1374/1992

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1992

Arbetsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen

Arbetsministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

Med arbetsförvaltningen avses i detta beslut arbetsministeriet, riksförlikningsmannens byrå som finns i anslutning till arbetsministeriet, arbetarskyddsstyrelsen, distrikts- och lokalförvaltningen för arbetskraftsärenden, arbetskraftsinstitutet samt arbetsrådet.

2 §

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) är

1) typbesiktningar eller förhandsinspektioner i samband med godkännande av maskiner, anordningar eller konstruktioner eller en typ eller modell av dessa,

2) sådana förhandsinspektioner av maskin- eller anordningstyper eller konstruktionsplaner för dessa som har bestämts med stöd av 23 § 2 mom. lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/73),

3) typbesiktningar och typgodkännanden i enlighet med internationella avtal som godkänts av Finland och som gäller maskiner och traktorer samt förvaring av de handlingar som lämnats in på basis av anmälningsskyldighet som bestämts i ett sådant avtal,

4) utlåtanden om att maskiner och anordningar samt personlig skyddsutrustning uppfyller de krav som ställs på dem,

5) behandling av uppgifter om kemikalier som kan förorsaka fara samt

6) tillstånd som gäller arbetstagares behörighet eller kompetens för ett arbete samt övriga tillstånd.

3 §

Sådana övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som arbetsförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) företagstjänster som gäller anskaffning, val, utnyttjande och utveckling av personalresurser och som produceras på uppdrag av företag eller sammanslutningar för att främja deras verksamhet eller intressen,

2) särskilda meddelanden eller tillkännagivanden som på uppdrag av företag eller sammanslutningar publiceras i arbetsförvaltningens riksomfattande, regionala eller lokala kommunikationsmedier,

3) användning av de lokaler som arbetsförvaltningen förfogar över,

4) uppdrag som gäller utbildning eller planering, konsultuppdrag och övriga sakkunniguppdrag utanför förvaltningen vilka utförs av arbetsförvaltningens personal under tjänstetid, utom i de fall där skötseln av dessa uppdrag direkt stöder arbetsförvaltningens avgiftsfria verksamhet eller behövs för att sköta relationerna till referensgrupper som är viktiga för arbetsförvaltningen,

5) lämplighetstest som gäller uttagning av elever till läroanstalter,

6) försäljning av vid arbetsförvaltningen utarbetade metoder, datasystem, program eller motsvarande och överlåtande av användningsrätt till dem samt överlåtande av uppgifter ur datasystemen på beställning av någon utanför arbetsförvaltningen,

7) sökningar i internationella databaser för någon som inte hör till arbetsförvaltningen, med undantag av sökningar i anslutning till avgiftsfri arbetskraftsservice,

8) information och rådgivning som gäller andra myndigheters och sammanslutningars prestationer och som främst betjänar verksamheten vid dessa,

9) inkvartering som arbetskraftsinstitutet erbjuder och sådana andra tjänster i samband med kurser som inte ansluter sig till genomförandet av arbetsförvaltningens årliga personalutbildningsprogram,

10) kurser som ordnas för sådana som inte hör till arbetsförvaltningen och kurser som ordnas för personalen inom arbetsförvaltningen, till den del de som deltar inte hör till arbetsförvaltningen,

11) lokaliseringsrådgivning av konsultkaraktär till företag,

12) lokaliseringsrådgivningsprojekt som produceras på uppdrag av företag eller sammanslutningar för att främja deras verksamhet eller intressen,

13) publikationer som arbetsförvaltningen producerar och bekostar och som på beställning sänds till någon som inte hör till arbetsförvaltningen,

14) undersökningar och statistiktjänster som baserar sig på uppdrag,

15) ämbetsverkstjänster för sådana som inte hör till arbetsförvaltningen,

16) fotokopior och andra kopior samt

17) sändning och postning av handlingar och annat material.

4 §

Om stämpelskatt uppbärs för en prestation eller expedition skall inte utöver skatten uppbäras avgift enligt detta beslut.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993. Bestämmelserna i 2 § 1 och 2 punkten träder dock i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 18 december 1992

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Yngre regeringssekreterare
Päivi Kerminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.