1548/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 20 och 22 §§, 35 § 2 mom., 61, 64 och 64 a §§, 93 a § 2 mom., 96 a § 5 punkten, 105 § 2 mom. och 113 a §,

av dessa lagrum 20 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 5 december 1969 (740/69), 22 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 1 februari 1991 (189/91), 61 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 20 december 1968 (684/68), 64 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 23 december 1977 och den 26 juni 1992 (1002/77 och 556/92), 64 a § sådan den lyder i sistnämnda lag, 93 a § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 30 januari 1987 (74/87), 96 a § 5 punkten sådan den lyder i lag av den 29 december 1988 (1243/88) och 113 a § sådan den lyder i lag av den 25 februari 1983 (223/83), samt

ändras 1 § 1 mom., 2 § 1 och 2 mom., 3 § 1 och 3 mom., 21 §, 33 § 3 mom., 34 §, 37 § 1 och 2 mom., 39 § 1 och 3 mom., 43 a §, i 45 § 1 mom. det inledande stycket, 3 a, 3 b, 5 och 6 punkten samt 2 mom., 50, 59, 62 och 63 §§, 71 § 2 mom., i 72 § 1 mom. det inledande stycket samt 1 punkten, 76 §, 79 § 1 och 2 mom., 81 § 2 mom., 91 §, 92 § 5 mom., 93 § 1 mom., 96 b § 1 och 2 mom., 96 e § 2 mom., 103 § 1 mom., 104 och 104 a §§, 105 § 1 mom. och i 125 § den inledande satsen,

av dessa lagrum 2 § 1 och 2 mom. och 81 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 1 november 1991 (1300/91), 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 9 november 1990 (957/90), 3 § 3 mom., 33 § 3 mom., 50 och 91 §§ sådana de lyder i nämnda lag av den 29 december 1988, 21 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 23 juni 1977 (511/77) och nämnda lagar av den 29 december 1988 och den 26 juni 1992, 34 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 31 december 1974 (1025/74) och nämnda lagar av den 23 december 1977 och den 30 januari 1987, 37 § 1 och 2 mom., 39 § 1 mom. och 43 a § sådana de lyder i lag av den 31 december 1974 (1024/74), 39 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 25 juli 1975 (611/75), i 45 § det inledande stycket och 1 mom. 3 a- och 6 punkten sådana de lyder i lag av den 21 december 1979 (980/79), i samma moment 3 b-punkten sådan den lyder i nämnda lag av den 29 december 1988 samt 5 punkten sådan den lyder i lag av den 13 december 1985 (942/85) och 2 mom. sådant det lyder i lag av den 22 december 1978 (1035/78), 59 § sådan den lyder delvis ändrad genom förstnämnda lag av den 31 december 1974, 63 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 30 november 1990 (1023/90) och nämnda lagar av den 30 januari 1987 och den 26 juni 1992, 71 § 2 mom. och 93 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 30 januari 1987, i 72 § det inledande stycket sådant det lyder i nämnda lag av den 23 december 1977 och i samma paragraf 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag av den 30 april 1982 (313/82), 79 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 23 december 1977, 79 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom lag av den 9 juli 1982 (531/82), 92 § 5 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 26 juni 1992, 96 b § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 6 augusti 1982 (602/82), 96 e § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 25 februari 1983, 103 § 1 mom. och 104 a § sådana de lyder i lag av den 28 december 1990 (1339/90), 105 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 29 december 1988 (1236/88) och i 125 § den inledande satsen sådan den lyder i lag av den 1 november 1991 (1317/91), samt

fogas till lagen nya 77 a, 83 b och 93 b §§ samt till 45 § 1 mom., sådant det lyder genom senare ändringar, nya 2 a- och 3 c-punkter, som följer:

1 §

Om beskattningsförfarandet stadgas i denna lag.

