1307/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Förordning om ändring av förordningen om Steiner-skola

På föredragning av undervisningsministern

ändras 27, 28 och 36 §§ förordningen den 12 augusti 1977 om Steiner-skola (625/77),

av dessa lagrum 27 § sådan den lyder i förordning av den 6 februari 1981 (112/81), som följer:

27 §

Undervisningsministeriet beviljar utan ansökan det statsbidrag som stadgas i 5 § lagen om Steiner-skola till skolans huvudman senast den 11 januari årligen. Statsbidraget betalas månatligen i lika stora poster senast den 11 dagen varje månad, dock med beaktande av vad som sägs i 28 §.

28 §

En Steiner-skola skall med tanke på beräkningen av statsbidraget för det följande året underrätta undervisningsministeriet om skolans elevantal enligt förhållandena den 10 september (kalkyldag) inom sju dagar efter denna dag. Statsbidraget bestäms enligt det nämnda elevantalet från ingången av den juli månad som föregår kalkyldagen.

Statsbidraget kan lämnas obeviljat för sådana elever som inte anmälts till undervisningsministeriet enligt 1 mom.

36 §

Ändring i ett beslut som utbildningsstyrelsen har fattat med stöd av lagen om Steiner-skola eller denna förordning söks genom besvär hos undervisningsministeriet i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

I utbildningsstyrelsens beslut med anledning av besvär som har anförts med stöd av denna förordning får ändring inte sökas genom besvär.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Utan hinder av vad som stadgas i 28 § 1 mom. inlämnas uppgifterna om elevantalet den 10 september 1992 till undervisningsministeriet på det sätt undervisningsministeriet och skolorna avtalar sinsemellan.

På statsbidrag som beviljas för kostnader som uppstått innan denna förordning träder i kraft tillämpas de stadganden som gäller då denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.