1386/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av tullskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i tullskattelagen av den 14 juli 1978 (575/78) 27 § och

ändras 1, 5 och 7 §§, 7 a § 2 mom., 11 och 14 §§, 15 § 1, 3, 3 a, 4 och 6 punkten, 16 §, i 17 § 1 mom. det inledande stycket samt 1, 1 a, 3 a, 7 och 10 punkten, 18 § 1 och 2 mom., 20, 21 och 23 §§, 24 § 2 mom., 25 och 29 §§,

av dessa lagrum 1 §, 15 § 3, 4 och 6 punkten, 17 § 1 mom. 1 a och 10 punkten, 18 § 1 och 2 mom., 20, 21 och 23 §§, 24 § 2 mom. samt 29 § sådana de lyder i lag av den 18 mars 1983 (289/83), 5 § sådan den lyder i lag av den 19 december 1980 (907/80), 7 a § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 13 juli 1984 (532/84), 11 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 23 maj 1986 (361/86), 14 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 13 juli 1984, 15 § 1 och 3 a-punkten och 17 § 1 mom. 3 a-punkten sådana de lyder i lag av den 4 november 1983 (830/83) och 16 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 18 mars 1983 och den 13 juli 1984, samt

fogas till lagen en ny 7 b § samt en ny mellanrubrik före den, till lagen nya 9 a och 9 b §§ samt till 12 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 23 maj 1986, ett nytt 3 mom., till lagen en ny 14 a §, till 15 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 18 mars 1983, den 4 november 1983 och den 13 juli 1984, en ny 1 a-punkt, till lagen en ny 16 a §, till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 18 mars 1983 och den 4 november 1983, en ny 1 b och 1 c-punkt och ett nytt 3 mom., samt till lagen, i stället för den 22 § som upphävts genom nämnda lag av den 18 mars 1983, en ny 22 § och till 24 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 18 mars 1983, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

För en vara som har införts i landet uppbärs tull i enlighet med den till tulltarifflagen (660/87) anslutna tulltariffen, om inte annat stadgas eller bestäms i denna lag, genom internationella avtal eller på något annat sätt.

5 §

När tullvärdet för en vara som skall utföras ur landet fastställs skall i tillämpliga delar iakttas vad som i tullvärdeslagen (906/80) stadgas om transaktionsvärde och sekundära metoder för fastställande av värdet. I tullvärdet ingår dock alltid kostnader för lastning och transport samt andra kostnader för leverans av varan till utförselorten.

7 §

Om tull skall fastställas enligt en varas vikt, betraktas som varans vikt dess nettovikt, om inte annat stadgas i den till lagen om tulltariff anslutna tulltariffen eller på något annat ställe i lag.

Finns i samma emballage varor som faller under olika viktbestämmelser, skall emballagets vikt fördelas mellan dem i det förhållande som varornas nettovikt utvisar.

7 a §

Kvantitetstull för en vara som har medförts eller sänts till tullområdet av en resande som anländer från utlandet eller av en person som avses i 12 och 13 §§ uppbärs dock på basis av varans verkliga kvantitet.

Proviantering
7 b §

Tull uppbärs inte för varor som är avsedda för sedvanlig proviantering av fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik och inte heller för bränsle eller smörjmedel som fartyget för med sig till tullområdet eller som levereras till fartyget på tullområdet för dess eget bruk. Tullfriheten gäller även för varor som konsumeras på fartyget inom tullområdet.

Finansministeriet kan besluta att tull inte heller uppbärs för varor som avses i 1 mom. när det är fråga om fartyg som används av militärmyndigheter eller någon annan myndighet, forskningsfartyg, fiskefartyg eller tåg i internationell trafik. Finansministeriet kanäven bestämma om sådana begränsningar och villkor som skall iakttas i fråga om transportmedel som nämns i detta moment.

9 a §

Vad som i 9 § 1 mom. stadgas om tullnedsättning för en vara som har införts i stället för en motsvarande vara som har sänts till utlandet för reparation tillämpas även när en defekt vara har utförts ur landet, förstörts under en myndighets tillsyn eller överlåtits till staten utan att den åsamkats kostnader, om detta har skett innan förtullningsbeslutet som gäller den i stället införda varan har fastställts.