Denna lag tillämpas på följande skatter och premier:

1) skatt som årligen skall betalas till staten på inkomst och förmögenhet (statsskatt),

2) skatt som på inkomst skall betalas till kommunen (kommunalskatt),

3) skatt som ett samfund och en samfälld förmån skall betala på inkomst (samfunds inkomstskatt),

4) skatt till den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet (kyrkoskatt) samt

5) folkpensions- och sjukförsäkringspremiesamt folkpensions- och sjukförsäkringsavgift som skall betalas till folkpensionsanstalten.


2 §

Statsskatt och kommunalskatt samt inkomstskatt för samfund betalas för den inkomst som den skattskyldige har haft under skatteåret. Statsskatt betalas även på den förmögenhet som den skattskyldige ägde vid skatteårets utgång.

Skatteåret sammanfaller med kalenderåret eller, om räkenskapsperioden inte utgörs av ett kalenderår, med den eller de räkenskapsperioder som avslutas under kalenderåret. Beskattningen verkställs före utgången av kalenderåret efter skatteåret (beskattningsåret). Vad som här sägs om räkenskapsperiod, skall även tillämpas på renskötselår. Inkomst av jordbruk och i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/67) nämnd nettoinkomst av skogsbruk beskattas likväl alltid för det närmast föregående kalenderåret.


3 §

För skatt samt folkpensions- och sjukförsäkringspremie som påförs en delägare i en sammanslutning på grundval av sammanslutningens inkomst och förmögenhet ansvarar även sammanslutningen. En delägare i samfälld skog ansvarar till den del som motsvarar hans andel för skatt som den samfällda skogen skall betala.


En skattskyldig som idkar skogsbruk ansvarar såsom för egen skatt för en familjemedlems eller delägares på inkomst fastställda skatt, folkpensions- och sjukförsäkringspremie till den del dessa motsvarar den andel som värdet av det till förmån för den skattskyldiges skogsbruk utförda leveransarbetet utgör av det totala beloppet av familjemedlemmens eller delägarens inkomster. Om makar tillsammans idkar rörelse, yrke eller jordbruk, ansvarar bägge makarna även för de skatter och premier som påförs den andra maken för företagsinkomst som avses i 14 § inkomstskattelagen. Den andra maken ansvarar dock för den skatt som skall betalas för kapitalinkomstandelen av företagsinkomst endast om han äger tillgångar i den rörelse, det yrke eller det jordbruk som makarna gemensamt bedriver.


21 §

Länsskatteverket förordnar ett eller flera beskattningsombud och suppleanter för dem. Ett beskattningsombud skall bevaka statens, kommunernas och församlingarnas samt folkpensionsanstaltens rätt. Om beskattningsombud gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om stats- och kommunalombud.

Länsskatteverket kan återkalla förordnande av beskattningsombud.

33 §

En placeringsfond som avses i 20 § 1 mom. 2 punkten inkomstskattelagen (1535/92) och ett samfund som avses i 5 § 2 mom. 3 punkten förmögenhetsskattelagen (1537/92) skall, även om de är befriade från att betala skatt på förmögenhet, utan uppmaning för beskattningen lämna de uppgifter om sina tillgångar och skulder som avses i detta kapitel.


34 §

Skattedeklaration skall ges in till skattebyrån i det skattedistrikt där den skattskyldiges hemkommun finns (skattebyrån i hemkommunen). Har makar på vilka tillämpas stadgandena om makar i inkomstskattelagen olika hemkommuner, skall hustrun ge in sin skattedeklaration till skattebyrån i mannens hemkommun. Deklarationen kan lämnas till skattebyrån i den skattskyldiges vistelsekommun för att sändas vidare till skattebyrån i hans hemkommun.

En skattskyldig som vistas utomlands eller tjänstgör på ett finskt fartyg i utrikesfart har rätt att ge in sin skattedeklaration till en av Finland utsänd representants ämbetsverk utomlands eller till befälhavaren på det fartyg som han tjänstgör på. Myndigheten eller fartygsbefälhavaren skall sörja för att deklarationen utan dröjsmål sänds till skattestyrelsen för vidarebefordran till skattebyrån.

