1331/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 16 § lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 § 1 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69), sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 december 1990 (1318/90), samt

fogas till 16 §, sådan den lyder ändrad genom lag av den 4 januari 1974 (17/74) och nämnda lag av den 28 december 1990, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

16 §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har till uppgift att sköta

1) pensionsskyddet och grupplivförsäkring enligt denna lag,

2) generationsväxlingspensionsskyddet enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90),

3) avträdelsepensionsskyddet enligt lagen om avträdelsepension (16/74),

4) avträdelseersättningarna enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92) samt

5) lantbruksföretagarnas utkomstskydd enligt lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/91).

Genom förordning kan stadgas att lantbruksföretagarnas pensionsanstalt även sköter de uppgifter som ankommer på lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt om vilken stadgas i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 194/92
JsUB 22/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.