9 b §

Villkor för tullnedsättning enligt 9 och 9 a §§ är:

1) att för en exporterad, förstörd eller till staten överlåten vara inte har erhållits tullrestitution eller någon annan tullförmån på grundval av exporten, förstörandet eller överlåtelsen till staten, och

2) att importen sker inom ett år från utförseldagen eller den dag då varan förstördes eller överläts till staten, om inte distriktstullkammare på ansökan som inlämnats inom nämnda tid av särskilda skäl har förlängt tidsfristen.

11 §

Tullfria är resgods som motsvarar resans behov och sedvanliga hemkomstgåvor.

Tullfria är också nödvändiga konsumtionsvaror som invånarna i Utsjoki, Enare och Enontekis kommuner skaffat genom gränshandel.

Finansministeriet kan meddela närmare föreskrifter om vilka varor som är sådana hemkomstgåvor som avses i 1 mom. och sådana nödvändiga konsumtionsvaror som avses i 2 mom. samt begränsa införseln av dem och besluta om villkoren för tullfrihet.

12 §

Införsel av hemkomstgåvor skall begränsas till en gång per månad, om inte tullmyndigheten av särskilda skäl medger undantag från detta.

14 §

Varor som ingår i en till landet inflyttande persons personliga hushåll är tullfria om:

1) han omedelbart före inflyttningen utan avbrott har vistats utomlands under minst ett år,

2) varorna utomlands har varit i den inflyttandes eller hans familjs bruk, utom då det är fråga om den inflyttandes bröllopsgåvor, och

3) en paketbil, specialbil, för turiständamål konstruerad släpvagn, snöskoter eller motor- eller segelbåt eller ett flygplan har varit i bruk så som avses i 2 punkten under minst sex månader.

Inflyttande får såsom tullfritt flyttgods införa en personbil eller en motorcykel. Härvid fordras, utöver vad som stadgas i 1 mom. 1 punkten, att

1) fordonet under minst ett år omedelbart före flyttningen har varit i den inflyttandes eller hans makes ägo eller sådan besittning som leder till äganderätt och i hans bruk utomlands,

2) ett fordon som den som flyttar tillbaka till Finland har erhållit på något annat sätt än i bröllopsgåva har anskaffats eller skulle ha kunnat anskaffas med medel som han eller hans make förtjänat under vistelsen utomlands omedelbart före flyttningen och

3) den inflyttande tidigare tullfritt har infört i landet en personbil eller motorcykel, och den för tullfri överlåtelse av fordonet stadgade eller genom skattelättnadsbeslut uppställda tidsbegränsningen har utgått före den inflyttandes inresedag.

Utan hinder av vad som i 1 och 2 mom. stadgas om den inflyttandes vistelse och om användning av fordonet i utlandet beviljas tullfrihet även när den inflyttande före inflyttningen på grund av arbets- eller bostadsanskaffning eller av skäl som med beaktande av den inflyttandes omständigheter skall anses tvingande eller på grund av sedvanlig semesterresa eller därmed jämförbar kortvarig vistelse tillfälligt har varit i Finland.

14 a §

En personbil eller motorcykel vilken såsom flyttgods har införts tullfritt till landet får inte utan att tull har betalts säljas, hyras ut eller på något annat sätt överlåtas eller upplåtas till någon annan och inte ens utan ersättning överlämnas för att begagnas av någon utanför den inflyttandes familj förrän fordonet har varit i den inflyttandes eller hans makes ägo eller sådan besittning som leder till äganderätt och i hans bruk i Finland i två års tid från förtullningsdagen.

Till en i 1 mom. åsyftad inflyttandes familj hör hans make och makarnas ogifta barn vilka bor med honom i gemensamt hushåll. Härvid jämställs med make en person av motsatt kön som fortgående utan att ingå äktenskap lever med den inflyttande i gemensamt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur.

