1357/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Förordning om Hamarijärvi naturskyddsområde

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 1 § 2 och 3 mom. samt 2 § 2 mom. lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23), av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 6 juni 1941 (399/41) och 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 28 augusti 1981 (594/81):

1 §
Syftet med inrättandet av naturskyddsområdet

För att bevara skogs-, sjö- och myrnaturen i naturtillstånd och skydda de därtill hörande växt- och djurarternas livsmiljö i sydvästra Finland inrättas på statsägd mark i Bjärnå kommun Hamarijärvi naturskyddsområde som ett i lagen om naturskydd (71/23) avsett särskilt skyddsområde.

2 §
Avgränsning av naturskyddsområdet

Hamarijärvi naturskyddsområde har en areal på cirka 395 hektar statsägd mark och dess gränser har märkts ut med en röd streckad linje på den karta som bifogats denna förordning.

3 §
Förbud

I Hamarijärvi naturskyddsområde är det förbjudet att

1) uppföra byggnader eller konstruktioner eller anlägga vägar,

2) dika, ta marksubstanser eller på annat sätt skada mark- eller berggrunden,

3) ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem,

4) döda, fånga eller ofreda vilda ryggradsdjur, förstöra deras bon och att fånga eller samla ryggradslösa djur,

5) att slå läger eller göra upp öppen eld.

Även andra åtgärder som kan inverka oförmånligt på naturförhållandena, landskapet eller växt- och djurarternas fortbestånd är förbjudna i naturskyddsområdet.

4 §
Tillåtna åtgärder

I Hamarijärvi naturskyddsområde är det, så länge områdets syfte inte äventyras, tillåtet att

1) uppföra konstruktioner samt anlägga stigar som behövs för områdets skötsel, för övervakning och forskning samt för guidning av allmänheten och besök i området,

2) plocka bär och matsvamp,

3) återställa den naturliga utvecklingen i området,

4) vidta åtgärder i samband med räddningstjänst och brandbekämpning, samt

5) utföra kartläggnings- och lantmäteriarbetet.

På områden som anges i ordningsstagdan är det tillåtet att tillfälligt slå läger och att göra upp öppen eld.

5 §
Åtgärder med tillstånd av forststyrelsen

I Hamarijärvi naturskyddsområde är det, så länge områdets syfte inte äventyras och med tillstånd av forststyrelsen tillåtet att

1) för forskning eller andra vetenskapliga ändamål eller för undervisning döda eller fånga djur, samla växter och växtdelar och ta mineralprov,

2) decimera antalet individer av en växt- eller djurart, om denna har förökat sig alltför mycket eller annars har blivit skadlig,

3) fiska,

4) undersöka områdets geologi, samt

5) underhålla el- och telefonlinjer samt el- och telefonanläggningar.

6 §
Särskilda stadganden

De stadganden enligt vilka vissa åtgärder är tillåtna i Hamarijärvi naturskyddsområde medför inte för någon större rätt än han annars åtnjuter.

Miljöministeriet kan tillåta även andra än i 4 och 5 §§ nämnda åtgärder i enlighet med områdets syfte och som krävs för vederbörlig skötsel eller användning av området.

7 §
Förvaltningen av naturskyddsområdet

Hamarijärvi naturskyddsområde är i forststyrelsens besittning och vård.

8 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av miljöministeriet.

Anvisningar om bestämmandet av gränserna för Hamarijärvi naturskyddsområde utfärdas av lantmäteristyrelsen.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Hamarijärvi naturskyddsområde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.