1489/1992

Given i Helsingfors den 23 december 1992

Lag om ändring av 2 § lagen om skatt på vissa försäkringspremier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § lagen den 20 december 1966 om skatt på vissa försäkringspremier (664/66) som följer:

2 §

Skyldig att betala skatt på försäkringspremie som avses i 1 § 1 mom. är försäkringsgivare som bedriver rörelse i Finland och utländska EES-försäkringsbolag som avses i lagen om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster (1488/92).

Betalas försäkringspremie till någon annan än en i 1 mom. angiven försäkringsgivare, är försäkringstagaren skattskyldig.

Ett utländskt EES-försäkringsbolag som avses i 1 mom. skall för betalningen av skatten ha en av länsskatteverket godkänd representant med hemort i Finland. Länsskatteverket kan som förutsättning för godkännandet av representanten kräva att säkerhet ställs för skattebetalningen. I fråga om representanten tillämpas vad som i 88 § omsättningsskattelagen (559/91) stadgas.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 286/92
EkUB 54/92
Bilaga IX till EES-avtalet: rådets direktiv (88/357/ETY), (90/618/ETY) och (90/618/ETY)

Helsingfors den 23 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.