1121/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Förordning om rättsskyddscentralen för hälsovården

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 9 § lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården den 27 november 1992 (1074/92):

1 §

Chef för rättsskyddscentralen för hälsovården är en föreståndare. Rättsskyddscentralen har dessutom biträdande föreståndare samt sådan annan personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande som verksamheten förutsätter.

2 §

Föreståndaren leder rättsskyddscentralen för hälsovården samt ansvarar för att dess uppgifter sköts på ett effektivt, ekonomiskt och resultatgivande sätt.

Biträdande föreståndare bistår före ståndaren vid ledningen av rättsskyddscentralen för hälsovården i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen.

3 §

Vid rättsskyddscentralen för hälsovården finns en nämnd för tillsyn över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen, en nämnd för abort- och steriliseringsärenden, en nämnd för kastreringsärenden samt en nämnd för rättspsykiatriska ärenden.

4 §

De ärenden som ankommer på rättsskyddscentralen för hälsovården avgörs av en nämnd, föreståndaren eller av någon annan tjänsteman som är behörig enligt arbetsordningen. Ärendena avgörs på föredragning.

5 §

Föreståndaren avgör de ärenden som inte stadgas ankomma på en nämnd eller som inte enligt arbetsordningen ankommer på någon annan tjänsteman.

Föreståndaren kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra även ärenden som annars ankommer på någon annan tjänsteman.

6 §

Vid särskild nämnd avgörs ärenden som gäller tillsynen över den yrkesutbildade personalen inom hälsovården, avbrytande av havandeskap, sterilisering, kastreringen, rättspsykiatri, enligt vad som stadgas nedan.

En nämnd är beslutfört när alla dess medlemmar är närvarande.

7 §

Social- och hälsovårdsministeriet kallar på framställning av rättsskyddscentralen för hälsovården för fyra år i sänder medlemmar och suppleanter samt sådana sakkunniga till de särskilda nämnderna. Värja medlem skall ha en eller flera personliga suppleanter.

8 §

Föredragningen vid rättsskyddscentralens nämnden sköts av tjänstemän som föreståndaren förordnat. Sekreterare vid de nämnderna är tjänstemän som föreståndaren har förordnat därtill.

9 §

Nämnden för tillsyn över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen behandlar och avgör ärenden som gäller begränsning och förverkande av rätt att utöva hälsovårdsyrken, i den mån det stadgas ankomma på rättsskyddscentralens för hälsovården att utöva tillsyn över denna rätt, ärenden som gäller återfående av denna rätt samt disciplinära ärenden.

Den nämnd som nämns i 1 mom. skall ha en ordförande som är tjänsteman vid rättsskyddscentralen för hälsovården samt fyra övriga medlemmar. Av medlemmarna skall en företräda medicinsk och en juridisk sakkunskap och en den bransch inom vilken yrkesutövaren är verksam.

10 §

Nämnden för abort- och steriliseringsärenden behandlar och avgör ansökningar om avbrytande av havandeskap och sterilisering.

Den nämnd som nämns i 1 mom. skall ha en ordförande som är tjänsteman vid rättsskyddscentralen för hälsovården samt tre övriga medlemmar. Av medlemmarna skall en företräda juridisk, en medicinsk och en social sakkunskap. Den nämnden skall vid behov höra sakkunniga i psykiatri, obstetrik och ärftlighetslära.

11 §

Nämnden för kastreringsärenden behandlar och avgör ansökningar om kastrering.

Den nämnd som nämns i 1 mom. skall ha en ordförande som är tjänsteman vid rättsskyddscentralen för hälsovården samt fyra övriga medlemmar. Av medlemmarna skall en företräda rättsmedicinsk, en juridisk, en psykiatrisk och en endokrinologisk sakkunskap.

12 §

Nämnden för rättspsykiatriska ärenden behandlar och avgör ärenden som gäller åtalades sinnestillstånd, psykiatrisk sjukhusvård och intagning på specialomsorgsanstalter av åtalade och personer som på grund av sitt sinnestillstånd inte dömts till straff, fortsatt vården oberoende av patientens vilja samt sökande av ändring i sådana beslut.

