1314/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Förordning om yrkesinriktad vuxenutbildning

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen om yrkesläroanstalter (487/87) och med stöd av lagen om yrkesutbildningscentrer för vuxna (760/90):

Allmänt
1 §

Yrkesinriktad vuxenutbildning ordnas i form av grundläggande yrkesutbildning och tilläggsutbildning. Tilläggsutbildningen ordnas i form av fortbildning och kompletterande utbildning. Fortbildningen ordnas i form av påbyggnadslinjer eller på något annat ändamånsenligt sätt.

Om yrkesinriktad vuxenutbildning gäller dessutom vad som stadgas särskilt.

Undervisning
2 §

Utbildningsstyrelsen fastställer de riksomfattande grunderna för läroplanerna för den grundläggande yrkesutbildning som ges som vuxenutbildning och de allmänna grunderna för den undervisning som meddelas på påbyggnadslinjerna. I examina på skolnivå skall yrkesskickligheten kunna visas genom fristående yrkesprov.

De riksomfattande grunderna för läroplanerna skall innehålla de yrkesinriktade mål som definieras i de riksomfattande grunderna för läroplanen för motsvarande grundläggande yrkesutbildning för unga.

Enligt de riksomfattande grunderna beslutar direktionen om en enskild statlig eller privat läroanstalts läroplan sedan den hört lärarkåren. Direktionen för en statlig eller privat läroanstalt beslutar i ändamålsenlig omfattning om läroplanerna för tilläggsutbildningen.

3 §

Arbetstiden, undervisningen och undervisningsmetoderna vid läroanstalten skall även anpassas till arbetande studerandes behov.

För vuxenstuderande uppgörs ett individuellt studieprogram. I programmet skall den yrkesskicklighet som studeranden har fått genom arbetserfarenhet och annan erfarenhet eller tidigare studier beaktas.

Studerande och utvärdering
4 §

Undervisningsministeriet bestämmer om inträdesfordringarna för studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen för vuxna och på påbyggnadslinjerna samt om grunderna för att bli antagen som privatelev med beaktande i tillämpliga delar av vad som stadgas om utbildning för unga.

5 §

Inom den grundläggande yrkesutbildningen och inom fortbildningen utvärderas en studerandes godkända prestationer med vitsorden berömliga (5), goda (4-3) och nöjaktiga (2-1).

För godkänd slutförd utbildning eller uppnått delmål ges betyg. För betyg över slutförd grundläggande yrkesutbildning krävs att studeranden beträffande alla delmål har fått minst vitsordet nöjaktiga.

En studerande som inte har fått något vitsord eller som önskar höja vitsordet har rätt att delta i ett nytt prov enligt vad läroanstalten bestämmer.

6 §

En studerande kan av särskilda skäl befrias från att genomgå en del av utbildningen.

En studerande har rätt att på grund av tvingande skäl tillfälligt låta bli att delta i utbildningen. Under denna tid kan han dock delta i prov och i mån av möjlighet också följa undervisningen.

Vuxenutbildningsavdelning och vuxenutbildningsföreståndare
7 §

Vid en läroanstalt som avses i 1 § lagen om yrkesläroanstalter (487/87) kan finnas en vuxenutbildningavdelning. Läroanstalter som har samma huvudman kan ha en gemensam avdelning.

Vid läroanstalten kan finnas en tjänst eller befattning som vuxenutbildningsföreståndare.

Vuxenutbildningsföreståndaren skall utöver sina undervisningsuppgifter under rektors tillsyn svara för läroanstaltens vuxenutbildning.

Om undervisnings- och arbetsskyldigheten för innehavaren av en tjänst eller befattning som vuxenutbildningsföreståndaren gäller vad som bestäms genom undervisningsministeriets beslut eller avtalas särskilt.

8 §

För en tjänst eller befattning som vuxenutbildningsföreståndare krävs högskoleexamen samt tillräcklig arbetserfarenhet eller behörighet för lektor inom läroanstaltsformen i fråga. När flera läroanstalter har en gemensam vuxenutbildningsföreståndare är behörig för tjänsten eller befattningen som vuxenutbildningsföreståndare den som är behörig vid någon av läroanstalterna.

Särskilda stadganden
9 §

Vid en yrkesläroanstalt för yrkesinriktad vuxenutbildning iakttas inte stadgandena om läroanstaltens arbetstid och undervisning eller om studerande, med undantag av rättelse av utvärdering och disciplinen.

10 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av undervisningsministeriet.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden
11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Genom denna upphävs följande lagrum jämte ändringar:

1) 42 § 3 mom. och 43-45 §§ förordningen den 30 april 1987 om yrkesundervisningsanstalter (491/87),

2) 41 § 3 mom. och 42-44 §§ förordningen den 30 april 1987 om läröanstalter i hotell- och restaurangbranschen (492/87),

3) 40 § 3 mom. och 41-43 §§ förordningen den 30 april 1987 om handelsläroanstalter (493/87),

4) 42 § 3 mom. och 43-45 §§ förordningen den 30 april 1987 om läroanstalter för huslig ekonomi (494/87),

5) 42 § 3 mom. och 43-45 §§ förordningen den 30 april 1987 om läroanstalter för hemslöjd och konstindustri (495/87),

6) 42 § 3 mom. och 43-45 §§ förordningen den 30 april 1987 om läroanstalter inom lantbruksbranschen (496/87),

7) 23 § 5 mom., 41 § 3 mom. och 42-44 §§ förordningen den 30 april 1987 om sjöfartsläroanstalter (497/87),

8) 41 § 3 mom. och 42-45 § förordningen den 30 april 1987 om läroanstalter för skogsbruk och trähushållning (498/87),

9) 39 § 3 mom. och 40-42 §§ förordningen den 30 april 1987 om läroanstalter för det sociala området (499/87),

10) 40 § 3 mom. och 41-43 §§ förordningen den 17 februari 1989 om läroanstalter för konst och mediekultur (147/89),

11) 23 § 4 mom., 40 § 3 mom. och 41-43 §§ förordningen den 30 april 1987 om tekniska läroanstalter (500/87),

12) 40 § 3 mom. och 41-43 §§ förordningen den 30 april 1987 om hälsovårdsläroanstalter (501/87),

13) 8 § 2 mom., 10, 11 och 13 §§ förordningen den 31 augusti 1990 om yrkesutbildningscentrer för vuxna (762/90).

12 §

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

De riksomfattande grunder för läroplanerna som anges i denna förordning tas i bruk före utgången av år 1995.

Utbildning som, enligt beslut som fattats innan denna förordning träder i kraft, har påbörjats innan denna förordning träder i kraft skall slutföras enligt stadganden och bestämmelser som gäller innan denna förording träder i kraft.

En kursavdelning som bildats enligt stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft ändras till vuxenutbildningsavdelning när denna förordning träder i kraft. En tjänst eller befattning som föreståndare för vuxenutbildningsavdelning och en tjänst eller befattning som föreståndare för kursavdelning ändras till en tjänst eller befattning som vuxenutbildningsföreståndare när denna förordning träder i kraft.

En person som blivit vald till biträdande rektor för en handelsläroanstalt innan denna förordning träder i kraft kan fortsätta i denna uppgift.

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.