1218/1992

Utfärdat i Helsingfors den 2 december 1992

Trafikministeriets beslut om vägverkets avgifter

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Offentligrättsliga prestationer

De tillstånd som beviljas av vägverket är sådana offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka vägverket uppbär fasta avgifter enligt bifogade avgiftstabell.

2 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Följande prestationer är sådana övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som vägverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder:

1) planerings-, byggnads- och underhållsarbeten som grundar sig på beställning,

2) producerade anordningar och varor samt reparations- och laboratorietjänster som grundar sig på beställning,

3) försäljning av metoder, datasystem, program och motsvarande som producerats vid vägverket och överlåtelse av nyttjanderätten till dem samt drifts- och stödtjänster,

4) undersöknings- och statistiktjänster som grundar sig på uppdrag,

5) utnyttjande av vägverkets personal i utbildnings-, konsulterings- och andra sakkunniguppgifter samt utbildningstjänster,

6) vägverkets publikationer som är till salu,

7) specialtjänster för väganvändare,

8) kopiering, annan avskrift samt sändande av handlingar, samt

9) användning av utrymmen som vägverket förfogar över.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 2 december 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Regeringsråd
Kalevi Perko

A V G I F T S T A B E L L

Prestation Avgift mk
Tillstånd att på ett vägområde utföra arbeten som avses i 53 § lagen om allmänna vägar
på bygdeväg utanför tätort 320
på andra allmänna vägar 490
Tillstånd att permanent placera trafikregleringsanordning på allmän väg
vägvisare, signaler, trafikmärken 490
Tillstånd att använda allmän väg som tillfällig landnings- och startbana för flygplan 320
Tillstånd för specialanvändning av motorvägar 320
Undantagslov under menförestid 320
Anslutningstillstånd
bostads-, fritidsbostads- samt jord- och skogsbruksanslutningar 320
anslutning för näringsidkare 640
Tillstånd till undantag från förbudet i 41 § 3 mom. lagen om allmänna vägar 320
Tillstånd att placera sådana anordningar, konstruktioner och byggnader som avses i 32 a § förordningen om allmänna vägar på hållplats, parkeringsplats eller biområde till väg (rastplats) 800
Tillfälliga försäljningstillstånd som betjänar resenärer 160
Tillstånd för specialtransporter
då vikterna i 33 och 33 a §§ fordonsförordningen överskrids
vikten högst 80 ton 200
vikten över 80 ton 500
andra tillstånd för specialtransporter 100
tilläggsrutt hälften av tillståndsavgiften
övervakad transport över bro, utöver tillståndsavgiften 1 500
Nekande beslut gällande de tillstånd som nämns i tabellen 50

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.