1544/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78) 1 § 2 mom., 5, 7 och 13 §§, 14 § 1 och 3 mom., 15 § och 21 § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 29 december 1988 (1242/88), 5 § sådan den lyder i lag av den 30 juni 1989 (616/89), 7 § och 14 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 30 november 1990 (1022/90) och 15 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, som följer:

1 §

Om begränsad skattskyldighet stadgas i inkomstskattelagen (1535/92) och förmögenhetsskattelagen (1537/92).


5 §

Källskatt uppbärs inte på pension eller annan förmån som folkpensionsanstalten betalar.

7 §

Källskatten utgör 25 procent på dividend, ränta, royalty och gottgörelse för bolagsskatt samt 35 procent på lön, pension, annan prestation som avses i 5 § lagen om förskottsuppbörd, på fondandel som en personalfond betalar och på överskott som en sådan fond delar ut. Källskatten tillfaller i sin helhet staten.

13 §

Ett begränsat skattskyldigt samfund skall på annan inkomst än sådan som avses i 3 § och som har förvärvats i Finland betala inkomstskatt för samfund på 25 procent.

En begränsat skattskyldig fysisk person skall på inkomst som avses i 1 mom. i statsskatt på kapitalinkomst betala 25 procent och på förvärvsinkomst 35 procent.

Den inkomst som en begränsat skattskyldig har förvärvat i Finland fördelas på förvärvsinkomst och kapitalinkomst så som inkomstskattelagen stadgar. Fördelningen gäller dock inte inkomst på vilken källskatt uppbärs enligt 3 §.

Har en begränsat skattskyldig bedrivit rörelse eller utövat yrke från fast driftställe i Finland, bestäms enligt 1 eller 2 mom. skatt även på inkomst som avses i 3 §, om inkomsten kan hänföras till det fasta driftstället. Skatten på ersättning för användning av eller rätten att använda biograffilm bestäms likaså enligt 1 eller 2 mom.

14 §

En begränsat skattskyldig skall betala förmögenhetsskatt så att skatt erläggs av samfund med en sådan andel av den beskattningsbara förmögenheten som motsvarar den förmögenhetsskatteprocent för samfund som avses i förmögenhetsskattelagen och av övriga skattskyldiga med 0,9 procent av den del av den beskattningsbara förmögenheten som överstiger 800 000 mark.


Vad som stadgas i 2 mom. gäller inte aktier i ett finskt bostadsaktiebolag eller i ett aktiebolag som avses i 2 § 2 mom. lagen om bostadsaktiebolag (809/91), ej heller andelar i ett finskt bostadsandelslag.


15 §

En begränsat skattskyldig fysisk person skall betala skatt på inkomst som han har förvärvat av jord- eller skogsbruk som bedrivits i Finland endast till den del beloppet av nettoinkomsten överstiger 2 000 mark om året. Det belopp som är befriat från skatt dras först av från resultatet av jordbruk, därefter från förvärvsinkomsten av skogsbruk och i fråga om den återstående delen från skogsbrukets kapitalinkomstandel.

Det belopp om 2 000 mark som avses i 1 mom. dras av från resultatet av jordbruk, innan resultatet fördelas på förvärvs- och kapitalinkomst.

21 §

I länsskatteverkets beslut med stöd av 11 § 2 mom. eller 11 a § eller förhandsavgörande med stöd av 12 § eller i skattedirektörens debiteringsbeslut med stöd av 16 § 2 mom. får ändring sökas hos länsrätten i Nylands län genom besvär inom 30 dagar från delfåendet. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas länsskatteverket, skattebyrån eller länsrätten i Nylands län. På statens vägnar har det beskattningsombud som avses i beskattningslagen rätt att anföra besvär. Beskattningsombudets besvärstid räknas från beslutet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Stadgandena om källskatt tillämpas på inkomst som förvärvas den dag då lagen träder i kraft eller därefter, och de övriga stadgandena första gången vid beskattningen för 1993.

RP 206/92
StaUB 79/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.