Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1514/1992

Given i Helsingfors den 23 december 1992

Förordning om ändring av förordningen om distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden

På föredragning av arbetsministern

upphävs i förordningen den 2 februari 1973 om distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden (80/73) 23 §,

ändras rubriken för 2 kap., 2 §, 7 § 1 mom., rubriken för 5 kap., 9 och 13 §§, 21 § 1 mom. och 22 § 4 mom.,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i förordning av den 6 maj 1988 (413/88), 7 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 23 december 1988 (1122/88), 9 och 13 §§ sådana de lyder ändrade genom sistnämnda förordningar samt 21 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 12 maj 1989 (431/89), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 12 maj 1989 och förordning av den 4 maj 1990 (417/90), ett nytt 2 mom., som följer:

1 §

Arbetskraftsdistriktsbyrån avgör ärenden som gäller ekonomiska förmåner och kostnadsersättningar som tjänstemän inom distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden får på grund av tjänsteförhållandet.

2 kap.

Uppgifter som åligger chefen för ett arbetskraftsdistrikt

2 §

Chefen för arbetskraftsdistriktet är chef för arbetskraftsdistriktsbyrån.

7 §

I arbetsordningen ges bestämmelser om uppdelning av arbetskraftsdistriktsbyråns verksamhetsområden. I arbetsordningen ingår även kompletterande bestämmelser om personalens uppgifter, om ärenden som skall behandlas av distriktsbyrån, om föredragningen av ärendena och handläggningsförfarandet i övrigt samt om beslutanderätten och förbehåll i fråga om den.


5 kap.

Uppgifter som åligger chefen för en arbetskraftsbyrå

9 §

Chef för arbetskraftsbyrån är en byrådirektör eller byråföreståndare.

13 §

Behörighetsvillkor för chefen för ett arbetskraftsdistrikt, byrådirektörerna och yrkesvalspsykologer är

1) för chefen för ett arbetskraftsdistrikt högre högskoleexamen och god förtrogenhet med arbetskraftspolitiska frågor,

2) för byrådirektörer högskoleexamen eller godkänt fullgörande av ett sådant behörighetsutbildningsprogram om 85 studieveckor som en högskola anordnat på uppdrag av arbetskraftsministeriet samt

3) för yrkesvalspsykologer psykologie kandidatexamen eller högre högskoleexamen med däri ingående eller särskilt avlagt högsta vitsord i psykologi.

21 §

Om fördelningen av avlöningsanslagen mellan arbetskraftsdistrikten beslutar arbetsministeriet. Om fördelningen av avlöningsanslagen mellan arbetskraftsbyråerna beslutar arbetskraftsdistriktsbyrån.


22 §

Delegationen har rätt att tillsätta sektioner. Till medlem i en sektion kan även utses personer som inte hör till delegationen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Stadgandet i 13 § tillämpas på sådana lediga tjänster som förklaras lediga att sökas efter att förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 23 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.