastän aktierna enligt bolagsordningen inte berättigar till besittning av en viss lägenhet, aktiebolag som inte har andra tillgångar än en obebyggd tomt eller därmed jämförlig mark och bolag vilkas huvudsakliga verksamhet omfattar ägande och besittning av värdepapper, anses en akties matematiska värde utgöra dess målvärde.

9 §
Jämförelsevärde

En akties målvärde jämförs med beskattningsvärdet för föregående år. Om det i ett bolags situation har skett en förändring såsom en höjning eller sänkning av aktiekapitalet, inlösen av aktier eller någon annan liknande förändring som inte har beaktats vid uträkningen av beskattningsvärdet för föregående år, omräknas föregående års beskattningsvärde så att det blir jämförbart med målvärdet för skatteåret.

10 §
En akties beskattningsvärde

Avviker en akties målvärde med högst 30 procent från jämförelsevärdet, fastställs målvärdet som beskattningsvärde. Avviker aktiens målvärde med mera än 30 procent från jämförelsevärdet, fastställs jämförelsevärdet höjt eller sänkt med 30 procent som beskattningsvärde. Är målvärdet dock minst tre gånger så stort som jämförelsevärdet beaktas förändringen som en fjärdedel av skillnaden mellan målvärdet och jämförelsevärdet och är målvärdet högst en tredjedel av jämförelsevärdet erhålls beskattningsvärdet då från jämförelsevärdet avdras hälften av skillnaden mellan målvärdet och jämförelsevärdet.

11 §
Beskattningsvärdet av aktierna i ett nytt bolag

Som det matematiska värdet och beskattningsvärdet av aktierna i ett nytt bolag, som inte kan anses ha blivit grundat i syfte att fortsätta med verksamheten inom en affär, ett yrke, jordbruk eller skogsbruk, en sammanslutning eller ett samfund som redan funnits och vars första räkenskapsperiod inte har löpt ut före skatteåret, anses det nominella värdet. Följande års beskattningsvärde av aktierna i ett sådant bolag fastställs till minst 85 procent av det nominella värdet.

12 §
Beskattningsvärdet vid ändring av verksamhetsformen

Om de tillgångar och skulder som hör till en förefintlig verksamhet vid en ändring av verksamhetsformen har överförts med samma värden till ett aktiebolag som grundats, beräknas bolagets nettotillgångar på basis av det sista bokslutet för den verksamhet som skall överföras. Om bara en del av tillgångarna och skulderna överförts till aktiebolaget när företagsformen ändrades, beaktas bara de överförda tillgångarna och skulderna. Avkastningsvärdet uträknas på basis av de justerade årsresultaten för den tidigare bedrivna verksamheten.

13 §
Ändring av aktiernas antal och nominella värde

Under skatteåret företagen höjning och sänkning av aktiekapitalet samt inlösen av aktier beaktas, om teckningstiden för aktier i fråga om en nyemission har löpt ut före utgången av skatteåret eller om någon annan förändring antecknats i handelsregistret före utgången av skatteåret. Härvid beräknas bolagets nya nettotillgångar så att till de nettotillgångar som uträknats enligt 2-3 §§ läggs bolagets nya inbetalda kapital och avdras beloppet av det aktiekapital som bolaget betalat aktieägarna på grund av sänkning av kapitalet eller inlösen av aktier.

En akties matematiska värde erhålls så att de nya nettotillgångarna divideras med det nya antalet aktier.

En akties avkastningsvärde uträknas enligt 6 §, dock så att det nya antalet aktier används som divisor.

En akties beskattningsvärde för det föregående året omräknas så att det är jämförbart med målvärdet så, att till värdet av aktiestocken från det föregående året (antalet aktier det föregående året multiplicerat med beskattningsvärdet för det föregående året) läggs bolagets nya inbetalda kapital och avdras beloppet av det kapital som bolaget betalat aktieägarna på grund av sänkning av aktiekapitalet eller inlösen av aktier. Detta nya värde för aktiestocken divideras med det nya antalet aktier.

14 §
Fusion av bolag och andra ändringar

Fusion av bolag och motsvarande förändringar beaktas separat vid uträkningen av beskattningsvärdet.

Har fusionen trätt i kraft efter räkenskapsperiodens utgång under det år som föregår beskattningsåret, fastställs inget beskattningsvärde för det överlåtande bolaget.

Ett övertagande bolags och ett vid kombinationsfusion bildat nytt bolags nettotillgångar erhålls så att det överlåtande bolagets och det övertagande bolagets nettotillgångar räknas ihop. Till det övertagande bolagets tillgångar räknas dock inte de aktier som bolaget äger idet överlåtande bolaget. Om fusionsvederlaget bildas av annat än det övertagande bolagets aktier beaktas detta likaså som en faktor som minskar det övertagande bolagets tillgångar.

En akties matematiska värde erhålls så att de nettotillgångar som erhållits på detta sätt delas med antalet aktier som det övertagande bolaget eller det nya bolaget har i marknaden.

En akties avkastningsvärde uträknas på basis av de justerade årsresultaten för det övertagande bolaget under de tre år som närmast föregått skatteåret. Ett bolag som bildas vid en kombinationsfusion anses inte ha justerade årsresultat från tidigare år. Om det övertagande bolaget eller det nya vid kombinationsfusionen bildade bolaget dock huvudsakligen fortsätter med det överlåtande bolagets eller ett annat bolags verksamhet, uträknas avkastningsvärdet på basis av detta bolags justerade årsresultat.

En akties jämförelsevärde uträknas så att till det övertagande bolagets aktiestock det föregående året läggs det överlåtande bolagets nettotillgångar. Från detta avdras värdet av den aktiestock som det övertagande bolaget innehade i det överlåtande bolaget det föregående året och det fusionsvederlag som betalats i annan form än aktier i det övertagande bolaget. Det belopp som erhålls divideras med det överlåtande bolagets nya aktieantal. Vid kombinationsfusion erhålls jämförelsevärdet så att värdena av de överlåtande bolagens aktiestock det föregående året räknas ihop och den erhållna summan divideras med det nya bolagets aktieantal.

Aktiens beskattningsvärde beräknas på basis av målvärdet och jämförelsevärdet på det sätt som stadgas i 10 §.

15 §
Avrundning av beskattningsvärdet

Det på ovan nämnt sätt erhållna beskattningsvärdet av en aktie avrundas på ett ändamålsenligt sätt.

16 §
Ikraftträdande och tillämpning

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993. Beslutet tillämpas första gången när beskattningsvärdena fastställs för år 1993.

Helsingfors den 30 december 1992

Finansminister
Iiro Viinanen

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.