1541/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/67) 5 § 1 mom. 13 punkten, 10 § 5 mom., 11 § 3 mom. samt 17 och 18 §§,

av dessa lagrum 5 § 1 mom. 13 punkten sådan den lyder i lag av den 29 december 1988 (1235/88), 10 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1970 (847/70) samt 11 § 3 mom. och 17 § sådana de lyder i lag av den 24 augusti 1990 (718/90),

ändras 1-3 §§, 4 § 1 och 2 mom., i 5 § den svenska språkdräkten i det inledande stycket samt 1 mom. 2 och 4 punkten, 6 § 1 mom. 9 och 12 punkten, 7 § 4 och 5 punkten, 9 § 4 mom., 10 a § 1 och 2 mom., 10 c § 1 mom., 12 §, i 13 § 1 mom. det inledande stycket,4 och 5 punkten samt 5 mom., [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: 12 §, 13 § 1 mom. 4 och 5 punkten samt 5 mom., ] 14 a § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 6 mom., 15 b § 1 mom., 20 § 1 mom. och 21 §,

av dessa lagrum 4 § 1 och 2 mom., 5 § 1 mom. 2 och 4 punkten, 6 § 1 mom. 9 och 12 punkten, 10 a § 1 och 2 mom., 10 c § 1 mom., i 13 § 1 mom. det inledande stycket, 4 och 5 punkten samt 5 mom., [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: 10 c § 1 mom. och 13 § 1 mom. 4 och 5 punkten samt 5 mom., ] 14 a § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 6 mom., 15 b § 1 mom., 20 § 1 mom. och 21 § sådana de lyder i nämnda lag av den 24 augusti 1990, 9 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 20 december 1985 (1039/85) samt 12 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 19 december 1980 och den 11 juli 1986 (847/80 och 543/86), samt

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom nämnda lagar av den 30 december 1970 och den 24 augusti 1990 samt lag av den 15 juni 1973 (509/73), en ny 13 punkt, till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 30 december 1970 och den 15 juni 1973, en ny 6 punkt, till lagen en ny 10 d § samt till 13 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 24 augusti 1990, nya 6 och 7 punkter som följer:

1 §

Resultatet av jordbruk uträknas vid stats- och kommunalbeskattningen enligt denna lag.

Om indelningen av resultatet av jordbruk i kapital- och förvärvsinkomst för en fysisk person och ett dödsbo samt om avdrag för förlust stadgas i inkomstskattelagen (1535/92).

Om beskattning av inkomst av virkesförsäljning stadgas i inkomstskattelagen.

I denna lag stadgas också om hur nettoinkomsten av skogsbruk skall räknas ut vid beskattningen för 1993-2005.

2 §

Med jordbruk avses egentligt jordbruk samt sådant specialjordbruk eller annan verksamhet i anslutning till jord- eller skogsbruk som inte skall betraktas som särskild rörelse.

Med gårdsbruksenhet avses i denna lag en självständig ekonomisk enhet på vilken bedrivs jord- eller skogsbruk.

3 §

Resultatet av jordbruk uträknas så att från nettoinkomsten av jordbruket avdras räntor på skulder som hänför sig till detta samt index- och kursförluster.

Till nettoinkomsten av jordbruk hänförs det sammanlagda beloppet av nettoinkomsten av jordbruket på alla de gårdsbruksenheter som tillhör den som bedriver jordbruket. Till nettoinkomsten av skogsbruk hänförs det sammanlagda beloppet av nettoinkomsten av skogsbruket på alla de gårdsbruksenheter som tillhör den som bedriver skogsbruket.

3 §

Resultatet av jordbruk uträknas så att från nettoinkomsten av jordbruket avdras räntor på skulder som hänför sig till detta samt index- och kursförsluster.

Till nettoinkomsten av jordbruk hänförs det sammanlagda beloppet av nettoinkomsten av jordbruket på alla de gårdsbruksenheter som tillhör den som bedriver jordbruket. Till nettoinkomsten av skogsbruk hänförs det sammanlagda beloppet av nettoinkomsten av skogsbruket på alla de gårdsbruksenheter som tillhör den som bedriver skogsbruket.