15 §

Tullfria är:

1) varor som används för reparation eller utrustande av fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik;

1 a) bränsle för fordon och för luft- och nöjesfartyg som är i privat bruk, om bränslet införs i landet i transportmedlets sedvanliga bränsletank för dess eget bruk;


3) markutrustning och säkerhetsanordningar som är avsedda för luftfartsmyndigheterna eller idkare av civilflygtrafik, för den som driver en flygplats eller, då de skall användas på en flygplats, även för något annat samfund samt undervisningsmaterial som är avsett för luftfartsutbildning som övervakas av luftfartsmyndigheterna och dessutom reservdelar och tillbehör för nämnda varor, under förutsättning att importen inte medför olägenhet för den inhemska produktionen, samt dokument och blanketter som används i internationell flygtrafik;

3 a) varor som importeras för reparation, utrustande eller underhåll av en civilflygtrafikidkares luftfartyg eller försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets luftfartyg eller fartyg; i detta lagrum avsedd tullfrihet kan beviljas endast då den inte medför olägenhet för den inhemska produktionen;

4) varor som är avsedda för försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet och som är nödvändiga för landets försvar samt personlig skyddsutrustning för polisen, om motsvarande varor inte tillverkas fabriksmässigt i Finland; tullstyrelsen bestämmer på ansökan vilka varor som är sådana som avses i denna punkt;


6) för kontinuerligt bruk avsedda emballage som skall förtullas såsom självständiga handelsvaror, emballage som införs för förpackning av exportvaror samt lastpallar och lastbindningar och reservdelar till dessa, på villkor att de eller en motsvarande mängd likadan förpackningsmateriel genom importörens försorg har utförts eller avses att utföras från tullområdet under ett år före införseldagen eller inom samma tid därefter och att deras införsel inte ansluter sig till köp eller hyrning från utlandet; samt


16 §

Tullfria är:

1) varor avsedda för republikens president;

2) varor som erhållits som arv eller genom testamente och som ingår i en avliden persons privata hushåll, under förutsättning att en på nämnda sätt erhållen personbil eller motorcykel har varit registrerad i arvlåtarens eller testatorns namn;

3) gåvor av ringa värde som en privatperson har fått av en person som bor utomlands samt andra gåvor än personbilar och motorcyklar som han har fått med anledning av en betydande bemärkelsedag, om de tas i gåvotagarens eller hans familjs bruk;

4) pris som har erhållits i tävlingar eller på utställningar utomlands samt hederstecken och hedersgåvor som har beviljats av en utländsk myndighet eller offentlig institution;

5) jubileums- och minnesgåvor som är avsedda för en myndighet, institution eller något annat samfund samt varor som är direkt avsedda för befrämjande av folkhälsan och donerade av en internationell organisation eller anskaffade med gåvomedel från en sådan organisation, om importören är en välgörenhetsorganisation;

6) varor av ringa värde som är avsedda för allmännyttiga internationella organisationer och som inte används i förtjänstsyfte;

7) fisk och annan fångst som fångats av finska fiskare på inhemska fartyg samt av fångsten ombord på fartyget tillverkade produkter och till dessa produkter använda varor under förutsättning att minst tre fjärdedelar av de personer som deltar i fångstfärden är finska medborgare;

8) i kulturhistoriskt, vetenskapligt eller konstnärligt hänseende betydelsefulla föremål vilka i annat syfte än förtjänstsyfte införs till landet till offentligt övervakade museers eller andra motsvarande inrättningars samlingar;

9) nyhetsmaterial samt avgiftsfritt bild- och ljudmaterial som ingår i internationellt programutbyte och är avsett för television eller radio;

10) varor som före den tidpunkt som stadgas i 3 § 1 mom. har förstörts eller försvunnit genom olycka eller någon annan övermäktig händelse samt sådana på behörigt sätt till tullklarering anmälda varor som före nämnda tidpunkt under en myndighets tillsyn har förstörts eller överlåtits till staten utan att den åsamkats kostnader;

