1470/1992

Given i Helsingfors den 23 december 1992

Förordning om ändring av 12 a och 12 c §§ förordningen om pension för arbetstagare

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 12 a § 1 mom. och 12 c § 2 mom. förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/62),

sådana de lyder i förordning av den 12 april 1991 (655/91), som följer:

12 a §

Om arbetstagaren vid den tidpunkt som avses i 12 § 1 mom. erhåller generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90), avträdelsepension enligt lagen om avträdelsepension (16/74) eller avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92), avgörs pensionsansökan av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.


12 c §

Sedan den behöriga pensionsanstalten avgjort pensionsansökningen kan den hänskjuta sina senare uppgifter i anslutning till pensionen till någon annan pensionsanstalt, som på basis av ett särskilt beslut redan betalar pension till pensionstagaren enligt den i 12 § 2 mom. avsedda pensionslagen, lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare eller lagen om avträdelsepension eller avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 23 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.