1312/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Museiförordning

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 7 och 8 § museilagen av den 3 augusti 1992 (729/92):

1 §
Landskapsmuseernas och de regionala konstmuseernas uppgifter

Ett landskapsmuseum och ett regionalt konstmuseum har till uppgift att

1) främja och styra museiverksamheten inom sitt verksamhetsområde,

2) ha hand om upprätthållandet av centralregister och centralarkiv i anslutning till museiverksamheten inom området,

3) sköta de uppgifter inom museiverksamheten som ankommer på staten och om vilka har överenskommits särskilt med museiverket, samt

4) utföra andra specialuppgifter som undervisningsministeriet har ålagt museet.

2 §
De riksomfattande specialmuseernas uppgifter

Ett riksomfattande specialmuseum har till uppgift att

1) främja och styra museiverksamheten inom sitt specialområde,

2) dra försorg om samarbetet mellan museer som representerar samma specialområde,

3) ha hand om upprätthållandet av riksomfattande register över museisamlingarna inom specialområdet,

4) sköta de uppgifter inom museiverksamheten som ankommer på staten och om vilka har överenskommits särskilt med museiverket samt

5) utföra andra specialuppgifter som undervisningsministeriet har ålagt museet.

3 §

Återkallande av uppgifter som ålagts ett riksomfattande specialmuseum, ett landskapsmuseum eller ett regionalt konstmuseum

Undervisningsministeriet kan efter att ha hört huvudmannen för museet i fråga av grundad anledning återkalla uppgiften för ett museum att vara riksomfattande specialmuseum, landskapsmuseum eller regionalt konstmuseum.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.