Som en skattskyldigs hemkommun betraktas den kommun där han vid årets ingång skall anses ha haft hemort enligt lagen om befolkningsböcker (141/69) (hemort på årets första dag). För ett samfund är hemkommunen den kommun där detta vid skatteårets början hade sin hemort. För en sammanslutning och en samfälld förmån är hemkommunen den kommun där sammanslutningen eller den samfällda förmånen vid skatteårets ingång skall anses ha haft sin hemort.

Med hemkommun vid skatteårets ingång jämställs en kommun i vars hemortsregister en person som under skatteåret har flyttat till Finland skall ha antecknats efter inflyttningen eller där han först har bosatt sig efter inflyttningen. Hemkommunen för en person som har flyttat utomlands anses inte ha förändrats under den tid som han enligt 11 § inkomstskattelagen anses vara bosatt i Finland.

I det fall som avses i 63 § 1 mom. 2 punkten skall skattedeklarationen inges till skattebyrån i det skattedistrikt där näringsverksamhet har idkats från ett fast driftsställe eller där fastigheten är belägen, i det fall som avses i 3 punkten till Helsingfors skatteverk och i det fall som avses i 4 punkten till Ålands skattebyrå.

Skattestyrelsen kan utfärda föreskrifter som begränsar deklarationsskyldigheten enligt denna paragraf.

37 §

De som enligt lag är bokföringsskyldiga samt samfund, samfällda förmåner, sammanslutningar och dödsbon även i övrigt liksom även skattskyldiga som idkar jord- eller skogsbruk skall i sina skattedeklarationer lämna och till dem foga sådana uppgifter och utredningar som stadgas genom förordning. Genom förordning kan också stadgas hur förändringar som gäller räkenskapsperioden och bokföringen i övrigt samt sådana förändringar i ett samfunds förhållanden som påverkar bestämmandet av aktiernas värde skall anmälas.

En skattskyldig som idkar jordbruk och en skattskyldig skogsbruksidkare på vars beskattning tillämpas stadgandena i inkomstskattelagen om beskattning av försäljningsinkomst av virke skall över sina inkomster och utgifter föra en kassabok som i förordning närmare anges.


39 §

Skattedeklarationen skall för varje skatteår ges in senast den 31 januari följande år. En yrkesutövare och en skattskyldig som idkar jordbruk eller som enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk beskattas för nettoinkomst av skogsbruk får likväl ge in sin deklaration senast den 1 mars. Andra skattskyldiga som enligt lag är bokföringsskyldiga och vars räkenskapsperiod har gått ut efter den 1 oktober under skatteåret har rätt att ge in sin deklaration senast den 1 april. Denna rätt har även staten, kommunerna, samkommunerna samt församlingar inom den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet.


Är tiden för inlämnande av skattedeklaration för skattskyldiga på vilka tillämpas stadgandena om makar i inkomstskattelagen av olika längd, får de lämna in sina deklarationer inom den längre inlämningstiden.


43 a §

En skattskyldig som idkar jordbruk skall på uppmaning av en i 40 § nämnd myndighet eller en därtill förordnad inspektör på lägenheten för granskning visa eller till skattebyrån sända sin kassabok, verifikat över försäljningar av jordbruksprodukter och inköp av jordbruksförnödenheter samt alla andra handlingar som kan behövas vid hans beskattning, vid skattegranskning eller vid handläggningen av ansökan om ändring i hans beskattning samt på lägenheten tillåta inspektion av jordbrukslager och övrig jordbruksegendom. Detsamma gäller i tillämpliga delar en skattskyldig skogsbruksidkare som avses i 37 § 2 mom., den kassabok som han skall föra, verifikat över inkomster av skogsbruk och över utgifter samt annan behövlig utredning. Över verkställd granskning skall skrivas en berättelse.

