1262/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Lag om ändring av 3 och 5 §§ lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 1 mom. och 5 § 2 mom. lagen den 20 mars 1987 om hälsovården inom försvarsmakten (322/87),

av dessa lagrum 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 23 december 1988 (1170/88), som följer:

3 §

Försvarsmakten ansvarar för hälsovården för dem som med stöd av värnpliktslagen (452/50) tjänstgör inom försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet under deras tjänstgöringstid samt för sådana elever som skall utbildas för militära tjänster vid en militär undervisningsanstalt och som inte står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till staten.


5 §

Avgifterna på försvarsmaktens sjukhus för andra än i 1 mom. avsedda patienter bestäms enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/92) och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/92).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 133/92
FöUB 3/92

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.