1542/1992

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88) 1 § 4 mom., 2 §, 4 § 1 mom., 6 § 1 mom., 7 §, 8 § 2 mom., 9 §, 12 § 1 mom. och 14 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 21 december 1990 (1165/90) samt 4 § 1 mom., 6 § 1 mom. och 14 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 30 december 1991 (1672/91) och 8 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 22 december 1989 (1192/89), samt

fogas till 8 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 22 december 1989, nya 3 och 4 mom., till 12 § ett nytt 3 mom. och till 14 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 22 december 1989 och den 30 december 1991, ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

Stadgandena om dividendtagare i denna lag tillämpas även på dem som får ränta eller vinstandel som avses i 2 mom. samt på delägare i en sammanslutning som avses i inkomstskattelagen (1535/92), om den dividend som sammanslutningen får och den ränta eller den vinstandel som avses i 2 mom. anses vara skattepliktig inkomst för delägarna vid inkomstbeskattningen.

2 §

Denna lag tillämpas inte på samfund som är fria från inkomstskatt, delvis skattefria samfund och allmännyttiga samfund eller på dividend som har erhållits från dem.

4 §

En dividendtagare har på basis av den dividend som han har fått från ett bolag rätt till en gottgörelse för bolagsskatt som motsvarar 1/3 av dividendbeloppet.


6 §

Ett bolag som delar ut dividend skall i inkomstskatt betala minst 1/3 av den dividend som enligt beslut av bolaget skall delas ut för skatteåret (inkomstskattens minimibelopp).


7 §

Vid uträkningen av om bolagets skatt motsvarar minst inkomstskattens minimibelopp beaktas den inkomstskatt som bolaget efter avdrag av förluster under tidigare år skall påföras på basis av den återstående beskattningsbara inkomsten och den skatt som har betalts i en främmande stat för dividendinkomst som är skattefri i Finland eller befriad från skatt i Finland enligt skatteavtal (jämförelseskatt). Skatteförhöjning beaktas inte och till jämförelseskatten hänförs inte beloppet av den skatt som har betalts i en främmande stat och som skall dras av från den skatt som skall betalas i Finland.

8 §

Om bolagets jämförelseskatt för skatteåret är mindre än inkomstskattens minimibelopp, beaktas skatteöverskotten för tio skatteår före skatteåret, räknat från det tidigaste året, tills jämförelseskatten är lika stor som inkomstskattens minimibelopp.

Skatteöverskotten beaktas dock inte, om under det år då skatteöverskottet uppstod eller därefter över hälften av bolagets aktier eller andelar har bytt ägare på grund av något annat fång än arv eller testamente eller över hälften av medlemmarna i bolaget blivit nya.

Utan hinder av 3 mom. kan finansministeriet av särskilda skäl, när det med tanke på bolagets fortsatta verksamhet är behövligt, på ansökan bevilja rätt att beakta skatteöverskott.

9 §

Om jämförelseskatten sedan skatteöverskot-ten har beaktats är mindre än inkomstskattens minimibelopp, påförs bolaget det bristande beloppet såsom inkomstskatt (kompletteringsskatt).

12 §

Dividendtagaren svarar för de skatter och förskott på dem som har påförts bolaget för det skatteår på vilket dividendutdelningen baserar sig, med ett belopp som motsvarar den gottgörelse för bolagsskatt som han har erhållit, om det är uppenbart att dividendutdelningsbeslutet har fattats under sådana förhållanden att det var skäl att anta att bolaget inte kommer att betala sina skatter.


Är dividendtagaren ett samfund som avses i 3 § inkomstskattelagen, kan restitution av förskott på gottgörelse för bolagsskatt, användning av restitutionen för avkortning av obetalda belopp och kvittning framskjutas tills det bolag som delat ut dividenden har betalt de bolaget påförda skatterna för det skatteår som utgör grund för dividendutdelningen eller rättelse av debitering enligt 2 mom. har skett, om det är uppenbart att beslutet om dividendutdelningen har fattats under förhållanden som avses i 1 mom.

14 §

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1990. I fråga om dividend som delas ut för skatteåret 1990 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt dock 21/29 av dividendens belopp. Vid beskattningen av en dividendtagare skall lagen inte tillämpas på dividender som har delats ut för en räkenskapsperiod som har löpt ut innan lagen träder i kraft. Vad gäller den dividend som delas ut för skatteåret 1991 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 2/3 av dividendens belopp. I fråga om dividend som delas ut för skatteåret 1992 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 9/16 av dividendens belopp. Beträffande dividendtagare är gottgörelsen för bolagsskatt vid beskattningen för 1993 och därefter dock alltid 1/3 av dividendens belopp.


De skatteöverskott som har uppstått under skatteåren 1989-1992 beaktas trots att aktierna eller andelarna i bolaget har bytt ägare eller bolaget fått nya medlemmar under skatteåren 1989-1992 så som avses i 8 § 3 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1993. Den 12 § tillämpas likväl från och med den dag då lagen träder i kraft och i den jämförelseskatt [ Den märkta texten har rättat (1997), Originaltexten lydde: för 1993. I den jämförelseskatt ] som anges i 7 § medräknas dock inte inkomstskatt som påförs bolaget enligt 72 § 2-4 mom. beskattningslagen.

RP 205/92
StaUB 78/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.