11) varor som på grund av fabrikationsfel eller med stöd av garantiförbindelse kostnadsfritt har reparerats utomlands eller likartade varor som av ovan nämnd orsak införs i stället för defekta varor, under förutsättning att den defekta varan har förts ur landet eller förstörts under en myndighets tillsyn eller överlåtits till staten utan att den åsamkats kostnader innan förtullningsbeslutet som gäller den införda varan har fastställts och förutsatt att vid införseln inte har beviljats tullnedsättning på grund av fabrikationsfel eller tullrestitution inte har beviljats på grund av utförseln;

12) sådana organ och vävnader av en människa som används som transplantater för behandling av en annan människas sjukdom eller kroppsskada; samt

13) likkistor med lik, urnor med aska av lik samt kransar och blommor för hedrande av en avliden persons minne.

16 a §

Tullfria är varor som är avsedda för främmande makters diplomatiska beskickningar och andra beskickningar i samma ställning eller utsända konsulers konsulat i Finland för officiellt bruk eller för diplomatiska representanter, utsända konsuler eller administrativ och teknisk personal av utländsk nationalitet vid nämnda beskickningar eller sådana medlemmar av deras familjer som hör till deras hushåll, för privat bruk, enligt vad som bestäms i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser (FördrS 4/70) och Wienkonventionen om konsulära förbindelser (FördrS 50/80).

Varor som avses i 1 mom. får inte utan att tull har betalts säljas eller på något annat sätt upplåtas eller uthyras eller ens utan ersättning överlämnas för att begagnas av andra än till motsvarande tullfrihet berättigade beskickningar eller personer innan tre år har förflutit från den dag då varan överlämnades för ifrågavarande ändamål.

Säljer en i 1 mom. åsyftad person som flyttar från Finland innan den i 2 mom. stadgade tiden har gått ut ett fordon som har varit i hans bruk, skall i tull betalas 1/36 för varje hel eller ofullständig månad som återstår av tiden.

Utrikesministeriet avgör om förutsättningarna enligt de konventioner som nämns i 1 mom. och de förutsättningar som avses i 3 mom. föreligger.

17 §

Till tullområdet kan temporärt införas följande varor tullfritt, om importen inte hänför sig till köp av dem från utlandet:

1) fordon som en utomlands bosatt person som tillfälligt anländer till landet för med sig, förutsatt att de inte säljs, hyrs ut eller annars upplåts eller ställs till andras än sådana personers förfogande som skulle ha haft rätt att med stöd av detta lagrum införa fordonet till tullområdet;

1 a) fordon, släpvagnar för motorfordon och rulltrailrar som används i internationell trafik, i Norge eller Sverige registrerade bussar även då de används för persontransporter mellan olika orter i Finland, vilka med stöd av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om vissa slag av persontransporter på väg (FördrS 88/91) tillåts i samband med linjetrafik;

1 b) containrar som används i internationell trafik och som används förutom i nämnda trafik på transportsträckor för importerade och exporterade varor vid högst en transport i trafik inom landet;

1 c) vetenskapliga apparater och anordningar som på basis av vetenskapliga forskningsavtal är avsedda att användas vederlagsfritt av universitet, högskolor eller vetenskapliga forskningsanstalter enbart i forskningsverksamheten;


3 a) varor som vederlagsfritt införs för reparation, tillverkning eller annan behandling här i landet och som förs ut ur landet använda för nämnda ändamål eller oanvända; tullfrihet enligt detta lagrum kan beviljas endast när den inte medför olägenhet för den inhemska produktionen;


7) maskiner och apparater som i gränstrakten används inom jord- och skogsbruk eller för reparation eller underhåll av fastigheter och som införs av utomlands, i närheten av Finlands gräns bosatta personer eller verksamma företag för arbete som de skall utföra här i landet;


10) tillbehör, utrustning och reparationsdelar som hör till varor i 1, 1 a, 1 b, 2, 7 och 9 punkten eller används vid reparation av dessa;


Distriktstullkammaren har rätt att kräva säkerhet för en vara som temporärt har införts eller förflyttats till tullområdet.