Till resultatet av jordbruk räknas dock inte inkomster av marksubstans som avses i 5 § 1 mom. 5 och 11 punkten. Då resultatet av jordbruk uträknas, avdras inte heller utgifterna för ovan nämnda inkomsters förvärvande eller bibehållande eller räntor på lån som hänför sig till dem.

4 §

Nettoinkomsten av jordbruk under skatteåret utgörs av skillnaden mellan den under skatteåret av jordbruket i pengar eller pengars värde erhållna inkomsten och utgifterna för inkomstens förvärvande eller bibehållande.

Som skattepliktig inkomst av jordbruket betraktas inte överlåtelsepriset för egentliga jordbruksprodukter och trädgårdsprodukter som lägenheten har avkastat och som har använts i den skattskyldiges och hans familjs privata hushåll.


5 §

I 4 § angivna skattepliktiga inkomster av jordbruket under skatteåret är bland andra:


2) överlåtelsepris samt skade-, försäkrings- och andra ersättningar för en byggnad, konstruktion eller del därav som hör till jordbruket; även en i samband med överlåtelse av en gårdsbruksenhet eller en del därav beskattas dock vinst på byggnader och konstruktioner enligt 21 §;


4) understöd och ersättningar som erhållits för jordbruket, med undantag av nyröjningspremier och stenröjningspremier samt andra med dem jämförbara jordförbättringsunderstöd; understöd och ersättningar för anskaffning av maskiner, redskap och anordningar eller för grundförbättring av dem betraktas dock som inkomst enligt 8 § och understöd för täckdikning enligt 10 § samt understöd för anskaffning av byggnader och konstruktioner och grundförbättring av dem genom att dessa understöd och ersättningar dras av från motsvarande anskaffnings- eller förbättringsutgifter;


6 §

I 4 § avsedda avdragbara utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande är bland andra:


9) rotprisvärdet eller det högre belopp som i fråga om annan förvärvskälla har betraktats som skattepliktigt överlåtelsepris av virke som har tagits ur den egna skogen för annan användning inom jordbruket än uppförande eller reparation av produktionsbyggnader eller konstruktioner inom jordbruket;


12) den vid beskattningen icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften för egendom som den skattskyldige har överfört till jordbruket från någon annan förvärvskälla eller det högre belopp som i en sådan förvärvskälla har betraktats som skattepliktigt överlåtelsepris; samt

13) fastighetsskatt till den del den hänför sig till en i jordbruket använd fastighet.


7 §

Avdragbara utgifter äro icke:


4) utgifter vilka en skattskyldig som beskattas för nettoinkomst av skogsbruk har åsamkats av skogsvård eller av upparbetning och transport av virke som har utförts i samband med leveransförsäljning eller i övrigt för försäljning;

5) utgifter för arbete som har utförts till förmån för den skattskyldiges eller hans familjs privata hushåll; samt

6) böter, parkeringsbot, överlastavgift eller andra motsvarande betalningspåföljder av straffkaraktär.

9 §

En icke avskriven anskaffningsutgift om högst 6 000 mark för en byggnad eller konstruktion som hör till jordbruket dras av i form av en engångsavskrivning.

10 a §

Den skattskyldige får från nettoinkomsten av jordbruket på gårdsbruksenheten dra av den reservering som han har gjort i sin skattedeklaration (utjämningsreservering). Utjämningsreserveringen är högst 30 procent av nettoinkomsten av jordbruket på gårdsbruksenheten före avdraget av reserveringen, dock högst 40 000 mark. En mindre utjämningsreservering än 5 000 mark får dock inte göras. När reserveringen räknas ut beaktas inte den del som går över jämna tusental mark.

Utjämningsreserveringen skall senast det andra skatteåret efter utgången av det skatteår, för vilket utjämningsreserveringen har gjorts i skattedeklarationen, betraktas som skattepliktig inkomst av jordbruket på gårdsbruksenheten eller användas för att täcka utgifterna för anskaffning eller grundlig förbättring av egendom som nämns i 10 b §. En tidigare gjord reservering skall användas före en senare.


