1479/1992

Given i Helsingfors den 23 december 1992

Lag om ändring av lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1990 om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) 1 § 3 mom., 11 § 1 mom., 17, 18 och 19 §§, 22 § 2 mom., 26 §, 28 § 1 mom., 29 §, 30 § 1 mom. och 32 §,

av dessa lagrum 22 § 2 mom. och 26 §, 30 § 1 mom. och 32 § sådana de lyder i lag av den 21 december 1990 (1194/90), som följer:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Såsom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning kan dock inte anskaffas gymnasieutbildning eller högskoleexamina.

11 §
Finansiering

Utbildning enligt denna lag anskaffas med anslag som i statsbudgeten under huvudtiteln för arbetsministeriets förvaltningsområde anvisas för anskaffning av utbildning. Med anslaget kan inte anskaffas studiematerial som är avsett för studerandenas personliga bruk.


17 §
Andra förmåner

Till en studerande betalas ersättning för resekostnader och andra kostnader för uppehälle (ersättning för uppehälle) samt för kostnader för inkvartering (ersättning för inkvartering) under utbildningstiden, enligt vad som stadgas genom förordning.

18 §
Sänkt utbildningsstöd

En lagstadgad förmån, lön och annan arbetsinkomst som en studerande får under utbildningstiden beaktas vid betalningen av utbildningsstödet på det sätt som i 21 § 2 och 3 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa gäller beträffande inkomster av bisyssla. Härvid skall dock inte beaktas de sociala förmåner som enligt 27 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte skall dras av från arbetslöshetsdagpenningen.

Också på ersättning som motsvarar lön under uppsägningstiden eller annan ekonomisk förmån som arbetsgivaren betalar enligt ett annat avtal eller arrangemang skall det som 1 mom. stadgar om lönen tillämpas. En ersättning eller ekonomisk förmån periodiseras enligt den lön som skall avses vara en persons på en viss nivå stabiliserade lön räknat från det arbetsförhållandet upphörde.

Om en studerande får förtjänststöd, skall det avdrag som avses i 1 mom. i första hand göras från förtjänststödets grunddel.

När en månatlig förmån som avses i 1 mom. omräknas i dagar eller tvärtom, anses en månad ha 21,5 dagar.

19 §
Inskränkningar i rätten till utbildningsstöd

En studerande har inte rätt till utbildningsstöd under den tid han får

1) dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63), eller

2) rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning (611/91) eller enligt de lagar, de pensionsstadgor eller det pensionsreglemente som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, eller ersättning för inkomstbortfall på grundval av olycksfallsförsäkring, trafikförsäkring eller stadgandena om rehabilitering i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48).

22 §
Beslut

I ärenden som gäller ersättning för uppehälle och ersättning för inkvartering skall dock ett skriftligt beslut meddelas endast om sökanden kräver det. Kravet skall framföras muntligen eller skriftligen hos folkpensionsanstaltens lokalbyrå eller arbetslöshetskassan inom sju dagar efter att den som saken gäller tagit del av avgörandet vid äventyr att avgörandet blir bestående.

26 §
Indrivning av utbildningsstöd i vissa fall

Om en studerande har fått utbildningsstöd för den tid för vilken han retroaktivt har beviljats dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, dagpenning eller olycksfallspensionenligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) eller pension som avses i 45 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa, får folkpensionsanstaltens lokalbyrå och arbetslöshetskassan från den pension eller dagpenning som betalas retroaktivt innehålla det belopp som för denna tid har betalts utan grund. Om återkrav av utbildningsstöd gäller dessutom 45 § 2, 3 och 5 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

28 §
Utmätning och återkrav av förmåner

Grundstöd, ersättning för uppehälle och ersättning för inkvartering får inte mätas ut.


29 §
Beskattningen av förmåner

Ersättning för uppehälle, ersättning för inkvartering och de förmåner som avses i 27 § utgör inte skattepliktig inkomst.

30 §
Finansieringen av de studiesociala förmånerna

Grundstöd, barnförhöjningar, förtjänststödets grunddel och statsandel för förtjänstdelen, ersättningar för uppehälle samt ersättning för inkvartering betalas av statens medel, med budgetanslag under huvudtiteln arbetsministeriets förvaltningsområde. Om finansieringen av förtjänststödets förtjänstdel stadgas i lagen om arbetslöshetskassor.


32 §
Tillämpning av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Om inte något annat följer av denna lag, skall på utbildningsstöd, ersättning för uppehälle och ersättning för inkvartering dessutom tillämpas vad 28 § 6 mom., 29 § 1 mom., 32, 36, 36 a och 39 §§, 42 § 2-5 mom., 43, 43 a, 43 b och 46 §§ lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgar om arbetslöshetsdagpenning och ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa. Vad 43 § stadgar om social- och hälsovårdsministeriet gäller också arbetsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Stadgandena om studiesociala förmåner tillämpas på förmåner som hänför sig till tiden efter ikraftträdandet. Stadgandet i 18 § 2 mom. tillämpas om en persons arbetsförhållande har upphört efter ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 274/92
ApUB 13/92

Helsingfors den 23 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.