1147/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 4 § 3 och 4 mom., 5 § 1 mom. samt 38 § 1 mom. sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63),

av dessa lagrum 4 § 3 och 4 mom. och 38 § 1 mom., sådana de lyder i förordning av den 22 februari 1991 (413/91) och 5 § 1 mom. sådan den lyder i förordning av den 21 augusti 1992 (793/92), som följer:

4 §

Vid bestämmandet av grunderna för i 7 § 1 mom. och 8 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda taxor och vid fastställandet av taxorna skall avseende fästas vid undersökningens eller vårdåtgärdens art samt det arbete den kräver och de kostnader den föranleder. Därutöver skall av grunderna framgå maximibeloppet av taxan för respektive åtgärdsgrupp. Innan grunderna bestämms och taxorna fastställs skall forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården samt rättsskyddscentralen för social- och hälsovården och organisation, som representerar läkarna, bereds tillfälle att avgiva sitt utlåtande. Innan grunderna bestämms skall dessutom folkpensionsanstalten höras.

Grunderna för i 11 a § sjukförsäkringslagen avsedda taxor för sjukvård och sjuktransport skall bestämmas och taxorna fastställas gruppvis genom att såsom grund använda indelningen enligt förordningen om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral (206/72). Innan grunderna bestämms och taxorna fastställs skall forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården samt rättsskyddscentralen för social- och hälsovården och kommunernas centralorganisationer bereds tillfälle att avgiva sitt utlåtande. Innan grunderna bestämms skall dessutom folkpensionsanstalten höras.

5 §

Såsom i sjukförsäkringslagen avsedd person med behörig yrkesutbildning anses den som rättsskyddscentralen för hälsovården i förteckningen över hälsovårdspersonal infört såsom sjukskötare, barnmorska, fysioterapeut laboratorieskötare eller specialtandlekniker.


38 §

För handläggning av medicinska frågor i samband med sjukförsäkringen tillsätter folkpensionsanstalterns styrelse för tre år i sänder en socialmedicinsk delegation,! vilken finns ordförande och högst femton andra medlemmar. I delegationen skall de för genomförande av sjukförsäkringen viktigaste medicinska specialområdena samt tillräckligt antal läkare, vilka äro förtrogna med sjukförsäkringens praktiska verkställande, vara representerade. Vid förordnande av medlemmar skall beaktas, att rättsskyddscentralen för hälsovården, medicinska fakulteterna vid Helsingfors, Åbo och Uleåborgs universitet och organisation, som representerar läkarna, skall vara representerade i delegationen.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.