1167/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om upphävande av 136 a § byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 136 a § byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 2 juli 1973, den 31 augusti 1978 och den 26 juni 1981 (589/73, 671/78 och 499/81).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Kommunerna har dock rätt att för kostnaderna för permanentbeläggning av körbanor hos trafikministeriet senast den 31 december 1993 söka och få lagstadgade ersättningar som hänför sig till byggnadsarbete som slutförts 1992. De fortsatta understöd för gator och byggnadsplanevägar som avses i de vid trafikministeriet före ikraftträdandet fattade besluten om statsunderstöd enligt prövning betalas till kommunerna ur de medel som i statsbudgeten anvisats för ändamålet.

RP 159/92
MiUB 8/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.