1199/1992

Given i Helsingfors den 4 december 1992

Lag om landsbygdsnäringsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Områdes- och lokalförvaltning

Landsbygdsnäringarnas områdesförvaltning sköts av landsbygdsnäringsdistrikten under jord- och skogsbruksministeriets ledning och övervakning. Deras verksamhetsområden bestäms av jord- och skogsbruksministeriet. Verksamhetsområdena kan vid behov variera med uppgifterna.

Landsbygdsnäringarnas lokalförvaltning sköts med undantag av fiskeriförvaltningen av kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter på det sätt som stadgas i lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna (1558/91).

Om fiskeområdena stadgas i lagen om fiske (286/82).

2 §
Landsbygdsnäringsdistriktens uppgifter

Landsbygdsnäringsdistrikten skall inom sina verksamhetsområden svara för att gårdsbruket och fiskeriet, om inte något annat följer av lagen om fiske (503/51), samt därtill hörande landsbygdsnäringar utvecklas och anpassas till samhällets utveckling i övrigt. Landsbygdsnäringsdistrikten skall i sin verksamhet arbeta för att de mål som uppställs av jord- och skogsbruksministeriet nås.

Landsbygdsnäringsdistrikten utför de uppgifter som stadgas eller bestäms för dem. Landsbygdsnäringsdistrikten skall dessutom utföra de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet ålägger dem. Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, kontrollanstalten för växtproduktion och anstalten för veterinärmedicin och livsmedel kan på det sätt som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer anlita landsbygdsnäringsdistrikten för utrednings- och uppföljningsuppgifter.

Landsbygdsnäringsdistrikten utför också de uppgifter som innan denna lag trätt i kraft har stadgats i annan lag eller förordning eller med stöd av dem bestämts för landsbygdsdistrikten och fiskeridistrikten.

3 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om landsbygdsnäringsdistrikten och om annan verkställighet av denna lag utfärdas genom förordning.

4 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna lag upphävs lagen den 28 december 1990 om jordbruksförvaltningen (1236/90).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

5 §
Skötseln av uppgifterna

Jord- och skogsbruksministeriet utför de uppgifter som innan denna lag har trätt i kraft har stadgats eller bestämts för jordbruksstyrelsen, om inte något annat stadgas om uppgifterna i lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (1200/92), lagen om kontrollcentralen för växtproduktion (1201/92), lagen om anstalten för veterinärmedicin och livsmedel (1202/92), lagen om ändring av lagen om lantbrukets forskningscentral (1049/92) eller lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd (1203/92).

6 §
Övergångsstadgande

Vad förordningen om avgifter för jordbruksförvaltningens prestationer (914/91) stadgar om myndighet som uppbär avgift för en prestation gäller efter att denna lag trätt i kraft i tillämpliga delar jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, kontrollcentralen för växtproduktion, anstalten för veterinärmedicin och livsmedel och lantbrukets forskningscentral till den 30 juni 1993, om förordningen inte upphävs särskilt för sig före denna tidpunkt.

7 §
Överföring av tjänster och andra arrangemang

Jordbruksstyrelsens tjänster överförs till jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, kontrollcentralen för växtproduktion, anstalten för veterinärmedicin och livsmedel och lantbrukets forskningscentral samt landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd, om de inte indras. På samma sätt kan tjänster vid jord- och skogsbruksministeriet överföras till informationstjänstcentralen. Utan hinder av 8 § statstjänstemannalagen (755/86) krävs för överföringen av tjänster inte de berörda tjänstemännens samtycke. Tjänsterna kan besättas och innehavaren av en tjänst som indras flyttas till en lämplig tjänst utan att den ledigförklaras. De tjänster som avses i detta moment, med undantag av de tjänster som nämns i 5 § 2 mom. statstjänstemannalagen, överförs och indras genom jord- och skogsbruksministeriets beslut.

Såsom en åtgärd i anslutning till omorganiseringen av gårdsbruksförvaltningen kan enligt statsbudgeten namnen på de tjänster vid jord- och skogsbruksministeriet som arrangemangen gäller och som avses i 5 § 2 mom. statstjänstemannalagen ändras genom jord- och skogsbruksministeriets beslut.

Landsbygdsdistriktens och fiskeridistriktens tjänster överförs genom jord- och skogsbruksministeriets beslut till de landsbygdsnäringsdistrikt som bestäms genom ministeriets beslut. För överföringen av tjänster krävs inte de berörda tjänstemännens samtycke. Landsbygdsdistriktets distriktschef fortsätter som landsbygdsnäringsdistriktets distriktschef.

RP 191/92
JsUB 18/92

Helsingfors den 4 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.