1304/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Förordning om ändring av förordningen om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 7 april 1977 om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola (314/77) 20 a § 2 mom.,

sådant detta lagrum lyder i förordning av den 12 juli 1985 (622/85), samt

ändras 19 § och 20 § 1-3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 19 § och 20 § 2 och 3 mom. i nämnda förordning av den 12 juli 1985 samt 20 § 1 mom. i förordning av den 17 juni 1988 (583/88), som följer:

19 §

På den betalningsandel för elevens hemkommun som avses i 10 § lagen om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola tillämpas följande stadganden i förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (820/92) i tillämpliga delar:

1) 6 § 1 mom. om beräkning av elevantalen,

2) 7 § 1 mom. 1 punkten om tillämpning av dagarna för beräkning av elevantalen,

3) 8 § om meddelande om elevantal, samt

4) 10 § om elevens hemkommun.

Elevens hemkommun betalar den i 1 mom. nämnda andelen till staten två gånger per år, den första posten före utgången av mars och den andra posten före utgången av november.

20 §

I utbildningsstyrelsens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

I länsstyrelsens beslut söks ändring genom besvär hos utbildningsstyrelsen i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Ändring i länsstyrelsens beslut får inte sökas genom besvär, om beslutet gäller fastställelse av skolans arbetsplan, intagning av elever, elevbedömning eller uppflyttning från årskurs.

I direktionens beslut söks ändring genom besvär hos länsrätten enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden. Ändring i ett beslut genom vilket en elev för alltid har avstängts söks dock genom besvär hos utbildningsstyrelsen. Ändring får inte sökas genom besvär i beslut som gäller godkännande av arbetsplanen, arbetsordningen, ibruktagande av en ny lärobok eller skriftliga varningar som ges eleverna. Besvär får inte anföras över länsrättens beslut genom vilket besvär över direktionens beslut har avgjorts.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Utan hinder av 19 § 1 mom. 1 och 2 punkten bestäms betalningsskyldigheten för elevens hemkommun enligt uppgifterna om elevantalet den 10 januari 1993 från ingången av januari 1993 tills uppgifterna om elevantalet den 10 september 1993 tillämpas.

På betalningsskyldigheten för elevens hemkommun tillämpas i fråga om kostnader som uppstått innan denna förordning träder i kraft de stadganden som gäller då denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.