1427/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 3 och 7 §§ gruvlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 3 mom. och 7 § 1 och 4 mom. gruvlagen av den 17 september 1965 (503/65) som följer:

3 §

Den som i samband med letningsarbete ämnar skada eller fälla växande träd skall i förväg underrätta markägaren eller, om denne inte kan anträffas, registerbyrån på den ort där arbetet utförs. Skada och olägenhet som uppkommer till följd av letningsarbete skall helt ersättas.

7 §

Den inmutningsberättigade har rätt att förbehålla sig företräde att inmuta en eventuell fyndighet inom ett angivet område på högst nio kvadratkilometer (förbehåll) genom att till registerbyrån på den ort där fyndigheten finns göra en förbehållsanmälan. I anmälan skall förbehållarens namn, yrke och adress nämnas samt förbehållsområdets geografiska läge utredas. Områdets läge och gränser skall utmärkas på en till anmälan fogad karta så noggrant att ovisshet om dem inte kan uppkomma. Registerbyrån skall inom sju dagar från det anmälan inlämnades vidarebefordra anmälan till handels- och industriministeriet.


Ett förbehåll är i kraft tills mutsedel söks med stöd av genom förbehållet erhållen företrädesrätt, dock högst ett år från den dag då förbehållsanmälan gjordes till registerbyrån.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

RP 131/92
LaUB 10/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.