45 §

För beskattningen åligger det nedan nämnda myndigheter, personer och samfund att till skattemyndigheterna eller nedan nämnda samfund inom januari för föregående kalenderår och i det fall som avses i 2 punkten vid den tidpunkt som skattestyrelsen bestämmer halvårsvis ge in följande handlingar och uppgifter:


2 a) en virkesköpare uppgifter om virkessäljare, det pris som under skatteåret har betalts till var och en av dem samt om det varit fråga om affär på rot eller leveransaffär;


3 a) den som har utdelat ut stipendium, studiepenning som avses i lagen om studiestöd för högskolestuderande (111/92), eller annan studiepenning eller understöd för studier eller vetenskaplig forskning och den som har utdelat pris såsom erkänsla för vetenskaplig, konstnärlig eller annan allmännyttig verksamhet, angående det belopp som har betalts till var och en;

3 b) en arbetsgivare, om han med stöd av 77 § 1 mom. inkomstskattelagen inte har verkställt förskottsinnehållning, angående lön som har betalts till en löntagare för arbete som denne har utfört utomlands och om orten där arbetet har utförts samt tiden för vistelsen utomlands och besök i Finland under denna tid;

3 c) en i värdepappersmarknadslagen (495/ 89) nämnd värdepappersförmedlare för varje kunds vidkommande sådana uppgifter om köp och försäljningar där köpeobjektet och den köpesumma som har betalts eller mottagits framgår köpvis;


5) en skogsnämnd intyg och utlåtanden som avses i 20 § inkomstskattelagen för gårdsbruk;

6) försäkringsanstalter, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter angående det beskattningsbara belopp som har utbetalts på grund av försäkring eller i pension eller understöd samt till den skattskyldige upplysningar om pensionsförsäkringspremierna är avdragbara med stöd av 96 § 3 eller 5 mom. inkomstskattelagen eller inte;


I uppgifter som skall lämnas enligt 1 mom. skall för individualisering av den skattskyldige förutom hans namn även finnas hans personbeteckning eller födelsetid eller affärs- och samfundssignum. Skattestyrelsen kan utfärda närmare föreskrifter om skyldigheten att lämna uppgifter enligt denna paragraf eller begränsa denna skyldighet.

50 §

Skattedeklaration och, om det anses behövligt, övriga i denna lag angivna uppgifter skall lämnas på blanketter som skattestyrelsen har fastställt eller på annat sätt enligt vad skattestyrelsen bestämmer.

59 §

En fysisk person och ett inhemskt dödsbo som beskattas såsom särskild skattskyldig skall betala kommunalskatt till sin hemkommun. Ett samfunds inkomstskatt fördelas mellan skattetagarna enligt inkomstskattelagen och lagen om skatteuppbörd.

62 §

Har en skattskyldig som inte vid ingången av skatteåret haft hemort i Finland enligt 34 §, haft beskattningsbar inkomst i kommunalbeskattningen, skall han betala kommunalskatt till staten. För inkomst av näringsverksamhet som idkats från ett fast driftsställe i Finland eller för jordbruksinkomst skall dock kommunalskatt betalas till den kommun där verksamheten har idkats från ett fast driftsställe eller där fastigheten är belägen.

Om den som enligt stadgandena om skattskyldighet anses ha varit bosatt i Finland, under skatteåret för sina inkomster skall betala kommunalskatt till staten, fastställs den vid kommunalbeskattningen beskattningsbara inkomsten som om den skattskyldiges hemkommun vid ingången av skatteåret hade varit Helsingfors.