10 c §

Om den skattskyldige inte har visat att utjämningsreserveringen skall räknas som inkomst eller användas enligt 10 a och 10 b §§, räknas reserveringen som skattepliktig inkomst av jordbruket på gårdsbruksenheten under det skatteår då den senast borde ha räknats som inkomst eller använts.


10 d §

Från nettoinkomsten av jordbruk avdras räntor på lån till jordbruket samt index- och kursförluster.

12 §

Om värdet av leveransarbete och mängden skattepliktigt leveransarbete stadgas i inkomstskattelagen.

13 §

Den skattskyldige har rätt att från nettoinkomsten av skogsbruket på gårdsbruksenhe-ten separat dra av följande betalda utgifter på nedan nämnda villkor:


4) utgifterna för dikning av skogsmark genom en årlig avskrivning om 15 procent av utgiftsresten;

5) kostnaderna för anläggning av skogsvägar som huvudsakligen är avsedda för transporter inom skogsbruket och som är farbara med bil året om (skogsbilväg) genom en årlig avskrivning om 15 procent av utgiftsresten;

6) räntor som hänför sig till skogsbruket,

7) fastighetsskatt till den del den hänför sig till en i skogsbruket använd fastighet.


För att utgifterna för dikning av skogsmark och anläggande av skogsbilvägar skall få dras av krävs att åtgärden har vidtagits enligt skogscentralens anvisningar och, i fråga om utgifterna för skogsbilväg, dessutom enligt en plan som skogsnämnden har godkänt innan arbetet inleds.


14 a §

För plantbestånd på skogsförnyelseareal beviljas skattefrihet enligt denna paragraf på följande villkor:

1) skogsnämnden skall ha godkänt plantbeståndet såsom grundat; om skogen har förnyats på naturligt sätt, skall fröträd som försvårar beståndets tillväxt avlägsnas innan skattefriheten beviljas,

2) avverkning får inte ha företagits i strid med lagen om enskilda skogar (412/67) på förnyelsearealen, och plantbeståndet på denna får inte till följd av den skattskyldiges försummelse ha blivit sådant att det inte uppfyller kraven i lagen om enskilda skogar,


Skogsnämnderna skall övervaka villkoren för den skattefrihet som avses i denna paragraf enligt vad skattestyrelsen närmare bestämmer. Det skall utredas att villkoren för säkerställandet av plantbeståndet är uppfyllda efter utgången av den tid för säkerställandet som anges i 5 mom., ökad med högst fem år.

15 b §

En fysisk person, ett dödsbo och en sammanslutning som har bildats av sådana har rätt att på nettoinkomsten av skogsbruket på gårdsbruksenheten göra avdrag för det virke som har erhållits vid förstagallringsavverkning och som under skatteåret har överlåtits till en köpare (förstagallringsavdrag).


20 §

Skogsnämnden skall ge den skattskyldige och skattemyndigheten intyg över de villkor för skattelättnaden som anges i 14 och 14 a §§. Skogsnämnden skall ge skogsägaren ett intyg över att villkoren för förstagallring är uppfyllda, om avsikten är att virke skall överlåtas genom leverans- eller kontantköp.


21 §

Vinst vid överlåtelse av en gårdsbruksenhet eller del därav beskattas enligt inkomstskattelagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Den tillämpas med nedan nämnda undantag första gången vid beskattningen för 1993.

På överlåtelser som gjorts innan lagen trätt i kraft tillämpas de stadganden som gällde före ikraftträdandet.

På en skogsägare som enligt denna lag beskattas för nettoinkomst av skogsbruk tillämpas 6 § 1 mom. 9 punkten, sådan den lydde före ikraftträdandet.

Vid beskattningen för 1993 får det sammanlagda beloppet av engångsavskrivningen av icke avskrivna anskaffningsutgifter för byggnader och konstruktioner som hör till jordbruket på en gårdsbruksenhet vara högst 6 000 mark.

RP 204/92
StaUB 77/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.