1118/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av 2 och 3 §§ lagen om utövning av provisors- och farmaceutyrket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 december 1987 om utövning av provisors- och farmaceutyrket (1275/87) 2 § 2 och 3 mom. samt 3 § 2 och 3 mom.,

sådana de lyder i lag av den 13 november 1992 (1023/92), som följer:

2 §

Utöver vad som stadgas i 1 mom. beviljar rättsskyddscentralen för hälsovården på ansökan den som är medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som på grundval av den utbildning han har genomgått i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i denna stat har tilldelats ett sådant utbildnings- eller examensbevis eller annat kompetensbevis som i staten i fråga krävs för erhållande av rätt att som självständig yrkesutövare utöva provisorsyrket, rätt att vara verksam som legitimerad provisor. Sökanden skall tillställa rättsskyddscentralen för hälsovården de utredningar som behövs för behandlingen av ansökan. Ett beslut som gäller en sådan ansökan skall meddelas senast inom tre månader från det den utredning som gäller ansökan har inkommit. Vad som i denna lag stadgas om en examen som en finsk medborgare har avlagt vid en högskola i utlandet tillämpas på motsvarande sätt på en motsvarande examen som en medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har avlagt i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Uppfyller sökanden de krav som nämns i 1 eller 2 mom., skall rättsskyddscentralen för hälsovården bevilja honom provisors- eller farmaceuträttighet och införa honom som legitimerad provisor eller legitimerad farmaceut i förteckningen över dessa.

3 §

Den som är medborgare i ett annat land än ett sådant som avses i 2 § och i 1 mom. i denna paragraf och som uppfyller de krav som ställs i 2 § 1 mom. kan av rättsskyddscentralen för hälsovården beviljas tillstånd att vara verksam som provisor eller farmaceut i Finland på de villkor som rättsskyddscentralen bestämmer.

Rättsskyddscentralen för hälsovården kan på de villkor som den bestämmer bevilja en sådan medborgare i ett annat nordiskt land som uppfyller de krav som nämns i 2 § 1 mom. och som har rätt att vara verksam som farmaceut i något annat nordiskt land, rätt att vara verksam som legitimerad farmaceut inom landskapet Åland.


Denna lag träder i kraft den dag som fastställs genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.