1552/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd

På föredragning av finansministern

upphävs i förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78) 48 § 2 mom., sådant det lyder i förordning av den 22 december 1989 (1214/89), och

ändras 19 § 6 mom., 34 § 4 mom., rubriken för 3 kap., 38 § 1 mom. och 41 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 19 § 6 mom. och 34 § 4 mom. i förordning av den 23 december 1988 (1113/88) och rubriken för 3 kap., 38 § 1 mom. samt 41 § 1 mom. i förordning av den 4 januari 1991 (3/91), som följer:

19 §

Om lön har utbetalats för utomlands utfört arbete, och förskottsinnehållning inte på grundval av 77 § inkomstskattelagen skall verkställas på lönen, skall på lönekortet eller en bilaga till det antecknas de uppgifter som avses i 1, 3 och 4 mom., platsen för arbetets utförande, tidpunkten för vistelsen utomlands samt besök i Finland under denna vistelse.


34 §

Årsanmälan skall avges före utgången av januari det år som följer efter löneutbetalningsåret. En registrerad arbetsgivare som betalar sjöarbetsinkomst enligt 74 § inkomstskattelagen skall avge årsanmälan före utgången av februari det år som följer efter året för utbetalning av sjöarbetsinkomsten. Om arbetsgivaren under kalenderåret har upphört med sin verksamhet som registrerad arbetsgivare, skall årsanmälan avges inom förloppet av en månad efter det att länsskatteverkets beslut om avlägsnande ur registret har kommit till arbetsgivarens kännedom. Länsskatteverket kan på anhållan av arbetsgivaren av särskilda skäl förlänga tiden för avgivande av årsanmälan.


3 kap.

Förskottsinnehållning på vissa kapitalinkomster och andra inkomster

38 §

Förskottsinnehållningen är 25 procent på ränta och vinstandel som avses i 31 § lagen om förskottsuppbörd. Förskottsinnehållning skall inte verkställas, om beloppet av prestationen är mindre än 100 mark.


41 §

Av den årsanmälan som enligt 33 § lagen om förskottsuppbörd skall ges till länsskatteverket skall i fråga om de mottagare av prestationer hos vilka förskottsinnehållning på erhållna prestationer har verkställts eller på grundval av 38 § förordningen om förskottsuppbörd inte verkställts framgå

1) namn och personbeteckningar,

2) de totala beloppen av de prestationer som betalts till varje mottagare och de förskottsinnehållningar som verkställts,

3) det sammanlagda beloppet av prestationerna och av de förskottsinnehållningar som verkställts på dem,

4) andra uppgifter som infordras genom en blankett, uppgjord enligt formulär som fastställts av skattestyrelsen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Den tillämpas första gången vid den förskottsuppbörd som verkställs år 1993. Förordningens 41 § 1 mom. tillämpas dock redan på den årsanmälan som avges för 1992.

Förskottsinnehållningen är 25 procent på sådan ränta som avses i 3 § lagen om källskatt på ränteinkomst och som influtit före 1991 och likaså på sådan dividend som betalas för den räkenskapsperiod som upphör före 1990 och som första gången kan lyftas 1993 eller därefter. På nämnda dividend tillämpas inte vad som stadgas om årsanmälan.

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.