Den nämnd för rättspsykiatriska ärenden skall ha en ordförande som är tjänsteman vid rättsskyddscentralen för hälsovården samt två övriga medlemmar. Av medlemmarna skall en företräda juridisk och en psykiatrisk sakkunskap. Vid behandlingen av ärenden som gäller intagning på en specialomsorgsanstalt skall dessutom delta en medlem som företräder sakkunskapen inom vården av utvecklingsstörda.

13 §

I centralregistret över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen, som avses i 3 § lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården (1074/92), införs de uppgifter, som är nödvändiga för att sköta de övervakningsuppgifter som stadgats i lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården. Sådana uppgifter är yrkesutbildade personalens inom hälsovården person- och addressuppgifter, uppgifter om yrkesutbildningen inom hälsovården, uppgifter om rättighet att utöva yrket samt arbetsplatsuppgifter.

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården har för uppgift att tekniskt upprätthålla centralregistret som avses i 1 mom. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården har rätt att avgiftsfritt utnyttja de i centralregistret införda uppgifterna i syfte att sköta de uppgifter som avses i 6 § lagen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (1074/92). Rättsskyddscentralen för hälsovården har rätt att avgiftsfritt erhålla av centralregistret de uppgifter och utredningar, som är nödvändiga för att sköta de övervakningsuppgifter som stadgats i lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården.

14 §

Allmänt behörighetsvillkor för tjänster vid rättsskyddscentralen för hälsovården är för tjänsten lämplig utbildning och sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Av föreståndaren krävs sådan i praktiken visad ledarförmåga som uppgifterna förutsätter.

Dessutom krävs

1) av föreståndaren för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med förvaltningsärenden; samt

2) av biträdande föreståndare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med uppgiftsområdet.

Dessutom krävs att föreståndaren eller biträdande föreståndaren liar avlagt juris kandidatexamen och att föreståndaren eller biträdande föreståndaren har avlagt medicin licentiatexamen.

15 §

Statsrådet utnämner föreståndaren. Föreståndaren utnämner eller anställer övrig personal.

16 §

Föreståndaren beviljas tjänstledighet av social- och hälsovårdsministeriet. Biträdande föreståndaren beviljas tjänstledighet av föreståndaren. Om tjänstledighet för andra tjänstemän föreskrivs i arbetsordningen.

17 §

Om anställning av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt och om skötseln av den tjänst under tiden för tjänstledighet beslutar den som beviljar tjänstledighet.

18 §

Vid förhinder för föreståndaren fungerar en av föreståndaren förordnad biträdande föreståndare som hans ställföreträdare.

Vid förhinder för en biträdande föreståndare tjänstgör en av föreståndaren förordnad tjänsteman som hans ställföreträdare.

19 §
Till permanenta sakkunniga kan rättsskyddscentralen för hälsovården för högst fyra år i sänder kalla erkänt skickliga och erfarna personer, som företräder sådan vetenskaplig eller annan sakkunskap som är av betydelse för rättsskyddscentralen. Den som samtyckt till att vara permanent sakkunnig är skyldig att ge rättsskyddscentralen samt länsstyrelserna sakkunnigutlåtanden inom det område som han företräder.
20 §

Medlemmarna i de nämnderna samt permanenta sakkunniga får arvode för utförda uppdrag samt resekostnadsersättning enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer.

21 §

Närmare föreskrifter om rättsskyddscentralen, interna arbetsfördelning, handläggningen av ärenden samt organiseringen av verksamheten i övrigt meddelas i arbetsordningen.

Arbetsordningen fastställs av föreståndaren.

22 §

Föreståndaren och biträdande föreståndaren samt medlemmen och föredragande åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt.

23 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

När tjänsterna besätts för första gången utnämner och överflyttar social- och hälsovårdsministeriets kanslichef från och med den tidpunkt då förordningen träder i kraft rättsskyddscentralens tjänstemän. Dessutom anställer social- och hälsovårdsministeriets kanslichef i samband med inrättandet av verket för första gången interimistiska tjänsteinnehavare, beviljar tjänstledighet och anställer vikarier.

De tjänster som inrättas vid rättsskyddscentralen den 1 december 1992 får första gången besättas utan att de förklaras lediga.

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.