63 §

Beskattningen verkställs,

1) i fråga om stats- och kommunalskatten eller samfunds inkomstskatt samt i fråga om den försäkrades folkpensions- och sjukförsäkringspremie, av skattenämnden eller skattebyrån i den skattskyldiges hemkommun,

2) om en begränsat skattskyldig här har idkat näring från ett fast driftsställe eller om han ägt eller besuttit fast egendom i en enda kommun och inte har andra beskattningsbara tillgångar i Finland, av skattenämnden eller skattebyrån i den kommun där det fasta driftsstället eller fastigheten finns,

3) i andra än i 2 punkten nämnda fall när den skattskyldige inte i Finland har någon hemkommun enligt 34 §, av skattenämnden i Helsingfors eller Helsingfors skatteverk, om inte något annat följer av 4 punkten, samt

4) när den skattskyldige har haft inkomst som avses i 62 § i landskapet Åland eller när begränsat skattskyldig där ägt eller besuttit fast egendom men inte har annan beskattningsbar förmögenhet i Finland, av Ålands skattebyrå eller skattenämnden i den kommun där största delen av sådan inkomst har förvärvats i landskapet Åland.

Har makar på vilka stadgandena om makar i inkomstskattelagen tillämpas olika hemkommuner, skall med avvikelse från 1 mom. skattenämnden eller skattebyrån i mannens hemkommun även verkställa hustruns beskattning och fastställa antalet skatteören som tillkommer hennes hemkommun. Skattebyrån i hustruns hemkommun skall utan dröjsmål underrättas om beskattningen.

Skatterättelse och efterbeskattning skall verkställas av skattenämnden i den kommun där skatten hade bort påföras om beskattningen hade verkställts vid rätt tid.

Skattestyrelsen bestämmer beskattningsorten i de fall där verkställandet av beskattningen inte enligt 1 och 2 mom. kan anses ankomma på någon skattenämnd eller skattebyrå. Skattestyrelsen kan även av särskilda skäl som har samband med det tekniska utförandet bestämma att skatteberedningen skall utföras på en annan ort än den som anges i denna paragraf.

71 §

Det ankommer på skattebyrån att sörja för beräkningen av den skattskyldiges beskattningsbara inkomst och den skatt som skall debiteras, enligt vad som stadgas i olika lagar.


72 §

När beskattningen verkställs skall skattemyndigheten i fråga om den skattskyldiges inkomster och avdrag samt förmögenhet,

1) om det inte finns skäl att som grund för beskattningen underkänna skattedeklarationen i sin helhet och de till skattemyndigheten direkt av den som erlagt betalningar lämnade uppgifter, om inkomster och tillgångar beträffande vilka deklarationsskyldigheten har begränsats med stöd av 33 § 5 mom. och 35 § 5 mom., fastställa de beskattningsbara inkomsterna och den beskattningsbara förmögenheten enligt skattedeklarationen, den skattskyldiges skattedeklarationer för tidigare år och uppgifter som lämnats av dem som erlagt betalningar (beskattning baserad på meddelade uppgifter);


76 §

Skatteörena påförs för den beskattningsbara inkomsten i kommunalbeskattningen.

77 a §

De förluster som avses i 118-120 §§ inkomstskattelagen fastställs vid den ordinarie beskattningen. Förlust fastställs dock inte, om den skattskyldige inte utan uppmaning har gett in skattedeklaration.

Förlust kan fastställas på nytt i samband med att förlust dras av eller vid efterbeskattning eller skatterättelse.

79 §

Skattebyrån skall debitera den skattskyldiges statsskatt och ett samfunds inkomstskatt.

Skattebyrån skall genom multiplikation av uttaxeringen per skatteöre med det fastställda antalet skatteören fastställa den kommunal- och kyrkoskatt som varje skattskyldig skall betala samt debitera kommunal- och kyrkoskatten. I de fall som avses i 62 § fastställs den kommunalskatt som betalas till staten enligt uttaxeringen per skatteöre i Helsingfors. Den kommunalskatt som i fall som avses i 63 § 2 mom. skall betalas till hustruns hemkommun fastställs enligt uttaxeringen per skatteöre i hennes hemkommun.


