1359/1992

Givet i Helsingfors den 16 december 1992

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer i rättsskyddscentralen för hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet har i enlighet med 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) fattat följande beslut:

1 §

Avgiftsbelagda är inte beslut om avbrytande av havandeskap, sterilisering eller kastrering, inte heller beslut om besvärsärendet som avses i 24 § mentalvårdslagen (1116/90).

Avgiftsbelagda är likaså inte sakkunnigutlåtanden som domstolar eller andra statliga myndigheter begär, inte heller behandling av ärende som gäller övervakning av tjänsteutövning av tjänsleutövare inom hälsovården.

2 §

De i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer av vilka rättsskyddscentral för hälsovården uppbär fasta avgifter enligt bifogade tabell är följande:

1) tillstånd att avlägsna organ och vävnader;

2) godkännande av sjukhus eller inrättning att avlägsna organ eller vävnader;

3) bestämmelse att fungera som läkare som avger utlåtande i ärenden angående avbrytande av havandeskap;

4) godkännande av sjukhus som sjukhus där havandeskap avbryts;

5) godkännande av yrkesläroanstalt att ge massörutbildning;

6) beslut angående beviljande av behörighet att utöva läraryrket och landläkaryrket;

7) beslut angående specialläkares och specialtandläkares behörighet;

8) godkännande för införande i matrikel över utövare av sjukvårdsyrke;

9) beslut angående beviljande av behörighet att utöva provisoryrket och farmaceutyrket;

10) beslut angående beviljande av behörighet att utöva tandteknikeryrket;

11) beslut angående beviljande av behörighet att utöva specialtandteknikeryrket;

12) beslut angående beviljande av behörighet att utöva optikeryrket som legitimerad optiker;

13) ärenden angående beviljande av behörighet att utöva massöryrket;

14) beslut angående beviljande av behörighet att utöva sjukvårdsyrket till dem som fått utbildning utomlands; samt

15) intyg över behörighet till yrkesutövning.

3 §

De i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra prestationer vilka bestäms enligt företagsekonomiska grunder av rättsskyddscentral för hälsovården är följande;

1) informationstjänst som anknyter sig till data- och informationssystem, då det inte är fråga om väglednings- och rådgivningsservice i liten skala;

2) utbildnings- och konsultationstjänster;

3) utredningar gjorda på beställning;

4) publikationer; samt

5) fotostatkopior och andra avskrifter.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 16 december 1992. Beslutet är giltigt fram till slutet av 1993.

Helsingfors den 16 december 1992

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Ritva Kujala

BILAGA

Tillstånd att avlägsna organ och vävnader 250 mk
Sjukhusets eller inrättningens tillstånd att avlägsna organ eller vävnader 250 mk
Bestämmelse att fungera som läkare som avger utlåtande i ärenden angående avbrytande av havandeskap 250 mk
Godkännande av sjukhus som sjukhus för avbrytande av havandeskap 250 mk
Godkännande av yrkesläroanstalt att ge massörutbildning 900 mk
Behörighet att utöva läkaryrket/landläkaryrket som legitimerad läkare/tandläkare 250 mk
Beviljande av tillstånd till medborgare i en stat som står utanför Nordiska länderna att tjänstgöra som läkare/tandläkare 350 mk
Beviljande av specialläkares/specialtandläkares behörighet 250 mk
Behörighet att utöva provisoryrket/farmaceutyrket som legitimerad provisor/farmaceut 250 mk
Beviljande av tillstånd till medborgare i en stat som står utanför Nordiska länderna att tjänstgöra som provisor/farmaceut 350 mk
Behörighet att utöva optikeryrket som legitimerad optiker 250 mk
Beviljande av tillstånd till medborgare i en stat som slår utanför Nordiska länderna att tjänstgöra som optiker 350 mk
Behörighet att utöva tandtekniker-/specialtandteknikeryrket 250 mk
Beviljande av tillstånd till medborgare i en stat som står utanför Nordiska länderna att tjänstgöra som tandtekniker 350 mk
Godkännande för införande i matrikel över utövare av sjukvårdsyrket 50 mk
Behörighet att utöva massöryrket som utbildad massör 250 mk
Beviljande av tillstånd för utländsk medborgare att tjänstgöra som massör 350 mk
Intyg över behörighet till yrkesutövning 100 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.