1298/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Förordning om Bilregistercentralen

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 11 § lagen den 6 november 1992 om Bilregistercentralen (988/92):

1 §
Styrelse

Till Bilregistercentralens styrelse hör en ordförande, en vice ordförande och fyra andra medlemmar, vilka samtliga utses av statsrådet.

Medlemmarna i styrelsen skall ha sakkunskap om bilbranschen, trafik eller företagsledning och de får inte vara beroende av konkurrensförhållanden.

En av medlemmarna i styrelsen skall utses bland de personer som föreslagits av personalorganisationerna vid Bilregistercentralen och en skall representera trafikministeriet.

2 §
Styrelsens uppgifter

Utöver vad som stadgas i 13 § lagen om statens affärsverk (627/87) skall styrelsen inom ramen för de befogenheter som tillkommer ett affärsverk

1) besluta om prissättningsprinciperna och om hur beslutanderätten i fråga om prissättningen skall utövas,

2) besluta om upplåning och förfarandet vid upplåning,

3) besluta om inledande av och upphörande med viktig affärsverksamhet,

4) se till att tillräckliga tjänster står till buds och att de fördelas jämnt,

5) besluta om viktiga åtaganden samt förvärv och överlåtelse av betydande delägarskap och om utövande av rättigheter i samband med dessa,

6) utse en vice verkställande direktör som ställföreträdare för den verkställande direktören,

7) godkänna arbetskollektivavtal och tjänstekollektivavtal,

8) bestämma om inrättande och indragning av tjänster och om ändring av tjänstebenämningar samt besluta om indragning av tjänster som innehas av ordinarie tjänstemän, samt

9) bestämma om hur beslutanderätten utövas i fråga om förvärv, försäljning och arrendering av jordegendom.

3 §
Beslutsfattande i styrelsen

Styrelsen är beslutsför när mötesordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den åsikt som majoriteten har understött eller, om rösterna faller lika, den åsikt som mötets ordförande har biträtt.

4 §
Arvoden

Trafikministeriet bestämmer styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden.

5 §
Prissättning

Statsrådet bestämmer priset för av Bilregistercentralen utförd person- och paketbils årsbesiktning, eftergranskning av ett sådant fordon som bestämts på grund av underkännande i besiktningen, förarexamen för fordon av A - C-klass, körkort, registerutdrag som tillställs kunden genom posten samt registreringsskylt för ett fordon som skall registreras för första gången eller omregistreras.

6 §
Verkställande direktör och chef för enheten för fordonsförvaltningen

Verkställande direktören har titeln generaldirektör och chefen för Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen titeln överdirektör.

Av verkställande direktören och chefen för enheten för fordonsförvaltningen krävs för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och att de i sin tidigare verksamhet har visat sådan skicklighet och förmåga som behövs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

7 §
Besättande av tjänster

Tjänsten som chef för Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen besätts av trafikministeriet.

Tjänsterna vid Bilregistercentralen kan besättas utan att de ledigförklaras.

8 §
Indrivning av avgifter

En avgift som grundar sig på Bilregistercentralens beslut i myndighetsuppgift eller som gäller den egentliga fordonsskatten och som har förfallit till betalning kan utsökas utan dom eller utslag i enlighet med lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

9 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadgande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Trafikministeriet kan vid behov bestämma om tillfällig skötsel av uppgifter som hör till verkställande direktören samt chefen för Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen till dess tjänsten har inrättats och blivit besatt.

Verkställande direktören kan till dess styrelsen inleder sitt arbete vid behov utfärda bestämmelser om förvaltning, ekonomi och skötsel av den löpande verksamheten.

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.