1249/1992

Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1992

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet

upphävt 5 kap. i statsrådets beslut av den 6 augusti 1943 om tillämpning av lagen angående stämpelskatt (663/43), detta kapitel sådant det lyder i beslut av den 21 april 1988 (364/88), och

ändrat 14-16, 19 och 22 §§,

av dessa paragrafer 14 § sådan den lyder delvis ändrad genom statsrådets beslut av den 28 juni 1979 (593/79), 16 § sådan den lyder i statsrådets beslut av den 30 november 1978 (910/78) och 22 § sådan den lyder i statsrådets beslut av den 27 december 1984 (960/84), som följer:

14 §

I den nota som uppgörs över försäljning eller byte av värdepapper som skett utan fondbörsens förmedling skall uppges kontrahenternas och, om ett värdepapper överlåtits på auktion eller annars genom förmedling av tredje person, auktionsförrättarens eller förmedlarens namn och adress samt tiden och föremålet för överlåtelsen och dessutom, vid försäljning av värdepapper, köpeskillingen och, vid byte, deras bytesvärde angivet på det sätt som stadgas i 56 § lagen angående stämpelskatt.

Notan skall undertecknas av den som uppgjort den eller av en person som denna befullmäktigat.

15 §

Över försäljning eller byte av värdepapper som skett utan fondbörsens förmedling skall utskrivas två notor eller, om notan uppgörs av auktionsförrättaren eller en annan förmedlare, i tre likalydande exemplar, av vilka ett stannar hos den som uppgjort notan. När notan skall skrivas ut av en kontrahent skall det andra exemplaret senast den tredje dagen efter avslutet tillställas den andra kontrahenten. Ifall notan uppgörs av auktionsförrättaren eller en annan förmedlare skall han inom nämnda tid tillställa vardera kontrahenten ett exemplar av notan.

16 §

Fondhandlarna använder blanketter för stämpelskattenota, vilka förenats till blanketthäften. De olika exemplaren av blanketterna skall numreras med samma nummer. På det exemplar som blir kvar i häftet skall även antecknas ett ordningsnummer för överlåtelsen enligt den dagbok som avses i 19 §.

Skattestyrelsen kan, då särskilda skäl föreligger, på ansökan bevilja avvikelser från bestämmelserna i 1 mom.

19 §

Den dagbok, som av fondhandlare bör föras, skall vara paginerad. Paginakolumnerna böra för varje försäljning och byte av värdepapper upptaga ordningsnummer, värdepapprets nominella värde samt de uppgifter, som enligt 14 § 1 mom. böra ingå i notan, ävensom uppgift därom, huruvida överlåtelse skett genom eller utan fondbörsens förmedling.

Blanketthäfte och erhållna duplikat av notor skola av fondhandlare förvaras under två år.

22 §

Skattebyrån övervakar att stadgandena rörande stämpelskatt följs vid försäljning och byte av värdepapper som sker utan fondbörsens förmedling. Då notan enligt 87 § lagen angående stämpelskatt företes för skattebyrån skall det på notan antecknas att den företetts.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 10 december 1992

Finansminister
Iiro Viinanen

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.