1518/1992

Given i Helsingfors den 23 december 1992

Lag om ändring av lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor

I enlighet med riksdagen beslut

upphävs i lagen den 22 februari 1991 om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor (391/91) 26 § 3 mom. samt

ändras 17 och 18 §§ samt 26 § 1 mom. som följer:

17 §
Styrning av resurserna

Undervisningsministeriet kan besluta om utökning av försöksutbildningsresurser till kommunala och privata läroanstalter i enlighet med 38 § 1 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) enligt de separata anslag som i statsbudgeten har anvisats för ändamålet. Vad som ovan stadgas om kommunala och privata läroanstalter gäller på motsvarande sätt statliga läroanstalter.

Ledningsgruppen beslutar om hur resurserna vid försöksenhetens läroanstalter skall användas och hur de skall sammanjämkas mellan läroanstalterna enligt vad som stadgas genom förordning eller bestäms med stöd av den i instruktionen.

18 §
Grunderna för finansieringen

Statsandelar och statsunderstöd för försöksutbildningen samt studerandenas hemkommuners betalningsandelar fastställs på basis av studerandens primära läroanstalt.

Om kostnaderna för försöksutbildningen inte på annat sätt kan sammanjämkas mellan försöksenhetens läroanstalter, betalar huvudmannen för den primära läroanstalten kostnaderna för sådan utbildning som genom denna huvudmans försorg ordnas vid en annan läroanstalt så som huvudmännen avtalar sinsemellan. De avgifter som en läroanstalt betalar beaktas vid beräkningen av enhetspriset per studerande vid kommunala och privata läroanstalter och vid beräkningen av studerandens hemkommuns betalningsandel vid dessa och statliga läroanstalter. De avgifter som en läroanstalt får räknas som inkomster av avgiftsbelagd service.

26 §
Sökande av ändring

I beslut av en försöksenhets ledningsgrupp och i beslut som ledande rektorn, lärarkåren och elevkåren vid en temporär yrkeshögskola fattar med stöd av denna lag eller en förordning som utfärdats med stöd av den får ändring sökas genom besvär hos länsrätten enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På sökande av ändring i ett beslut som har fattats innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de stadganden om ändringssökande som gällde när lagen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 296/92
KuUB 12/92

Helsingfors den 23 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.