1439/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) en ny 17 § i stället för den 17 § som upphävts genom lag av den 29 april 1966 (250/66) samt en ny 143 b § som följer:

17 §

Miljöministeriet meddelar föreskrifter och anvisningar i fråga om genomförande och tillämpning av EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter (89/106/EEG). Dessa kan bland annat gälla godkännande av certifieringsorgan, kontrollorgan och provningslaboratorier samt tillverkning, godkännande och kvalitetskontroll av produkter inom byggnadsbranschen.

143 b §

Om det finns grundad anledning att misstänka att en byggprodukt som är märkt (CE-märkning) i enlighet med det direktiv som nämns i 17 § och som är avsedd att användas i byggande i Finland enligt byggbestämmelserna, inte uppfyller förutsättningarna för märkningen, kan miljöministeriet eller en av ministeriet befullmäktigad myndighet förbjuda att produkten överlåts eller används i byggande tills det utretts att produkten uppfyller kraven.

Om det utredningsarbete som utförts med stöd av 1 mom. visar att byggprodukten inte uppfyller de krav som avses i momentet, har miljöministeriet rätt att förbjuda försäljning av produkten och annan överlåtelse av sådan produkt i samband med näringsverksamhet samt ålägga tillverkaren eller importören att vidta åtgärder för att samla in redan överlåtna produkter eller för att anpassa dem till gällande bestämmelser. I det fall att produkten inte motsvarar de krav som avses ovan svarar den som tillverkat eller importerat produkten för de kostnader som staten åsamkats av utredningsarbetet. Kostnaderna kan indrivas i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 271/92
MiUB 9/92
Rådets direktiv (89/106/ETY)

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.