1204/1992

Given i Helsingfors den 4 december 1992

Lag om ändring av 86 och 87 §§ lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 86 § 1 mom. och 87 § lagen den 16 april 1982 om fiske (286/82) som följer:

86 §

Styrningen och övervakningen av fiskeområdenas verksamhet samt övriga i denna lag stadgade uppgifter inom fiskeriförvaltningen handhas av landsbygdsnäringsdistrikten som lyder under jord- och skogsbruksministeriet och om vilka stadgas i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningen (1199/92).


87 §

Landsbygdsnäringsdistriktets uppgift är att sköta de uppgifter som i denna lag eller i förordning som getts med stöd av den stadgas för fiskeridistrikten. Dessutom skall distriktet

1) inom sitt verksamhetsområde svara för den fiskeriförvaltning som ankommer på staten,

2) biträda fiskeområdena i ärenden som gäller konstituerandet av dem och deras verksamhet,

3) lämna fiskeområdena sakkunnighjälp vid beredningen av deras reglementen och planer för nyttjande och vård,

4) se till att fiskeområdena utövar sin verksamhet i enlighet med lag och bestämmelserna i sina reglementen och fullgör de uppgifter som åligger dem samt vid behov vidtaga åtgärder för rättande av brister och missförhållanden,

5) styra och övervaka det rådgivningsarbete som bedrivs inom distriktet, samt

6) handlägga de uppgifter som rör upprätthållandet av kontakter mellan fiskerimyndigheterna och fiskeområdena.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 191/92
JsUB 18/92

Helsingfors den 4 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.