1120/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Förordning om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 8 § lagen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården den 27 november 1992 (1073/92):

1 §

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården utvecklar social- och hälsovårdsservice, personalen och arbetet inom området, sociala förhållanden och livsmiljön samt främjar sysselsättningsplancringen och säkerheten inom social- och hälsovården.

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

1) följer och utvärderar utvecklingen inom social- och hälsovården, riksomfattande och internationellt;

2) gör nödvändiga utredningar för att främja och utveckla sitt område;

3) upprätthåller sakkunnignätet inom social- och hälsovården;

4) upprätthåller kontakter med inhemska och utländska ämbetsverk inom sitt område;

5) förmedlar information både riksomfattande och internationellt;

6) publicerar och producerar material inom sill område;

7) producerar officiella statistiker och statistiska utredningar inom social- och hälsovårdsbranschen;

8) genomdriver och finansierar forskning inom sill område;

9) erbjuder kommuner, komunalförbund och sammanslutningar av kommuner sakkunnigservice för utvecklandet av social- och hälsovårdsbranschen;

10) främjar metoder och andra villkor för utvecklingsarbetet inom sitt område;

11) värderar och utvecklar teknologin inom detta område;

12) genomdriver och sammanställer fortutbildning inom området;

13) tar initiativ i ärenden beträffande sitt område och avger utlåtanden; samt

14) fullgör andra stadgade och förordnade uppgifter.

2 §

Under forsknings- och utvecklingscentralen lyder de statliga sinnessjukhusen och de statliga socialvårdsenheterna, enligt vad som särskilt stadgas om dem.

Direktionen
3 §

Direktionen har till uppgift att styra och övervaka verksamhet om forskning- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården och skall i det syftet

1) ställa upp de allmänna målen för forsknings- och utvecklingscentralens verksamhet samt besluta om dess verksamhetslinjer;

2) besluta om forsknings- och utvecklingscentralens verksamhets- och ekonomiplan samt budget;

3) fastställa forsknings- och utvecklingscentralens forsknings- och utvecklingsprogram på lång sikt;

4) genom styrning och övervakning se till att de mål som ställts upp för forsknings- och utvecklingscentralen nås;

5) ta initiativ till utvecklande av lagstiftningen om socialvården och hälsovården; samt

6) behandla övriga ärenden som är av vikt för forsknings- och utvecklingscentralen.

Social- och hälsovårdsministeriet kan tilldela direktionen ytterligare uppgifter.

4 §

Direktionen har högst nio medlemmar, av vilka en är forsknings- och utvecklingscentralens generaldirektör och en är personalrepresentant som personalen har valt inom sig för högst fyra år i sänder. Statsrådet utnämner de övriga direktionsmedlemmarna för högst fyra år i sänder och utser en ordförande för direktionen. Direktionen väljer inom sig en vice ordförande.

Den medlem som företräder personalen har samma rättigheter och skyldigheter som direktionens övriga medlemmar.

5 §

Direktionen är beslutför när mötesordföranden och fyra andra medlemmar är närvarande.

Direktionens beslut skall fattas enligt det förslag som majoriteten understöder eller, vid lika röstetal, enligt det förslag som ordföranden har understött.

Direktionen meddelar närmare föreskrifter om hur direktionen skall sammankallas och om behandlingen av ärendena.

Personalen
6 §

Chef för forsknings- och utvecklingscentralen är en generaldirektör. Dessutom har överdirektörer och direktörer samt sådan annan personal som verksamheten förutsätter. Generaldirektören, överdirektören och direktören har professors titel, om han har av högskola intydag dosentbehörighet i sitt verksamhetsområde.

7 §

Generaldirektören leder forsknings- och utvecklingscentralen samt svarar för att dess uppgifter sköts på ett effektivt, ekonomiskt och resultatgivande sätt. Han skall dessutom ansvara för beredningen, föredragningen och verkställigheten av ärenden som skall föredras för direktionen.

Överdirektörerna och direktörerna bistår generaldirektören vid ledningen av forsknings- och utvecklingscentralen i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen.

Behandlingen av ärenden
8 §

De ärenden som ankommer på forsknings- och utvecklingscentralen avgörs av direktionen, generaldirektören eller av någon annan tjänsteman som är behörig enligt arbetsordningen.

Direktionen och generaldirektören avgör ärendena enligt på föredragning. I arbetsordningen bestäms vilka andra ärendena avgörs på föredragning.

Behörighetsvillkor för tjänster besättande av tjänster och tjänstledighet
9 §

Av generaldirektören krävs för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med social- och hälsovård och i praktiken visad ledarförmåga som uppgifterna förutsätter.

Av överdirektören eller direktören som ansvarar för forskningsverksamhet krävs att han har godkänd doktorsavhandling samt vetenskaplig och praktisk förtrogenhet med sitt verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga som uppgifterna förutsätter.

Av övriga överdirektör och direktör krävs för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med uppgiftsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga som uppgifterna förutsätter.

10 §

Republikens president utnämner generaldirektören på framställning av statsrådet, utan att tjänsten förklaras ledig.

Överdirektörerna och direktören utnämns av direktionen.

Generaldirektören utnämner eller anställer övrig personal, om inte i arbetsordningen bestäms något annat.

11 §

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av social- och hälsovårdsministeriet. Annan över ett års tjänstledighet än sådan som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavlal beviljas emellertid av statsrådet.

Om tjänstledighet för andra tjänstemän än de som nämns i 1 mom. föreskrivs i arbetsordningen.

12 §

Om anställning av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet beslutar den som beviljar tjänstledighet.

13 §

Vid förhinder för generaldirektören fungerar en av direktionen förordnad överdirektör eller direktör som hans ställföreträdare.

Permanenta sakkunniga
14 §

Till permanenta sakkunniga kan forsknings- och utvecklingscentralen för högst fyra år i sänder kalla erkänt skickliga och erfarna personer, som företräder sådan vetenskaplig eller annan sakkunskap som är av betydelse för forsknings- och utvecklingscentralen. Den som samtyckt till att vara permanent sakkunnig är skyldig att ge forsknings- och utvecklingscentralen sakkunnigutlåtanden inom det område som han företräder.

Särskilda stadganden
15 §

Medlemmarna i forsknings- och utvecklingscentralens direktion får arvode för utförda uppdrag samt resekostnadsersättning enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer.

16 §

Närmare föreskrifter om forsknings- och utvecklingscentralens organisation, verksamhetsenheternas och personalens uppgifter och befogenhet samt handläggningen av ärenden och organiseringen av verksamheten i övrigt meddelas i arbetsordningen.

Arbetsordningen fastställs av generaldirektören.

17 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 25 januari 1991 om social- och hälsostyrelsen (142/91) jämte ändringar. I förordningen 17, 24 och 25 §§ förbli gällande, tills i förordning stadgas på annat sätt.

Direktören som har anställt med stöd av de stadganden som gällde när denna förordning träder i kraft fortsätter sin verksamhet till end sin mandattid eller tills anställer en ny direktör med stöd av denna förordning.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Vad som i läkemedelsfördordningen (693/87), i 4 § förordningen om riksomfattande personregister för hälsovården (774/89), i förordningen om denaturerade alkoholhaltiga ämnen och om denaturering (739/68) samt i förordningen om sprit och alkoholpreparat (738/68) stadgas om social- och hälsostyrelsen gäller de ärenden som hör till läkemedelsvård ända till den 1 mars 1993 på forsknings- och utvecklingscentralen.

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.