1342/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 12 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 12 § lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61),

sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lagar av den 16 december 1966, den 29 juni 1990 och den 27 mars 1991 (639/66, 599/90 och 612/91), ett nytt 7 mom. som följer:

12 §

Vid bestämmandet av pensionsanstaltens andel av de kostnader som avses i 1 mom. 4 punkten, skall även beaktas överföringsavgiften enligt lagen om överföringsavgift då statens ämbetsverk, inrättningar eller affärsverk ombildas till aktiebolag (1341/92).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 265/92
ShUB 42/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.