81 §

Dessutom sammanställs för varje kommun uppgifter om det totala antalet skatteören. I dessa uppgifter skall inte ingå de skatteören som utgör grund för skatt eller premie som med stöd av lag eller internationellt avtal inte debiteras eller redovisas till skattetagaren (uppgifter till skattetagarna om skatteören). I dessa uppgifter skall även ingå kommunernas och församlingarnas andelar av samfunds inkomstskatt omvandlade till skatteören enligt lagen om skatteuppbörd samt det totala antalet skatteören i varje kommun, ökat med dessa andelar.


83 b §

När en i 77 a § nämnd förlust fastställs, räknas tiden för efterbeskattning och skatterättelse från ingången av det efter beskattningsåret följande året då förlusten har avdragits.

91 §

Ändring i påförande av skatt och fastställande av folkpensionsförsäkringspremie kan sökas av den skattskyldige själv samt av var och en annan vars egen skatt direkt kan beröras av beskattningen eller som på grund av ett offentlig- eller privaträttsligt rättsförhållande är ansvarig för skattens betalning. Även en sammanslutning kan söka ändring i fastställandet av sammanslutningens inkomst och förmögenhet samt dess fördelning på delägarna.

Stats- och kommunalombudet, beskattningsombudet, länsskatteverket och kommunstyrelsen har likaså rätt att söka ändring i beskattning och i fastställande av en sammanslutnings inkomst och förmögenhet samt i fördelningen därav. Kommunalombudet och kommunstyrelsen har rätt att söka ändring i beskattningen av ett i 21 § inkomstskattelagen nämnt delvis skattefritt samfund. Församlingen har rätt att söka ändring i sådan debitering av kyrkoskatt som avses i 79 § 2 mom. samt kommunalombudet och folkpensionsanstalten i fastställande och debitering av folkpensionspremie enligt 79 § 3 mom.

Kommunalombudet och kommunstyrelsen på ett samfunds eller en samfälld förmåns hemort har för kommunens räkning rätt att söka ändring i beskattningen av samfundet eller den samfällda förmånen. Om beskattningen enligt 63 § skall verkställas i någon annan kommun än i den skattskyldiges hemkommun, har kommunalombudet och kommunstyrelsen i denna kommun rätt att söka ändring.

92 §

Skatteanmärkning får inte framställas över skatterättelse, efterbeskattning eller beskattning i ett ärende som har återförvisats för ny handläggning.

93 §

En skattskyldig eller någon annan som enligt 91 § har rätt att söka ändring får, oberoende av om skatteanmärkning har framställts eller inte, söka ändring genom besvär hos länsrätten i det län där den skattskyldiges hemkommun finns. Har beskattningen verkställts i Helsingfors på den grund att den skattskyldige inte har hemkommun i Finland, söks ändring hos länsrätten i Nylands län. Om beskattningen enligt 63 § annars har verkställts i en annan kommun än den skattskyldiges hemkommun, söks ändring hos länsrätten i det län där beskattningen har verkställts. Ändring i fastställandet av en sammanslutnings inkomst och förmögenhet samt fördelningen av dem på delägarna söks hos länsrätten i det län där sammanslutningens hemkommun finns eller, om sammanslutningen inte har hemkommun i Finland, hos länsrätten i Nylands län. Ändring skall sökas skriftligen och besvärsskriften tillställas skattebyrån inom besvärstiden.


93 b §

Ändring i ett sådant beslut om förlust som avses i 77 a § får sökas enligt denna lag antingen för det skatteår för vilket förlust fastställs genom beslutet eller för det skatteår från vars inkomst den fastställda förlusten dras av.