18 §

En vara som temporärt har införts till tullområdet skall förtullas, utföras från tullområdet eller överföras till friområde eller allmänt tullager eller förstöras under en myndighets tillsyn eller överlåtas till staten utan att den åsamkas kostnader så snart den förutsättning för införsel som stadgas i 17 § har upphört, dock inom ett år från införseldagen eller från den dag då varan togs ut från friområdet eller tullagret.

Distriktstullkammaren kan av särskilda skäl på ansökan förlänga den tid som nämns i 1 mom., i de fall som anges i 17 § 1 mom. 1-1 b, 2, 4-8, 10 och 12 punkterna, dock inte med mera än två år.


20 §

En vara som används för byggande, reparation eller utrustning av luftfartyg eller av sådant fartyg vars skrovlängd är minst 10 meter och som med hänsyn till sin konstruktion inte huvudsakligen är ämnat för nöjes- eller sportbruk, är tullfri (fartygsbyggnadsförmån).

21 §

Exportförmån och fartygsbyggnadsförmån får beviljas endast om förmånen inte medför olägenhet för den inhemska produktionen.

Export- och fartygsbyggnadsförmån kan inte beviljas för maskiner och apparater, för bränsle och smörjmedel till dessa eller för formar, modeller och andra med dem jämförbara varor som används vid tillverkning eller någon annan behandling och inte heller för varor som inte inom tre år från förtullningsdagen har återsänts från tullområdet eller använts för ändamål som förutsätts i lagen.

Distriktstullkammaren kan dock på ansökan av särskilda skäl förlänga den i 2 mom. nämnda tiden med högst ett år.

22 §

Export- och fartygsbyggnadsförmån beviljas i samband med införseln eller genom att den erlagda tullen återbärs.

I samband med införseln beviljas export- och fartygsbyggnadsförmån endast en sådan varuhavare som är en i 8 § tullagen åsyftad registrerad kund.

Om det visas att en vara för vilken tull har uppburits senare har använts för ett ändamål som berättigar till export- eller fartygsbyggnadsförmån, återbärs den för mycket uppburna tullen i enlighet med vad som i tullagen stadgas om ändringssökande.

23 §

Tull på en vara som har utförts från tullområdet, förstörts under en myndighets tillsyn eller överlåtits till staten utan att åsamka den kostnader återbärs eller skall inte påföras, om

1) varan inte har använts i landet och den även i övrigt är i samma skick som den var vid införseln,

2) varan eller leveransen inte motsvarar beställningen och varan inte i landet har använts mer än vad som varit nödvändigt för konstaterande av sådant fel eller någon annan egenskap hos varan som utgjort grund för återutförseln, eller

3) varan har varit i landet för ett i 17 § 1 mom. nämnt ändamål och den även i övrigt uppfyller de förutsättningar som stadgas för temporär införsel.

Särskild restitution kan beviljas om varan har utförts, förstörts eller överlåtits till staten inom ett år från förtullningsdagen. Distriktstullkammaren kan dock på ansökan som gjorts inom nämnda tid av särskilda skäl förlänga tiden med högst två år.

Särskild restitution betalas i enlighet med vad som i tullagen stadgas om ändringssökande.

Vad som i denna paragraf stadgas om tull gäller inte tullhöjning och felavgift.

24 §

Partiell restitution fastställs så att från den betalda tullen i de fall som anges i 1 mom. 1 och 2 punkten avdras 5 procent samt i de fall som anges i 3 och 4 punkten 10 procent för varje påbörjad månad under vilken varan funnits inom tullområdet.

Partiell restitution betalas i enlighet med vad som i tullagen stadgas om ändringssökande.

25 §

Tullförmåner och skattelättnader som beviljas i samband med utförsel eller återsändande från tullområdet gäller även varor som från någon annan plats inom tullområdet överförs till friområde, tullager eller skattefri butik för att sändas utomlands.

29 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Delegationen för tullärenden, som har tillsatts med stöd av 27 §, som upphävs, kan utan hinder av vad som stadgas i denna lag fungera till utgången av sin mandattid.

RP 278/92
StaUB 61/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.