1203/1992

Given i Helsingfors den 4 december 1992

Lag om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Ärenden som skall behandlas

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd är verksam i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet. Hos besvärsnämnden söks ändring i beslut av följande myndigheter och samfund:

1) lantbruksnäringsdistrikten,

2) skogsnämnderna,

3) jaktvårdsdistrikten,

4) jaktvårdsföreningarna,

5) fiskeristödsnämden,

6) kommunstyrelserna i ärenden som gäller flygspridning av slybekämpningsmedel, samt

7) länsstyrelserna och andra veterinärvårdsmyndigheter i ärenden i vilka enligt en lag eller förordning som getts innan denna lag trätt i kraft ändring söks hos jord- och skogsbruksministeriet eller dess veterinäravdelning.

Besvärsnämnden behandlar på motsvarande sätt även de ärenden som anges i 2 § lagen om extraordinärt ändringssökande i förvaltningsärenden (200/66).

2 §
Sammansättning

Till besvärsnämnden hör en ordförande, en vice ordförande och en medlem som alternerar enligt den sak som behandlas.

Ordföranden och vice ordföranden skall ha avlagt juris kandidatexamen. Ordföranden skall dessutom vara förtrogen med domarvärv eller förvaltningsrättslig lagskipning. Ordföranden och vice ordföranden kan ha uppgiften som huvudsyssla. De kan också ges andra uppgifter vid jord- och skogsbruksministeriet.

Alternerande medlem är en tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet som är insatt i de ärenden som behandlas vid respektive tillfälle.

Besvärsnämndens ordförande, vice ordförande och den alternerande medlemmen handlar under domaransvar.

3 §
Förordnande av medlemmar

Statsrådet förordnar ordföranden samt vice ordföranden och en eller flera ställföreträdare för denne för en mandatperiod på fem år i sänder. Om deras rätt att kvarstå i uppdraget gäller i övrigt vad som stadgas om innehavare av domartjänst.

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer på förhand för varje kategori av ärenden vilka av ministeriets tjänstemän som är alternerande medlemmar. Även ett tillräckligt antal suppleanter skall härvid utses.

4 §
Behandlingen av ärenden

Besvärsnämnden är beslutför såsom fulltalig. I nämnden avgörs ärenden på föredragning. Föredragande är de tjänstemän vid jord- och skogsbruksministeriet som ministeriet förordnat till uppgifterna.

Nämnden kan för utredningen av ett ärende hålla muntlig behandling, där parter, vittnen och sakkunniga kan höras samt ta emot andra utredningar. Dessutom kan nämnden förrätta syn.

Vid behandlingen av ärenden i nämnden iakttas i övrigt i tillämpliga delar laga rättegångsordning.

Om utlåtanden som skall ges om nämndens beslut till andra myndigheter och om annan behandling av ärenden stadgas genom förordning.

5 §
Nämndens sekreterare

Nämnden kan ha en av jord- och skogsbruksministeriet utsedd sekreterare med uppgiften som huvudsyssla. Sekreteraren skall ha avlagt juris kandidatexamen eller vicenotarieexamen. Han kan även ges andra uppgifter vid jord- och skogsbruksministeriet.

Jord- och skogsbruksministeriet tillhandahåller nämndens förvaltningstjänster enligt vad som stadgas närmare genom förordning.

6 §
Ersättning till vittnen och sakkunniga för deras kostnader

Till den som på förordnande av besvärsnämnden har inställt sig för att vittna betalas ersättning av statens medel enligt lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel (666/72). Även till andra vittnen kan ersättning betalas enligt nämnda lag, om vittnesmålet har varit nödvändigt för utredningen av ärendet.

Till sakkunniga betalas arvode och ersättning av statens medel med iakttagande i tillämpliga delar av 17 kap. 53 § rättegångsbalken.

7 §
Ändringssökande

Ändring i nämndens beslut söks, om inte något annat stadgas, genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

8 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd utfärdas genom förordning.

9 §
Ikraftträdande och övergångsstadganden

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Vad som innan denna lag trätt i kraft har stadgats om jordbruksstyrelsen och i ärenden som nämns i 1 § i denna lag om jord- och skogsbruksministeriet och dess veterinäravdelning som besvärsmyndighet gäller sedan denna lag trätt i kraft besvärsnämnden enligt denna lag.

Ärenden enligt 1 § som när denna lag träder i kraft behandlas av jordbruksstyrelsen samt av jord- och skogsbruksministeriet och dess veterinäravdelning övertas av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 191/92
JsUB 18/92

Helsingfors den 4 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.