1383/1992

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1992

Trafikministeriets beslut om meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Offentligrättsliga prestationer

I 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer, för vilka meteorologiska institutet uppbär en avgift som den fastställer enligt prestationens självkostnadsvärde, är

1) specialtjänster, som ges för upprätthållandet av försvarsberedskap, samt

2) utredningar och utlåtanden, som ges för räddningsverksamhet och luftvårdsmyndigheter och som inte åsamkar enbart smärre kostnader.

2 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra prestationer, som meteorologiska institutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder, är

1) väder- och klimattjänstprodukter, som görs på beställning eller som står till buds för kunder som informationstjänst,

2) utredningar, utlåtanden och undersökningar, som görs på beställning,

3) observations- och mätningsprestationer, som görs eller ges på beställning eller som står till buds för kunder som informationstjänst, samt

4) andra specialtjänster och prestationer, som kunderna beställer.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till och med den 31 december 1997.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Överinspektör
Pekka Hurtola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.