1190/1992

Given i Helsingfors den 4 december 1992

Lag om ändring av lagen om temporära produktionskvoter för mjölk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 juli 1984 om temporära produktionskvoter för mjölk (570/84) 3 § 1 mom., 13 § 4 mom., 16 § och 34 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 1 mom. och 13 § 4 mom. i lag av den 31 december 1985 (1086/85), 16 § ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 28 december 1990 (1312/90) och 34 § 1 mom. i lag av den 30 december 1991 (1662/91), samt

fogas till lagen en ny 14 § i stället för den 14 § som upphävts genom nämnda lag av den 28 december 1990, som följer:

3 §

Produktionskvoten gäller mjölk som en mjölkproducent levererat till mejeri mellan den 1 januari 1992 och den 31 augusti 1993 och därefter mellan den 1 september och därpå följande 31 augusti. Om en mjölkproducent börjar leverera mjölk till mejeri mitt under nämnda period och på honom överförs en produktionskvot med stöd av 13 § 1 mom., anses begynnelseperiodens mjölkproduktion vara summan av den mjölkmängd som gårdsbruksenhetens tidigare ägare eller innehavare levererat till mejeri under nämnda period och den mjölkmängd som den nya producenten levererar.


13 §

När en producent har köpt eller arrenderat en hel gårdsbruksenhet eller största delen av dess åkrar eller om det är fråga om makar, för vilka har fastställts skilda produktionskvoter, kan gårdsbruksenheternas kvoter på ansökan slås ihop så, att till sökandens kvot läggs den mjölkmängd mätt i liter som under föregående kalenderår levererats till mejeri på grundval av den kvot som slås ihop med sökandens kvot, förutsatt att på nämnda gårdsbrukslägenhet inte gäller ett avtal om minskning av eller avstående från lantbruksproduktion vilket ingåtts med staten eller lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Beträffande andra än makar förutsätts dessutom att gårdsbruksenheterna bildar en gårdsbrukshelhet som kan skötas från samma driftscentrum. Är det fråga om arrendering av gårdsbruksenheten eller dess åkrar, kan kvoterna slås ihop endast till utgången av den kvotperiod under vilken arrendeavtalet upphör.


14 §

Nya produktionskvoter kan i andra fall än de som avses i 12 och 13 §§ fastställas och fastställda produktionskvoter höjas inom varje landsbygdsdistrikt till en sådan mängd som motsvarar 75 procent av den mjölkmängd som producerats under föregående kalenderår på grundval av de produktionskvoter som indragits, då indragningen beror på att mjölkproduktionen på gårdsbruksenheten har upphört i sin helhet och det inte är fråga om ett avtal om avstående eller avträdelse som har ingåtts med staten eller lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Med avvikelse från 1 mom. kan i landskapet Åland, inom Lapplands och Kajanalands landsbygdsdistrikt samt i kommunerna Kuusamo, Taivalkoski och Pudasjärvi inom Uleåborgs landsbygdsdistrikt fastställda kvoter höjas högst med den mängd med vilken mängden mejerimjölk under föregående år i landskapet Åland understeg 14 milj. liter, inom Lapplands landsbygdsdistrikt 100 milj. liter, inom Kajanalands landsbygdsdistrikt 70 milj. liter samt i kommunerna Kuusamo, Taivalkoski och Pudasjärvi inom Uleåborgs landsbygdsdistrikt sammanlagt 32 milj. liter.

Vid fastställandet av produktionskvoter som avses i denna paragraf skall dessutom 15-18 §§ iakttas.

16 §

I de fall som avses i 13 § 3 och 4 mom. och i 14 § kan produktionskvoten fastställas så att den motsvarar högst så många mjölkkors produktion att på gårdsbruksenheten kan fås minst hälften av det foder som korna behöver. Av särskilda skäl som statsrådet bestämmer kan dock avvikelse tillåtas från denna lags stadganden om fodersjälvförsörjning, om detta skall anses behövligt med beaktande av skälighetssynpunkter. Beslut om avvikelse från stadgandena om fodersjälvförsörjning fattas av jordbruksstyrelsen.

Vid fastställande av produktionskvoter gäller vad som stadgas i 10 § 1 mom., dock så att man vid förhöjningen av produktionskvoten för det tidigare antalet mjölkkor kan utgå från en litermängd baserad på den ifrågavarande besättningens medelproduktion.

34 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Kvoter enligt den tillämpas till och med den 31 augusti 1994. Genom lagen upphävs stadgandena om mjölkboskapshushållning i lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (1080/81). De ansökningar om tillstånd att bedriva eller utvidga dylik hushållning som är anhängiga vid ikraftträdandet skall dock slutbehandlas enligt nämnda lag.Denna lag träder i kraft den 9 december 1992. De produktionskvoter som har gällt 1992 års mjölkproduktion tillämpas utan särskilda åtgärder till den 31 augusti 1994.

RP 193/92
JsUB 17/92

Helsingfors den 4 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.