96 b §

Besvär får inte heller utan besvärstillstånd anföras över länsrättens utslag till den del utslaget gäller frågan om inkomst är skattepliktig eller beloppet av skatteårets inkomst enligt 30 § inkomstskattelagen, om det inkomstbelopp beträffande vilket utslaget går parten emot uppenbart är mindre än 4 000 mark eller om det uppenbart är mindre än 20 000 mark och samtidigt understiger en tiondedel av den skattskyldiges vid beskattningen fastställda totala inkomst under skatteåret.

Vid uträkningen av markbeloppen ovan beaktas inte de fall som avses i 96 a § 1-4 och 6 punkten. Som den totala inkomsten under skatteåret anses, då besvär angår statsbeskattningen av en fysisk person eller ett inhemskt dödsbo som beskattas såsom särskild skattskyldig, det sammanlagda beloppet av den skattskyldiges förvärvsinkomst och kapitalinkomst under skatteåret och, om besvären, gäller kommunalbeskattningen, den skattskyldiges inkomster under skatteåret vid denna.


96 e §

Om rättsmedelsinstansens utslag gäller beskattning som verkställts med stöd av 63 § 2 mom., beräknas de i 1 mom. angivna ändringarna av skattebyrån i det skattedistrikt där beskattningen enligt nämnda lagrum har verkställts. Skattebyrån skall utan dröjsmål om ändringen underrätta den skattebyrå inom vars distrikt den skattskyldige under skatteåret haft sin hemkommun.


103 §

Hos en skattskyldig enligt lagen om förskottsuppbörd innehållet förskott och sådan komplettering av förskott som den skattskyldige har betalt skall användas till betalning av honom i hemkommunen eller, om beskattningen enligt 63 § skall verkställas i någon annan kommun, i nämnda kommun påförd statsskatt, kommunal- och kyrkoskatt eller samfunds inkomstskatt samt folkpensions- och sjukförsäkringspremie. Detsamma gäller förskott som från en främmande stat har överförts till Finland.


104 §

Förskott, som enligt lagen om förskottsuppbörd har påförts en skattskyldig i en kommun som avses i 103 §, skall användas till betalning av de skatter och premier som nämns i samma lagrum eller till betalning av samfunds inkomstskatt i nämnda kommun.

Har förskott påförts i någon annan kommun än den där den skattskyldiges beskattning för skatteåret skall verkställas, skall det dras av från ovan angivna skatter och premier i sistnämnda kommun.

104 a §

Om förskott som har innehållits hos den skattskyldige eller debiterats honom eller komplettering av förskott som den skattskyldige har betalt inte behövs för betalning av skatter och premier som avses i 103 och 104 §§, kan de användas till betalning av ovan nämnda skatter och premier som har påförts den skattskyldige i en annan kommun, enligt vad skattestyrelsen bestämmer.

105 §

För att en skattskyldig skall få räkna enligt lagen om förskottsuppbörd i förskott innehållna belopp som avkortning av den skatt och den folkpensionsförsäkringspremie som påförs honom, skall han till sin skattedeklaration foga de innehållningsbevis som han har fått, om inte skattestyrelsen bestämmer något annat. Gottgörelse enligt lagen om gottgörelse för bolagsskatt räknas de dividendtagare till godo som har rätt därtill, enligt vad skattestyrelsen bestämmer.


125 §

Finansministeriet kan på ansökan och på de villkor som det bestämmer bevilja befrielse från statsskatt samt från samfunds inkomstskatt, och kommunfullmäktige eller, på grund av ett bemyndigande i reglementet, kommunstyrelsen, något annat kommunalt organ eller en tjänsteinnehavare som lyder under kommunstyrelsen befrielse från kommunalskatt. Befrielsen kan beviljas helt eller delvis. Befrielse kan beviljas,Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 1993.

Om länsskattenämnden och förfarandet i ärenden som skall behandlas i den vid beskattningen för 1992 eller tidigare år gäller i tillämpliga delar vad som därom har stadgats innan denna lag träder i kraft.

RP 208/92
StaUB 81/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.