1163/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av 5 a och 9 §§ sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 5 a §, sådan den lyder i lag av den 31 december 1987 (1286/87), samt

fogas till 9 §, sådan den lyder i lag av den 30 december 1991 (1714/91) ett nytt 5 mom. som följer:

5 a §

Med läkemedel som skall ersättas enligt 5 § 1 mom. 3 punkten förstås ett i läkemedelslagen (395/87) avsett receptbelagt läkemedel vars ändamål är att vid invärtes eller utvärtes bruk bota eller lindra sjukdom eller sjukdomssymtom och för vilket har fastställts ett skäligt partipris som kan godtas som ersättningsgrund. Med läkemedel som skall ersättas förstås även ett sådant i social- och hälsovårdsministeriets beslut nämnt läkemedel som får säljas utan recept och för vilket ett skäligt partipris som kan godtas som ersättningsgrund har fastställts. Om ett partipris som godtagits som ersättningsgrund inte har fastställts för läkemedlet, ersätts detta inte med stöd av denna lag. Genom förordning stadgas huruvida läkemedel som tillverkas på apoteken samt syre och blod skall ersättas. Med kliniskt näringspreparat förstås ett preparat som vid behandling av sjukdom används för att helt eller delvis ersätta eller komplettera diet.

Det skäliga partipris för ett läkemedel som kan godtas som ersättningsgrund fastställs av läkemedelsersättningsnämnden vid social- och hälsovårdsministeriet. Ansökan om fastställande av pris och om höjning av fastställt pris görs hos läkemedelsersättningsnämnden, som inhämtar folkpensionsanstaltens utlåtande i saken.

Läkemedelsersättningsnämnden består av två representanter för social- och hälsovårdsministeriet, två representanter för folkpensionsanstalten, två representanter för social- och hälsostyrelsen och en representant för finansministeriet. Social- och hälsovårdsministeriet förordnar ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna för tre år i sänder samt för varje medlem en personlig suppleant.

Närmare stadganden om läkemedelsersättningsnämnden, ansökan och den utredning som skall framläggas till stöd för den, folkpensionsanstaltens utlåtande, den tid inom vilken ansökan skall avgöras och behandlingen av ärenden utfärdas genom förordning.

Ändring i läkemedelsersättningsnämndens beslut kan sökas hos högsta förvaltningsdomstolen så som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

9 §

Den ersättning som skall betalas för ett i 5 § 1 mom. 3 punkten och 5 b § 1 mom. 3 punkten avsett läkemedel fastställs på ett belopp som består av högst det fastställda partipriset utökat med högst ett belopp enligt den läkemedelstaxa, som fastställs genom statsrådets beslut, samt omsättningsskatt.


Denna lag träder i kraft vid den tidpunkt som fastställs genom förordning.

Det pris som kan godtas som ersättningsgrund för ett läkemedelspreparat som saluförs när lagen träder i kraft är högst det pris som har fastställts i samband med att försäljningstillstånd enligt 21 § läkemedelslagen beviljats eller som har ändrats i enlighet med 26 § i nämnda lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 118/92
ShUB 30/92
StoUB 5/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.