1131/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Förordning om ändring av förordningen om utredande av dödsorsak

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 11 § 2 och 4 mom., 14, 24 och 26 §§ förordningen den 21 december 1973 om utredande av dödsorsak (948/73), sådana de lyder i förordning av den 22 februari 1991 (415/91), som följer:

11 §

De rättsmedicinska obduktionerna verkställs i första hand av rättsläkare. Även länsläkare, som har av rättsskyddscentralen för hälsovården godkänt utbildning för uppgiften, kan verkställa rättmedicinska obduktioner.

Kan vissa rättsmedicinska obduktioner inte verkställas på sätt som avses i 2 och 3 mom., kan rättsskyddscentralen för hälsovården på framställning av länsstyrelsen, även godkänna annat förfarande för verkställande av obduktioner. Rättsläkare eller i 2 mom. avsedd länsläkare år likväl berättigad att på anhållan av annan länsstyrelse även utan särskilt godkännande verkställa rättsmedicinska obduktioner jämväl utanför sitt egentliga verksamhetsområde, såframt den länsstyrelse, vid vilken han tjänstgör, ger sitt samtycke härtill.

14 §

Över rättsmedicinsk obduktion skall föras protokoll på sätt social- och hälsovårdsministeriet.

24 §

Yttre likbesiktning och obduktion samt till dem ansluten provtagning skall verkställas med iakttagande av anvisningar av rättsskyddscentralen för hälsovården.

26 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas i fråga om de uppgifter, som sköts på åtgärd av polisen, av inrikesministeriet, sedan ministeriet hört social- och hälsovårdsministeriet och till övriga delar av social- och hälsovårdsministeriet, sedan denna har hört inrikesministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

De föreskrifter och anvisningar som social- och hälsostyrelsen har meddelat med stöd av de stadganden som gällde när denna förordning trädde i kraft gäller fortfarande, tills social- och hälsovårdsministeriet upphäver dem.

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.