1442/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 23 g § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 23 g § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63),

sådant det lyder i lag av den 21 december 1990 (1192/90), som följer:

23 g §

Till en försäkrad som är havande betalas särskild moderskapspenning, om ett kemiskt ämne, strålning eller en smittsam sjukdom, som har samband med hennes arbete eller förhållandena på hennes arbetsplats, bedöms medföra risk för fostrets utveckling eller havandeskapet. Förmånen förutsätter att för den försäkrade inte kan ordnas annat arbete på det sätt som avses i 32 § 2 mom. lagen om arbetsavtal (320/70) och 29 § 2 mom. sjömanslagen (423/78) och att hon av den orsaken måste vara borta från arbetet. Förmånen förutsätter även att den försäkrade inte har något annat förvärvsarbete eller utför eget arbete som avses i 15 § 2 mom., frånsett arbete som hon utför i sitt hushåll. Särskild moderskapspenning betalas på motsvarande sätt även till den som har sådant arbete som avses i 15 § 2 mom. Särskild moderskapspenning betalas högst tills rätten till moderskapspenning uppkommer enligt 23 § 1 mom. Om havandeskapet avbryts innan moderskapspenningsperioden börjar, betalas särskild moderskapspenning tills avbrottet sker.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1993.

RP 232/92
ApUB 10/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.