1451/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Förordning om ändring av förordningen angående studentexamen

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 26 september 1947 angående studentexamen (717/47) 3 § 4 och 6-8 mom. samt 12 §,

av dessa lagrum 3 § 4, 7 och 8 mom. sådana de lyder i förordning av den 24 juni 1982 (503/82), 3 § 6 mom. sådant det lyder i förordning av den 18 januari 1974 (65/74) samt 12 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 22 oktober 1971 och den 6 april 1979 (725/71 och 415/79), samt

fogas till 11 a §, sådan den lyder i förordning av den 14 december 1962 (608/62), nya 2 och 3 mom. som följer:

3 §

Av ovan nämnda prov skall examinanden som obligatoriska avlägga provet i modersmålet, provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande språk och alternativt enligt eget val provet i matematik eller realprovet. De som studerat mer än fem gymnasiekurser i den fördjupade lärokursen i matematik skall dock avlägga ett matematikprov som baserar sig på den fördjupade lärokursen. Utan hinder av vad som stadgas i denna förordning skall de examinander som i gymnasiet studerat samiska som modersmål, såsom obligatoriska avlägga modersmålsprovet i samiska och provet i finska som ett prov liknande modersmålsprovet.


Utöver de obligatoriska proven är examinanden berättigad att avlägga högst två extra prov, av vilka provet i matematik, realprovet och prov i främmande språk kan väljas. Om en examinand avlägger modersmålsprovet i samiska är han berättigad att som extra prov också avlägga provet i svenska. En examinand får inte som extra avlägga ett prov i ett ämne som han avlägger som obligatoriskt, inte heller det extra provet i ett främmande språk som baserar sig på lärokursen i ett språk som påbörjas i gymnasiet, om han i gymnasiet studerat detta språk som första främmande språk.

De extra proven i främmande språk utarbetas enligt den lärokurs som påbörjas i gymnasiets lägsta klass. I latin utarbetas dock två extra prov med olika omfattning. Det extra provet i svenska är detsamma som det obligatoriska provet i svenska.

Proven anordnas under högst tio olika dagar och då samiska skrivs som modersmålet under högst tolv olika dagar.


11 a §

En elev som fullföljer den lärokurs för gymnasiet som avses i lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor (391/91) deltar i studentexamen eller de enskilda prov som hör till den på det sätt som stadgas och bestäms om deltagande i studentexamen eller enskilda prov som hör till den.

Utöver vad som här stadgas kan den som avlagt den yrkesexamen eller avslutat de kombinationsstudier som avses i lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor, som privatelev delta i studentexamen eller de enskilda prov som hör till den. Om omfattningen av den studerandes studieprogram inte motsvarar minst tre års lärokurser inklusive den tid som behövs för att avlägga studentexamen, skall han dock komplettera sina studier till denna del. Undervisningsministeriet meddelar vid behov föreskrifter om tilläggsstudierna.

12 §

Vad som stadgas i lagen och förordningen om grunderna för avgifter till staten (150/92 och 211/92) gäller också studentexamensnämndens prestationer. Skolornas rektorer skall av examinanderna uppbära de avgifter som hänför sig till studentexamen enligt de närmare föreskrifter som undervisningsministeriet utfärdar.

Studentexamensbetyg eller särskilt betyg får inte utfärdas för en examinand som inte har betalt de avgifter som hänför sig till studentexamen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Stadgandet i 3 § 6 mom. träder dock i kraft den 1 juni 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.